Friends of Ukraine. Lithuania / Друзі України. Литва

Lithuania was the first of the Soviet republics to declare independence and leave the USSR.

In 1939, Lithuania lost its independence as a result of the Molotov-Ribbentrop Pact.

Литва першою з радянських республік проголосила незалежність і вийшла зі складу СРСР.

У 1939 році Литва втратила незалежність внаслідок пакту Молотова – Ріббентропа.

And on March 11, 1990, the Verkhovna Rada of Lithuania adopted the Act on the restoration of the independent Lithuanian state and its withdrawal from the USSR. On March 15, the Congress of People's Deputies of the USSR declared Lithuania's actions illegal and demanded within two days the repeal of the adopted laws. Gorbachev went to Lithuania. Lithuania responded with a 250,000-strong rally.

Then Moscow imposed an economic blockade on Lithuania. In the end, due to the low effectiveness of the blockade, Moscow decided to restore power over the republic using forceful methods.

А 11 березня 1990 року Верховна Рада Литви прийняла Акт про відновлення незалежної Литовської держави та виходу її зі складу СРСР. Вже 15 березня з'їзд народних депутатів СРСР оголосив дії Литви незаконними і зажадав протягом двох днів скасування прийнятих законів. До Литви поїхав Горбачов. Литва відреагувала 250-тисячним мітингом.

Тоді Москва влаштувала Литві економічну блокаду. Зрештою, через невисоку ефективність блокади, відновити владу над республікою Москва вирішила силовими методами.


In 1991, the Kremlin sicced the army on the Lithuanians and turned Lithuania's declaration of independence into a bloody confrontation between unarmed citizens seeking freedom and submissive soldiers carrying out criminal orders.

У 1991 році кремль нацькував на литовців армію й перетворив проголошення незалежності Литви у криваве протистояння неозброєних громадян, які прагнули свободи, та покірливих солдатів, які виконували злочинний наказ.

In the building of the Verkhovna Rada of Lithuania, January 1991. - www.jnsm.com.ua

On January 11, 1991, in Vilnius, the Soviet military with weapons and equipment moved from their deployment locations to seize key objects of the capital, including the TV tower, to interrupt independent broadcasting. A few days before that, special agents of the KGB had arrived in Lithuania. Sejm called on citizens to resist.

11 січня 1991 року у Вільнюсі радянські військові зі зброєю і технікою рушили із своїх місць дислокації, щоб захопити ключові об'єкти столиці, зокрема телевежу, щоб перервати незалежне мовлення. За кілька днів до цього до Литви прибули спецпризначенці КДБ. Сейм закликав громадян до опору.

On January 13, Soviet tanks advanced on an unarmed crowd. During the storming of the Vilnius television center by the Soviet military, 14 civilians were killed and about a thousand people were injured. Protesters erected barricades to defend the parliament. Because of fierce resistance, Moscow did not dare to give the order for another assault

13 січня радянські танки посунули на неозброєний натовп. Під час штурму вільнюського телецентру радянськими військовими було вбито 14 цивільних, поранено близько тисячі осіб. Протестувальники звели барикади для оборони парламенту. Через запеклий опір Москва не наважилась віддати наказ про ще один штурм.


Meanwhile, Soviet propagandists did not sit idly by. Nevzorov, now a well-known friend of Ukraine, to whom our president awarded Ukrainian citizenship in 2022, then led a wave of disinformation about what was happening in Vilnius. He spread fakes that the Lithuanians themselves shot the demonstrators and took the corpses from the capital's morgues in order to accuse the Kremlin of killing citizens. Do you recognize the narratives?? Nevzorov also shot the documentary film "Nashi", in which he glorified the police, which suppressed protests. What a short memory people have ...

Тим часом радянські пропагандисти не сиділи склавши руки. Відомий нині друг України Нєвзоров, якому наш президент у 2022 вручив Українське громадянсьво, тоді очолював хвилю дезінформації про те, що відбувалось у Вільнюсі. Він поширював фейки про те, що литовці самі застрелили демонстрантів і звозили трупи із столичних моргів, щоб звинуватити кремль у вбивстві громадян. Впізнаєте наративи?? Також Нєвзоров зняв документальний фільм "Наші", в якому прославляв ОМОН, який продушував протести. Яка ж в людей коротка пам'ять ...


In view of the threat of re-occupation, a nationwide poll was held on February 9, 1991 with the wording: "Do you agree with the statement of the Constitution of the Republic of Lithuania under preparation, which declares that 'the Republic of Lithuania is an independent democratic state'?" According to official data, 84% of the republic's voters took part in it, 90% of whom spoke in favor of Lithuania becoming an independent democratic republic. And finally, on February 11, 1991, the Supreme Council of Lithuania adopted the law "On the State of Lithuania".

Зважаючи на загрозу повторної окупації, 9 лютого 1991 року відбулося загальнореспубліканське опитування з формулюванням: "Чи згодні ви з твердженням Конституції Литовської Республіки, що опрацьовується, яка проголошує, що "Литовська Республіка є незалежною демократичною державою"?" Згідно з офіційними даними, в ньому взяли участь 84% виборців республіки, 90% з яких висловилися за те, щоби Литва стала незалежною демократичною республікою. І нарешті 11 лютого 1991 року Верховна рада Литви прийняла закон "Про Литовську державу".

The Soviet Union recognized it as early as September 1991, already after the August putsch.

Радянський Союз визнав її аж у вересні 1991, вже після серпневого путчу.
Отже, по суті Литва перша показала всім іншим "республікам" шлях на волю. І саме тому вона зараз так палко підтримує Україну всіляко, як тільки може. Вона має чітке розуміння, чому вона це робить, бо на власному досвіді відчула і російські танки, і пропаганду. До речі, в далекиї Сибірських поселеннях, куди висиляли неугодних, литовці і українці жили разом.

Хочеться вірити, що українці не будуть страждати на коротку пам'ять.0
0
0.000
1 comments
avatar

The Crimean Parliament also took a similar pool with strikingly similar votes in favor of joining the Russian Federation..

0
0
0.000