The vegetarian Festival has begun in Phuket!

avatar
(Edited)

Hello everyone

The Vegetarian Festival has begun for 9 days and 9 nights from September 26 - October 4, 2022. The Vegetarian Festival is the period during which one abstains from all meat and concentrates on eating vegetables. Phuket is a province with a large number of Thai-Chinese residents. There are about 40 shrines scattered in Phuket, making the Vegetarian Festival a great festival for Phuket.

But after the coronavirus outbreak, in many shrines In Phuket, the vegetarian festival has been canceled for 2 years. It's only the first edition since, so it is extremely expected by the inhabitants. Today I'm going to take everyone to know about the Vegetarian Festival of the various shrines. And watch the atmosphere around Phuket Old Town during the vegetarian festival.

Let's go.

เทศกาลถือศีลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 การกินเจเป็นช่วงเวลาที่งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด เน้นการรับประทานผัก จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีศาลเจ้ากระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 40 แห่ง ทำให้เทศกาลถือศีลกินเจเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่สำหรับจังหวัดภูเก็ต

แต่หลังจากมีเชื้อไวรัสโควิดระบาดทำให้ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตงดจัดเทศกาลถือศีลกินเจถึง 2 ปี และเริ่มกลับมาจัดเทศกาลกินเจอย่างยิ่งในในปีนี้ ผู้คนที่กินเจก็จะแต่งกายด้วยชุดสีขาว วันนี้ฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทศกาลกินเจของแต่ศาลเจ้า และชมบรรยากาศรอบๆ เมืองเก่าภูเก็ตในช่วงกินเจ ไปกันเลยค่ะ

The first shrine that I will take everyone to is a shrine called "Tharuea", which is only 700 meters from my house. It is the oldest shrine in Phuket right on the road. If you take this route, you will see a beautiful shrine standing on the side of the road. There is a very good chance that you will pass by on your way to your hotel from the airport.

ศาลเจ้าแห่งแรกที่ฉันจะพาทุกคนไปคือศาลเจ้าที่มีชื่อว่า "ท่าเรือ" ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของฉันเพียง 700 เมตรเท่านั้น เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ติดถนน ถ้าใช้เส้นทางนี้สัญจรจะเห็นศาลเจ้าที่มีความงดงามตั้งตระหง่านอยู่ข้างทาง

At the stairs leading up to the shrine is a large, beautiful dragon stretching its body along the railing.

บริเวณบันไดทางขึ้นศาลเจ้าจะเป็นมังกรตัวใหญ่ที่มีความสวยงามทอดลำตัวยาวไปตามราวบันได

This was the "Koteng" pole, which was a large, long bamboo stick. Before the start of the vegetarian festival, people will gold plate leaf on it and make a wish. After that, "Koteng" poles are raised to symbolize the beginning of the Vegetarian Festival.

นี่เป็นเสาโกเต้งซึ่งเป็นไม้ไผ่ลำใหญ่ยาว ก่อนจะเริ่มเทศกาลกินเจประชาชนจะนำแผ่นทองมาติดและอธิฐานขอพร หลังจากนั้นจะมีการยกเสาโกเต้งขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ

A large incense burner stands in the middle of the shrine. After the people pay their respects and make wishes to the gods, they put incense sticks on this incense burner.

กระถางธูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงบริเวณกลางศาลเจ้า หลังจากที่ประชาชนกราบไหว้และขอพรต่อองค์เทพเจ้าแล้วก็นำธูปมาปักที่กระถางนี้

On the side of the shrine stands a large Guan Yu which is the god of honesty.

ด้านข้างของศาลเจ้ามีองค์กวนอูขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

To welcome the vegetarian festival the yellow clock tower was also renovated with a fresh new paint job. And there are still tourists who come to visit and take pictures daily. And on the contrary, there is a large statue of Guan Yu, the god of fidelity.

เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจ ตึกนาฬิกาสีเหลืองก็ปรับปรุงด้วยการทาสีใหม่ให้สดใส และยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นประจำทุกวัน และตรงกันข้ามก็จะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ เทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

Walking around Phuket Old Town you will notice that it is beautifully decorated for this year's Vegetarian Festival.

เดินรอบเมืองเก่าภูเก็ตจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อเทศกาลกินเจปีนี้

I will take everyone to pay respects to the gods at the "Tui Tui" Shrine, which is a big shrine located in Phuket Old Town. There are many people who come to worship and make blessings.

ฉันจะพาทุกคนไปไหว้ขอพรองค์เทพที่ศาลเจ้า "ตุ้ยตุ่ย" ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ และอยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีประชาชนมากราบไหว้และขอพรเป็นจำนวนมาก

I take my son to worship and pray from the gods for the prosperity of life.

