ก่อนจะทำพิธีเซ่นไหว้

กราบ🙏ก่อนจะทำพิธีเซ่นไหว้ ฝนตกลงมาต่อเนื่อง ปีแห่งความชุ่มช่ำ อิ่มหนำสำราญเด้อโฎนตา
ครูบาอาจารย์ เจ้าที่เจ้าทาง เทวดารักษา ผีบ้านผีเรือน ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหมด กินให้อิ่ม เมาให้สุดๆ ลูกหลานตั้งใจสุดๆแล้วในแต่ละครั้งที่ทำ งวดนี้ขอปังๆนะค่ะ รวยให้เข็ด จนมันจนสำเร็จความจนแล้ว แต่ขอให้รวยกับเขาบ้าง พอที่จะเลี้ยงลูกหลานและครอบครัว ปลดหนี้สินให้เบาลง ให้ความมั่นคงในชีวิตจงบังเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัว ผู้บูชาและศรัทธานี้ด้วยเทอญ สาธุๆๆๆ😇0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @bongkotphet! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 1000 upvotes.
Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 10th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - October 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000