Around The World: Challenge - #36/2


atw1.gif(Google translate from Czech)

Už tři hodiny přemýšlím, co napsat jako úvod, abych se stále neopakoval. Nakonec jsem došel k závěru, že je to vlastně jedno, protože se jedná o soutěž na jedno a to samé téma :-)
I've been thinking for three hours about what to write as an introduction so that I don't keep repeating myself. In the end, I came to the conclusion that it doesn't really matter, because it is a competition on one and the same topic :-)


Vítejte u vyhlášení třicátého šestého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the 36th round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Jediné, co se na této soutěži neopakuje, jsou vlastně vaše fotografie. I kdyby jste náhodou vyfotili stejné místo, bude vlastně jiné. Světlo, roční období, denní doba. Je mnoho faktorů, které ovlivňují výslednou fotografii.
Proto neváhejte a foťte. Ještě ani zdaleka se nepodařilo naplnit název soutěže. Stále mi chybí spoustu míst z různých zemí světa.
Mám naději, že se s pomocí vašich fotografií podívám i jinam než do Evropy :-). Pokud mi chcete pomoci, přihlaste své originální fotografie do této soutěže a nezapomeňte si přečíst pravidla :-).
The only thing that doesn't repeat this competition is your photos. Even if you happen to take a picture of the same place, it will actually be different. Light, seasons, time of day. There are many factors that affect the resulting photo.
So don't hesitate and take pictures. The name of the competition has not yet been fulfilled. I still miss a lot of places from different countries of the world.
I hope that with the help of your photos I will look elsewhere than in Europe :-). If you want to help me, submit your original photos to this competition and don't forget to read the rules :-).


atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 21.1.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 01/21/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
8 comments
avatar

Yesterday I did an afternoon hike. Winter days are still short, so we ended after sunset. Good for us, as we managed to emerge from woods while it was still enough daylight. My submission this week is a photo of a forest road just after sunset.

A road in forest just after sunset, Poland

You can see earlier photos from the hike here (text in POL)

0
0
0.000