Спеціальна операція Тузла / Special Operation Tuzla

Russia's special operation to seize Ukraine began 19 years ago. I do not mean an information war, but practical attempts to capture the territory of another sovereign state. It was the Ukrainian island of Tuzla, located in the strait between the Sea of Azov and the Black Sea.

Спеціальна операція Росії по захопленню України почалась 19 років тому. Я не маю на увазі інформаційну війну, а практичні спроби по захопленню території іншої суверенної держави. Це був український острів Тузла, розташований у протоці між Азовським та Чорним морем.

image.png
photo credit

Russia's tactics are very similar to Hitler's. Publicly assure the goodness and honesty of his intentions. After that, violate them unilaterally by attacking another country. After that, go to negotiations, but already in a different position. Profit!

Тактика Росії дуже нагадує тактику Гітлера. Публічно запевнити у доброті і чесності своїх намірів. Після цього порушити їх в односторонньому порядку, напавши на іншу країну. Після цього іти на переговори, але вже в іншій позиції. Профіт!

So, in January 2003, Russia and Ukraine signed an agreement on mutual recognition of state borders. Russia recognized the borders of Ukraine, including Crimea and the island of Tuzla. The contract was signed by Kuchma and Putin. At the end of September of the same year, bulldozers and trucks with sand and gravel appeared on the Taman Peninsula (Krasnodar Territory of the Russian Federation). Workers began to pour a dam in the direction of the Ukrainian island of Tuzla. The dam grew at a speed of more than 100 km/day! This was in no way agreed with Ukraine. In addition to the trucks, a lot of military equipment and soldiers came to the Russian peninsula to "monitor the construction." It's that simple.

Отже, у січні 2003 року Росія і Україна підписали договір про взаємне визнання кордонів. Росія визнала кордони України включно із Кримом і островом Тузла. Договір був Підписаний Кучмою і Путіним. В кінці вересня цього ж року на Таманському півострові (Краснодарський край Російської Федерації) з’явилися бульдозери та вантажівки з піском і гравієм. Робітники почали насипати дамбу в бік українського острова Тузла. Це ніяк не було узгоджено з Україною. Крім вантажіаок, на російський півострів приїхало багато військової техніки і військових, які "спостерігала за будівництвом". Ось так просто.

At the same time, Russia practiced all the classic stages of information special operations — hiding, ignoring, denying, using invented pretexts, shifting responsibility to local authorities in the regions, Aesopian language, etc.

В той же час Росія відпрацювувала всі класичні стадії інформаційної спецоперації — приховування, ігнорування, заперечення, використання вигаданих приводів, перекладання відповідальності на місцеву владу в регіонах, езопова мова і т.п.

image.png

Personally, I am convinced that Russia had two goals - political and economic. The first goal was to use the example of the conflict around Tuzla to probe the reaction of the Ukrainian state and people and the international community, and at the same time to work out the mechanisms of information support. The Russians studied and prepared thoroughly. The second goal is no less important. Between the island of Tuzla and the coast of the Crimean peninsula there is a shipping route connecting the Black Sea and the Sea of ​​Azov. In fact, it connects Russia and the Mediterranean Sea. The passage of civilian vessels through it is paid. At that time, annual revenue was approximately $6 million.

Особисто я переконана, що у Росії було дві цілі - політична і економічна. Перша мета була на прикладі конфлікту довкола Тузли прозондувати реакцію української держави і народу та міжнародної спільноти, а заодно відпрацьовувати механізми інформаційного супроводу. Росіяни вчилися і ретельно готувалися. Друга мета не менш важлива. Між островом Тузла і берегом Кримського півострова пролягає судноплавний шлях, який сполучає Чорне море і Азовське. Фактично через нього пролягає сполучення Росії і Середнемного моря. Прохід цивільних суден по ньому платний. На той момент дохід щорічно становив приблизно 6 мільйонів доларів США.

image.pngphoto credit

Before that, there was an ordinary border post on the island, but with the beginning of the conflict, Ukraine installed a full-fledged border post in its place. Ukrainian soldiers arrived, military exercises took place. The President of Ukraine tried to call Putin, but he did not answer, citing his busy schedule. When the negotiations finally took place, 120 meters remained from the dam to the Ukrainian coast. What happened at the negotiations? Russia gained the right to control the Kerch–Yenikale Canal.

