The Devil's Path - In the footsteps of the devil

▶️ Watch on 3Speak


Hello everyone, today I will show you our visit to an extremely beautiful and at the same time dangerous place. It is about the devil's path, which is located in the Rhodope Mountains in Bulgaria. The path is about 10 kilometers long.
It is called the devil's path because the transition is quite dangerous in some places and it is not recommended to be passed by people who are afraid of heights and children. Of course the risk is measured and every step is worth it because of the beauty hill
.

Здравейте на всички,днес ще ви покажа посещението ни до едно изключително красиво и същевременно опасно място.Става въпрос за дяволската пътека, която се намира в Родопа планина в България.Пътеката е дълга около 10 километра.Наричана е дяволската пътека, защото прехода е доста опасен на места и не е препоръчително да се минава от хора които имат страх от високо и от деца.Разбира се рискът е премерен и всяка крачка си заслужава заради красотата която се разкрива зад всеки завои или хилм.

img_0.12436886184680028


img_0.7807052315556408

The sign under the devil's face reads in Latin, you who step forward leave all hope here.

На табелата под лицето на дявола пише на латински език,вие който пристъпвате оставете всяка надежда тук.

img_0.12105372326020096

img_0.5014392375306196

img_0.17052933003911105

img_0.7868453897082054

img_0.13306689871472205

img_0.4207054658946642

In the beginning the transition is on flat terrain. A beautiful river meanders to us. As we approach the forest, the transition becomes steeper and more labor-intensive. It is May and everything is green and blossoming. We are deep in the mountains and we already know adventures and exciting moments.

В началото прехода е по равни терени.До нас криволичи красива река.С приближаването на гората прехода става все по стръмен и трудоемък.Май месец е и всичко е зелено и разцъфнало.Дълбоко в планината сме и вече знаем че ни очаква един ден изпълнен с приключения и вълнуващи моменти.

img_0.37774035163255065

img_0.7330812538440468

img_0.9467629992513925

img_0.8405537165634438

img_0.16755816924005862

img_0.5893237434230043

img_0.3757179715856128

img_0.5936024355555408

We reach one of the key moments, namely reaching the Devil's Bridge. Crossing it is dangerous and extreme. The bridge is over 40 meters abyss. A stormy river flows under it. The bridge is wet, slippery and rotten from the splashes of water. You will understand that it was not a good idea to cross it😁🙈 But there is no way we got here and decided to cross it.

Достигаме до един от ключовите моменти,а именно достигането на дяволския мост.Преминаването му е опасно и екстремно.Моста се намира над 40 метрова пропаст.Под него тече бурна река.Моста е мокър, хлъзгав и изгнил от пръските на водата.Достигайки средата на моста ще разберете че не е било добра идея да минавате по него.😁🙈Но няма как дошли сме до тук и решихме да го преминем.

img_0.16079142538687216

img_0.5934279896132181

img_0.3218161540803471

img_0.9591000218380207

img_0.8009861178240266

img_0.1939834555380257

img_0.950693427407427

img_0.3184826178590458

img_0.10552725574629097

img_0.15672837374549792

img_0.20258798755938512

img_0.37735871685644573

img_0.3013798452989924

img_0.9355037214392383

img_0.004668942613464646

Throughout the transition the river forms beautiful cascades and waterfalls. The nature here is very wild and beautiful. But the trail is not accidentally called the devil's trail. Do not be fooled by the beauty of the mountain. If you underestimate this place, it can cost you life literally. which I have brought here have been approached with scorn, but not for long.

През целият преход реката образува красиви каскади и водопади.Природата тук е много дива и красива.Но пътеката не случайно е наречена дяволската пътека.Не се лъжете от красотата на планината.Ако подцените това място, може да ви струва живота буквално.Всички мой приятели който съм довел тук са подхождали с насмешка,но не за дълго.

img_0.33228047288795737

img_0.02933762605637477

img_0.5683068289855397

img_0.17216743038330062

img_0.765921490393016

img_0.8519497720991032

img_0.5271576691985828

img_0.3861025713692666

img_0.3280370862901194

img_0.34035207223350056

img_0.9100165685367356

img_0.1360905501938008

img_0.014097988343781842

The place surprises us constantly. Each next step is more and more exciting. Not knowing what to expect, we hurry to the next bridge, to the next gorge, to the next dose of adrenaline.

