The magic of a MiG-29 fighter Count Ignatievo Air Base Bulgaria

Hello friends, today I will show you a different destination. Something different, intriguing and quite exciting. This time we will visit an airbase located in Bulgaria, namely Graf Ignatievo. I have never been excited about airplanes, combat helicopters and fighter jets. I decided to visit the military air base on the occasion of the 110th anniversary of the Bulgarian aviation. I was very impressed by all the military machines displayed there, combat and transport helicopters, heat-directed missiles, missile launchers, but the Russian MiG-29 fighters impressed me the most.

Здравейте приятели,днес ще ви покажа една по различна дестинация.Нещо различно,интригуващо и доста вълнуващо.Този път ще посетим авиобаза намираща се в България,а именно Граф Игнатиево.Никога не съм се вълнувал от самолети бойни хеликоптери и изтребители.Реших да посетя военната авиобаза по случай 110 годишнината на българската авиация.Останах силно впечатлен от всички военни машини изложени там, бойни и транспортни хеликоптери, ракети с топлинно насочване,ракетни установки,но най много ме впечатлиха руските изтребители миг-29.

img_0.2612280289943796


img_0.41166282703866947


Let's start with the fact that the air base is located in southern Bulgaria near the city of Plovdiv. Upon arrival, we are greeted by these fighter jets that were used until the mid-80s and early 90s.

Нека започнем с това че авиобазата се намира в южна България до град Пловдив.Още с пристигането,ни посрещат тези изтребители ползвали се до средата на 80-те и началото на 90-те години.

img_0.25510618078396186

img_0.11813738661234341

img_0.7403940831829106

img_0.2822456870096204

img_0.4349954339828253

img_0.6089967083570488

img_0.4496612585053898


This veteran made a big impression on me, he has a soul in him as if he came out of a time machine.

Голямо впечатление ми направи този ветеран,има душа в него сякаш е излязал от машина на времето.

img_0.025640095360185942

img_0.014549714374427659

img_0.17237935293187776

img_0.6537077730666717

img_0.8957081785981158

img_0.1431952058411571

img_0.27044394226589796


Next comes the missile launchers, heat guided missiles and small caliber machine guns. I had no idea how beautiful these weapons are up close. I know very well what these weapons were created for and for what purpose. But still, I think there is a dose of art even in them. we hope they will be used only and only in classrooms.

Следват ракетните въздушни установки,ракети с топлинно насочване и малокалибрените картечници.Нямах представа колко са красиви отблизо тези оръжия.Много добре знам за какво са създадени тези оръжия и с каква цел.Но въпреки това смятам че има доза изкуство дори във тях.Да се надяваме да бъдат използвани само и единствено във учебни занятия.

img_0.15453284994425018

img_0.8329148013708404

img_0.7906014241147519

img_0.8757745881416209

img_0.8360048061193965

img_0.6141739500959954

img_0.9907629594656914

img_0.9482847122558182

img_0.7966215141325175

img_0.4130911145425306

img_0.8969722516751598

img_0.844521911449153

img_0.18886133941136155

img_0.7385721554041257


The combat and transport helicopters, amazing machines, made a strong impression on me.

Силно впечатление ми направиха боините и транспортни хеликоптери,удивителни машини.

img_0.9766048520665306

img_0.09506535928457284

img_0.4599892421718448

img_0.7676397686246691

img_0.4634780146489988

img_0.84928361198204

img_0.7444343112226454

img_0.42924541069525946

img_0.17436705035506658

img_0.039344535294877525

img_0.03855764219713866

img_0.20962993646845127

img_0.44499343311239825

img_0.26345090768119644


Here comes the most interesting part, the fighter jets. The American F-16 seems to have come out of the future. An airplane that commands respect with its shape and aerodynamics. The fighter has one engine with a power of 130 kilonewtons at full thrust. Or in other words, 17,300 horsepower. Impressive, isn't it? but wait until we get to the Russian fighter.

Идва и най интересната част боините изтребители.Америкснският Ф-16 сякаш излезнал от бъдещето.Самолет които всява респект с формата и аеродинамиката си.Изтребителя е с един двигател със сила 130 килонютуна при пълна тяга.Или казано иначе 17,300 конски сили.Впечатляващо нали,но чакайте да стигнем до руският изтребител.😁

img_0.8456070924670511

img_0.8648691059048663

img_0.7280766552094128

img_0.7322876855976894

img_0.2037212474580378

img_0.5438640454726722

img_0.19244391108548078

img_0.18246162534922117

img_0.8354732658495969

img_0.0018247438635559546

img_0.0832375000680297

img_0.8573964576573001


Now I will show you this portable missile installation which is an extremely powerful weapon. After detecting and firing the given aircraft, the missile tracks the target by itself. It moves at 13000 meters per second if the fighter is 20 kilometers away, it reaches it in 3 seconds and hits the target. This is one of the fears of fighter pilots.