До цього на острові був звичайний прикордонний пункт, але з початком конфлікту на його місці Україна встановила повноцінну прикордонну заставу. Прибули українські військові, відбулись військові навчання. Президент України намагався додзвонитись до Путіна, але той не відповідав, посилаючись на зайнятість. Коли переговори нарешті відбулися, від дамби до українського берегу залишалось 120 метрів. Що ж відбулося на переговорах? Росія отримала право контролю Керсенської протоки.

In 2014, Russia annexed Crimea and declared the Kerch Strait as its internal waters. In 4 years, the Russians built the 18-kilometer Crimean Bridge, and the island of Tuzla became a regular support for the bridge. The impact of this building on the environment is terrible.

В 2014 Росія анексувала Крим та оголосила Керченську протоку своїми внутрішніми водами. За 4 роки росіяни збудували 18-кілометровий Кримський міст, а острів Тузла став звичайною підпоркою мосту. Вплив цієї споруди на екологію жахливий.
A similar situation happened in 2014 with Crimea and the Donetsk and Luhansk regions. And again, in these regions are located the main minerals of valuable ore, oil and gas. It is the gas with which Russia is now blackmailing everyone.

Do you think Russia should be trusted when it promises something at official meetings or negotiations? The answer is obvious to me, but still not to many people in Europe. This is because they were not in the place of Ukraine. So far... Until their own interests got into expanding Russian Overton's window.

Аналогічна ситуація трапилась в 2014 з Кримом і Донецькою та Луганською областями. І знову, в цих регіонах розташовані основні копалини цінної руди, нафти і газу. Саме того газу, яким зараз Росія усіх шантажує.

Ви думаєте варто вірити Росії, коли вона щось обіцяє на офіційних зустрічах чи переговорах? Для мене відповідь очевидна, але для багатьох людей у Європі все ще ні. Це тому, що вони не були на місці України. Поки що.0
0
0.000
12 comments
avatar

Russia had two goals - political and economic. The first goal was to use the example of the conflict around Tuzla to probe the reaction of the Ukrainian state

It was good while reading your article, which is a well review. I totally agree with you on this point, and maybe there are more big goals of Russia, which I can't understand now.

0
0
0.000
avatar

Thank you for reading! My goal is to convey the truth about Ukraine to the largest possible audience.

It hurts me a lot when I read that some people abroad believe that Ukraine should not resist. This is a very unfair and selfish position. By proclaiming equal rights between people, they turn a blind eye to the violation of international law by entire countries.

Regarding Russia, it's simple. Putin's goal is.power and money, at any cost and methods.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @baluvana-galia! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 50 posts.
Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the October 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-09 - Winners List
Be ready for the 10th edition of the Hive Power Up Month!
0
0
0.000
avatar

Lololol! Explains very well why everyone hates Ukraine that they'd rather go to Russia:

Kharkov Citizens Indulge In "Medieval Amusements"
https://www.bitchute.com/video/YeDid2NpWtVF/
""Say hello to the Kharkiv public. In the country, such a game is going on, and you are performing here, scum."

Since Russia did not advance in Kharkov, the citizens can safely indulge in their favorite medieval amusements. Actively applying the achievements gained during the All-Ukrainian Championship on Torture and Bullying."

Drop the pretense that Ukrop fights for anything but territory:

Ukrainian recorded himself committing war crimes when he killed civilians from his APC
https://www.bitchute.com/video/swmtXxyBh38d/
Machine translation: Fox (Konstantin Nikitenko) - drove around Mariupol in an armored personnel carrier and shot at people, for fun.He posted his own death sentence in the form of a video on the net.
Civilians can be seen on the start of the video left between the sign and the tree...

Irina Bykova from Mariupol testifies how Ukraine soldiers/Azov Battalion were shooting at civilians
https://www.bitchute.com/video/q7PRHOaXRScU/
When they tried to leave the city. - Zelinsky 17a... We went to the DPR humanitarian bus. We were (still) on the side where there were Ukrainian residents, on the other side - the DPR (military). Ukraine began to shoot us from machine guns... they began to fire mortars.

Irina Nikolaevna from Mariupol testifies that Ukrainian military are shooting civilians.
https://www.bitchute.com/video/RrkI0W02dhuG/
Irina Nikolaevna from Mariupol (lives on Shevchenko Boulevard): — From the very beginning, from the first days, we were fired upon from Ukraine (Ukrainian military).