Мястото ни изненадва постоянно.Всяка следваща стъпка е все по вълнуваща.Незнаейки какво да очакваме,бързаме към следващият мост,към следващата клисура,към следващата доза адреналин.

img_0.46947714897405923

img_0.6852969553378807

img_0.661464619120705

img_0.18494245165757323

img_0.5479944829025519

img_0.9238056616886643

img_0.5825938098308023

img_0.3133324867346089

img_0.32664320792599755

img_0.7189615039888575

img_0.07774687946089892

img_0.22887536510396178

img_0.3869529991262633

img_0.23701804525441528

img_0.792094006960719

We reach a place where we are shivering. A vertical 120 meter rock on which a long sloping ladder descends. We have to go down it to reach the bottom of the abyss. I admit that here I really felt the fear of heights. below is very steep. A truly extreme experience. Definitely not for people with fears of heights. When you manage to reach the bottom of the gorge below you are greeted by a hidden waterfall. Because of the rocks you can not see it all, but its power is felt from afar.

Достигаме до място от което ни побиват тръпки.Отвесна 120 метрова скала по която се спуска дълга полегата стълба.Трябва да слезем по нея за да достигнем дъното на пропастта.Признавам си,че тук найстина усетих страхът от височината.Ужасно високо е и пътят на долу е много стръмен.Истинско екстремно преживяване.Определоно не е за хора със страхове от височини.Когато успеете да достигнете дъното на клисурата долу ви посреща скритият водопад.Заради скалите няма как да го видите целият,но моща му се усеща от далече.

img_0.7579267142287032

img_0.6833874847859022

img_0.4089299746315334

img_0.060315586647039274

img_0.2569021444353644

img_0.5003556730936154

img_0.9972369194324955

img_0.5916420182571595

img_0.42245830943260326

img_0.021945307277582683

img_0.30191805489630197

img_0.8270735215407743

img_0.5336651085239378

img_0.7282218303376763

img_0.16925918973281734

img_0.06539822965708855

img_0.6755711334706713

img_0.3926197921051352

img_0.8745550396382316

img_0.5599146837854155

img_0.18722596246219433

img_0.40775412947955825

img_0.5657956697191923

img_0.48826907924344076

img_0.8999589872717121

img_0.4265644018414432

img_0.260899486584604

I guarantee you a great experience if you decide to visit the devil's path in Bulgaria. The transition consists of two circles, large and small. Of course we chose the big one, which is about 12 kilometers.

Гарантирам ви страхотно изживяване ако решите да посетите дяволската пътека в България. Преходът се състои от два кръга голям и малък.Ние разбира се избрахме големият, който е около 12 километра.

img_0.6397071673324977

img_0.5401240251503155

img_0.1719465050897489

img_0.44025744414298085

img_0.7539232321492398

img_0.9413391056101399

img_0.05083047882452374

img_0.19052494630900288

img_0.13632601364624947

img_0.7187148040669955

img_0.7808758097293051

A place that intertwines adrenaline, beauty and that wild feeling of freedom that only the mountain can give us.

Едно място което преплита едновременно адреналин, красота и онова диво чувство на свобода което само планината може да ни предостави.

img_0.18224846197593816

img_0.3992228897778748

img_0.9451271091860963

img_0.12274257492320521

img_0.8766416357349814

img_0.5475781225340393

img_0.7448374644749707

img_0.17719198557784058

img_0.2672281799692686

I hope you enjoyed today's virtual walk. Thank you for taking the time for me. All the best until next time.
For a better feeling of the atmosphere, I invite you to open the video I left at the top
.

Надявам се днешната виртуална разходка да ви е харесала.Благодаря че отделихте от времето си за мен.Всичко добро и до следващият път.
За по добро усещане на атмосферата ви каня да отворите клипът който съм оставил най отгоре
.

img_0.6592585882601542▶️ 3Speak0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Аз мисля че мястото е райско. Много хубав пост. 👏👏👏

0
0
0.000