အရိုင်း

avatar

ပိန်းပန်း အရိုင်းလို့တော့ ပြောတာပဲ0
0
0.000
7 comments
avatar

This is the first time I see what is called a wild banana here in this photo. 😱😵

Posted via D.Buzz

0
0
0.000