Human Shields: Ukrainian Man Shot in Leg Testifies that Ukraine Army Is Shooting at Civilians
https://www.bitchute.com/video/fq8Ea7B1P35S/
Russian forces come across an old man who said he was shot by Ukrainian soldiers while trying to find water. The wounded civilian crawled to safety. He accused Ukraine's forces of preventing residents from leaving buildings and threatened to shoot them if they did -- in an apparent tactic to create human shields.

MAN RELATES AS HE WAS LEAVING MARIUPOL, UKRAINIAN MILITARY WERE SHOOTING CIVILIANS
https://www.bitchute.com/video/31tJdNdvi4GW/

Ukrainian marine testifies to shooting a civilian
https://www.bitchute.com/video/NObA1zvedDqy/
In this video, the senior sergeant of the 501st battalion of the Marine Infantry of the Armed Forces of Ukraine, Anton Cherednik, tells how he shot a civilian of the Vostochny district in Mariupol after the civilian failed the 'pronunciation test' of the Ukrainian word "palyanista"

Captured Ukrainian fighters confess to their crimes against civilians shooting women for refusing https://www.bitchute.com/video/SDkjk5uBeCR1/

Ukrainian Nazi Soldiers Killed Ethnic Russians That Tried To Flee Mariupol Before The Arrival Of RU https://www.bitchute.com/video/AlnVvkkSOyVl/

One cam shows Azov Nazis shooting at apartment buildings with bazookas and disappearing again.
https://www.bitchute.com/video/FfKKOehW19pB/

(VERY DISTURBING AND GRAPHIC SOLDIERS RUNNING KICKING OF CIVILIANS IN THE FACE)
https://www.bitchute.com/video/7pnb44ka3aOB/

Nazi Thugs Doing Drivebys For Fun
https://www.bitchute.com/video/h6oV1tnf76Jt/

Ukrainian forces shooting at Ukrainian civilians.
https://www.bitchute.com/video/8u7LpZDgPWjj/

Ukrainian soldiers randomly shoot civilian building...
https://www.bitchute.com/video/epgPeHqCMBmE/

The Conduct Of Nazis In Kiev
https://www.bitchute.com/video/PzHWA6nxWTaj/

More Women Tortured in Ukraine - Amused Volkssturm Laughs
https://www.bitchute.com/video/DrurtHHed42o/

Ukrainian Court Of Justice - How Women Are Treated In Kiev By AFU
https://www.bitchute.com/video/kUmwkUWdmIe7/

More 'Freedom and Democracy' in Ukraine
https://www.bitchute.com/video/H0NebgT5Hdnc/

When Will Civilian Torture By Ukrainians End?
https://www.bitchute.com/video/Hl67ogWiPW3u/

When Will Civilian Torture Stop in Ukraine?
https://www.bitchute.com/video/OqW4VtM66Vhf/

Ukrainian Creeps Laugh While Again Torturing Civilians
https://www.bitchute.com/video/l7m08iI0Hv5w/

And The Weirdness Continues In Ukraine
https://www.bitchute.com/video/LhMmMS7bCJv9/

Ukrainians Continue Their Bizarre Tortures of Civilians
https://www.bitchute.com/video/MtOig6UsjC72/

Old Man Punished For Being Hungry - Stole A Coffee and Sausage in Ukraine
https://www.bitchute.com/video/wlCFEDxkZz3T/

Civilian Torture In Odessa
https://www.bitchute.com/video/fdTWkQUv2OnO/

More Barbaric Medieval Civilian Abuse In Ukraine
https://www.bitchute.com/video/SIf9NgzIi4fG/

More Normal Scenes In Medieval Kiev
https://www.bitchute.com/video/mTzRkEWl2ykv/

More Ukraine Civilian Barbarity
https://www.bitchute.com/video/xCt3MPtAPPjT/

Ukrainians Teaching New Generation How To Abuse Civilians
https://www.bitchute.com/video/8AyLRBr4iHZo/

0
0
0.000
avatar

Та довіряти то нікому не можна на 100%, тим паче тому, хто весь час бреше, як рф. Але врешті решт за все доводиться платити.

0
0
0.000
avatar

Думаю ми всі з нетерпінням чекаєм, коли ж настане черга росії платити

0
0
0.000