Сега ще ви покажа тази ракетна преносима установка която е изключително мощно оръжие.След засичане и изстрелване на даденият самолет ракетата сама проследява целта.Тя се движи със 13000 метра в секунда ако изтребителя е на 20 километра го достига за 3 секунди и поразява целта.Това е един от страховете на пилотите на изтребители.

img_0.6313561774201718


And now it's time to introduce you to the icing on the cake in Bulgarian aviation, namely the supersonic Russian fighter MIG-29. It is an incredible machine in the hands of an experienced pilot. It has two powerful jet engines of 80 kilonewtons each. Or in terms of horse power, 21,300 horsepower.Extremely maneuverable and dangerous in close combat.The sound of the engines is brutal.It is precisely because of it that I visited the air base.Although it is already old, many pilots dream of getting on this plane.I called it the old school because it inspires respect and fear among its enemies.

И сега идва моментът да ви представя черешката на тортата в българската авиация а именно бойният свръхзвуков руски изтребител МИГ-29.Той е невероятна машина в ръцете на опитен пилот.Разполага с два мощни реактиви двигателя всеки по 80 килонютуна.Или казано в конски сили 21,300 конски сили.Изключително маневрен и опасен в близак бой.Звукът от двигателите е жесток.Именно заради него посетих авиобазата.Макар и вече поостарял много пилоти мечтаят да се качат на този самолет.Нарекох го старата школа, защото всява респект и страх сред враговете си.

img_0.22186069008663703

img_0.12385225089562386

img_0.8684654345468947

img_0.834510023400881

img_0.6076044929455471

img_0.8589991831688842

img_0.17380144877834158

img_0.734434807778744

img_0.5460231982459214


Pay attention to the engine, a real work of art considering that the plane was created way back in 1983. For about 20 minutes, almost 1 ton of fuel, kerosene, burns in the air.

Обърнете внимание на двигателя,истинско произведение на изкуството като се има в предвид че самолета е създаден през далечната 1983 година.За около 20 минути във въздуха гори почти 1 тон гориво,керосин.

img_0.4214787527281858

img_0.38062663627536103

img_0.2616286692708515

img_0.3852951856156081

img_0.13342489232086072

img_0.45588432087784636

img_0.8985026259322201


This fighter is still used to protect the territory of the Republic of Bulgaria and many other countries in the world. A real predator. With it, it is possible to perform quite complex figures and maneuvers such as the bell and the cobra of a pugachev. During these maneuvers, the fighter slows down is almost to zero followed by an instant acceleration. These maneuvers are learned to avoid enemy fighters, and only experienced pilots can perform them.

Този изтребител все още се използва за да пази територията на Република България и на още много други държави по света.Истински хищник.С него е възможно изпълнението на доста сложни фигури и маневри каквито са камбаната и кобрата на пугачов.При тези маневри изтребителя забавя скоростта си почти до нула след което следва мигновено ускорение.Тези маневри са заучени с цел избягване на вражески изтребители,и само опитни пилоти могат да ги изпълняват.

img_0.756929792408612

img_0.12385225089562386

img_0.21318650351827423


At the airshow on the occasion of the 110th anniversary of the Bulgarian aviation, there were also many other planes with which impressive numbers and figures were performed.

На авиошоуто по случай 110 годишната българската авиация имаше и много други самолети с които бяха изпълнявани впечатляващи номера и фигури.

img_0.5569167234153707

img_0.5448129811017572

img_0.030512485061048047

img_0.5871713585418258

img_0.10186970958131243

img_0.5593536250811335

img_0.7104691060925783

img_0.3574069337752671

img_0.24936964309378656

img_0.22774024517727082

img_0.2569795112352505

img_0.6915460825157721

img_0.45566041745816455


If I had to describe this day in two sentences they would be, lots of adrenaline and the smell of kerosene.
That's all from me for today, I hope you enjoyed all the best and until next time
.😉

Ако трябва да опиша този ден с две изречения те биха били, много адреналин и миризма на керосин.
Това е всичко от мен за днес,надявам се да ви е харесало всичко добро и до следващия път
.😉


img_0.005843099719444111
0
0
0.000
16 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Amazing! I was most impressed by the engine. Thanks for sharing!

0
0
0.000
avatar

Manually curated by EwkaW from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @diyan3973lenkov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 8000 upvotes.
Your next target is to reach 9000 upvotes.
You got more than 700 replies.
Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the July 1st Hive Power Up Day
The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - July 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Много добър пост с интересни данни и снимки, изкефих се 😉

0
0
0.000
avatar

Благодаря, радвам се че има интерес 😁😀

0
0
0.000