This is the palanquin of the gods, used for the parade that goes around the Phuket old town in the evening. In which the parade will have various gods come to stamp the human body and show various powers by using a spear to pierce the mouth using a sharp ax to slice your tongue. Unfortunately, I don't know what day the parade takes place so I don't have any pictures of these parades.

นี่เป็นเกี้ยวสำหรับองค์เทพเจ้าใช้สำหรับขบวนแห่เกี้ยวนี้ไปรอบเมืองในตอนเย็น ซึ่งในขบวนแห่งก็จะมีองค์เทพเจ้าต่างๆ มาประทับร่างของมนุษย์และแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ด้วยการใช้หอกแทงปากบ้าง ใช้ขวานที่คมเฉือนลิ้นบ้าง เสียดายฉันไม่ทราบว่ามีขบวนแห่วันไหนบ้างจึงไม่ได้มีภาพขบวนแห่เหล่านี้

This is a stove for firecrackers. People who come to make a wish and have hope as requested. After that, a large number of firecrackers will be brought to the furnace.

นี่เป็นเตาสำหรับจุดประทัด ผู้คนที่มาขอพรแล้วสมหวังดังที่ตั้งใจปรารถนา หลังจากนั้นก็จะนำประทัดจำนวนมากมาจุดที่เตาเผาแห่งนี้

After paying respects, it's time to go shopping. Let's eat vegetarian food. In which the streets of Old Phuket Town will close the road around 5 pm., for people to come shopping and buy vegetarian food. Many people come to buy vegetarian food here.

หลังจากไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาช้อปปิ้ง กินอาหารเจกันค่ะ ซึ่งบริเวณถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตจะทำการปิดถนนในประมาณ 5 โมงเย็น เพื่อให้ประชาชนมาเดินช้อปปิ้งและซื้ออาหารเจ ซึ่งมีประชาชนมาจับจ่ายซื้ออาหารเจเป็นจำนวนมาก

This is my favorite roasted chestnut. No matter where I go to the market and find roasted chestnuts, I always buy and take them home. I enjoyed watching the series and eating chestnuts.🤣

นี่เป็นเกาลัดคั่วที่ฉันชอบมากๆ ไม่ว่าจะไปตลาดที่ไหนแล้วเจอเกาลัดคั่วฉันต้องซื้อกลับบ้านทุกครั้งเลย ดูซีรี่ย์ไปทานเกาลัดไปเพลินมากๆ ค่ะ

flower_divider.png

As usual I hope to have made you travel through this post and invite you to read more travel at the Pinmapple community or through the Pinmapple map and walks at the Wednesday Walk community. 😉

flower_divider.png

📷 Picturesmartphone
ModelVivo X60 5G
TypeAndroid
Photographer@baibuaza
LocationPhuket, Thailand

Thank you for your support
ขอบคุณสำหรับการโหวต
เลิฟนะยู้ววววววว

flower_divider.png

_1.gif0
0
0.000
13 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Hi @baibuaza, a beautiful tour and then to enjoy the delicious vegan food, after two years closed due to the pandemic the locals and visitors will surely have a great experience in this festival.

Greetings!

0
0
0.000
avatar

Thank you for your greetings Yes, after the coronavirus epidemic, the vegetarian festival has been suspended for 2 years. This year, the Vegetarian Festival is back to be held in a big way.

0
0
0.000
avatar

Looks like part of the city is wearing holiday clothes.
I love the decorations.

0
0
0.000
avatar

Yes, the Vegetarian Festival wears white clothes. Makes the white dress and vegetarian food sell very well.

0
0
0.000
avatar

Far Eastern culture has always attracted my attention, be it religious symbols, food, festivals, etc. I would love to be at this festival because it looks so colorful that it attracts me. It would be nice to make good wishes for life at the 'Tui Tui' temple.😅

0
0
0.000
avatar

The Asian region is culturally diverse. Regardless of religion, lifestyle, and food. Thailand is the same various festivals many each year.

0
0
0.000
avatar

Oh it was a healthy festival because in nine days people will eat vegetarian food. For sure people there are so good in cooking vegetarian recipes. Thanks for showing us the vegetarian festival in phuket sis @baibuaza

0
0
0.000
avatar

Yes, it is a festival that makes humans reduce the killing of animals. Which is good for health as well.

0
0
0.000
avatar

Yes, I and my family loves Vegetables and we seldom eat meat.

0
0
0.000
avatar

This place looks unbelievable. I love it
I had never heard about this event but I think that it's amazing, all of it.
Thanks for sharing.
Greetings

0
0
0.000
avatar

Thank you for visiting my blog. Yes, it's amazing. It is a festival that helps to reduce the killing of many animals.

0
0
0.000