မြန်မာတို့ရဲ့ဆွမ်းလောင်းလှူဒါန်းခြင်း

avatar


မြန်မာတို့သည် နံနက်ခင်းအချိန်ခါ မိမိစားသုံးရန်ချက်ပြုတ်ထားသော ထမင်းဦး ဟင်းဦးများကို မိမိမစားသုံးမှီ သံဃာများအား လှူဒါန်းဒါန ပြုကြသည်။0
0
0.000
9 comments
avatar

Congratulations @anna2327! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 10th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - October 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000