An amazing Palace on the Isle and its surroundings, in the Royal Łazienki Park in autumn / Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich jesienią

łazk7.jpg

Some time ago I went for an autumn walk to the Royal Łazienki Park. It was the middle of the week, lots of tourists, school trips, although the park is so big that I didn't mind enjoying it. It looked wonderful, autumn nature beautifully colored it with different colors.

Jakiś czas temu wybrałam się na jesienny spacer do Łazienek Królewskich. To był środek tygodnia, dużo turystów, wycieczki szkolne, aczkolwiek park jest tak duży, że nie przeszkadzało mi się nim nacieszyć. A było czym, jesienna przyroda pięknie go pokolorowała różnymi barwami.

łazk8.jpg

One of my favorite places in the Royal Łazienki Park is the classicist Palace on the Isle, with its pond and magnificent trees growing nearby. I didn't go inside. It was enough for me to admire it from the outside, including how it was reflected in the water.

Jednym z moich ulubionych miejsc w Łazienkach jest klasycystyczny Pałac na Wyspie, znajdujący się tam staw i rosnące w pobliżu okazałe drzewa. Nie wchodziłam do środka. Wystarczyło mi podziwianie go z zewnątrz, w tym jak odbijał się w wodzie.

łazk3.jpg

łazk4.jpg

łaz22.jpg

łazk2.jpg

łaz14.jpg

At one point, the sky was covered with clouds. The monuments located near the Palace on the Isle looked a bit more gloomy, but positive emotions were provided by the seagulls that landed on the monuments, which created a humorous effect. With their presence, the birds took away the excess of seriousness from the stone figures 😉 In the photo below you can see the sculpture "Bug" with seagulls.

W pewnym momencie niebo zakryły chmury. Pomniki znajdujące się przy Pałacu na Wyspie wyglądały trochę bardziej posępnie, ale pozytywnych emocji dostarczyły mi mewy, które siadały na pomnikach dzięki czemu tworzył się humorystyczny efekt. Swoją obecnością ptaki odbierały nadmiar powagi kamiennym figurom 😉. Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć rzeźbę "Bug" z mewami.

łazkr2.jpg

This is the sculpture "Vistula".

The stone figure, designed by Ludwik Kauffman, was placed in 1855 in the place of the 18th-century statue of the Vistula River, sculpted by Tommas Righi. Vistula is shown as a reclining and half-naked woman leaning on an oar. Next to it stands a little boy (the so-called putto), holding a sheaf of grain. It refers to the transport of Polish grain to Gdańsk along the Vistula, which was sold to Western Europe.
Source: royal-lazienki

A to rzeźba "Wisła".

Kamienna figura, autorstwa Ludwika Kauffmana, została ustawiona w 1855 r., w miejscu XVIII-wiecznego posągu Wisły, dłuta Tommasa Righiego. Wisła jest ukazana jako półleżąca i półnaga kobieta, wspierająca się na wiośle. Obok niej stoi mały chłopczyk (tzw. putto), trzymający snop zboża. Nawiązuje on do transportu Wisłą do Gdańska polskiego zboża, które sprzedawano na zachód Europy.
Źródło: lazienki-krolewskie

łaz13.jpg

The last sculpture I will mention to you is a sculpture titled "Nymph catching a grape from the hand of a Satyr". A very romantic sculpture, with figures immortalized in motion. Birds sat on it too 😉

Ostatnia rzeźba o której wam wspomnę to rzeźba zatytułowana "Nimfa chwytająca winne grono z ręki Satyra". Bardzo romantyczna rzeźba, z postaciami uwiecznionymi w ruchu. Na niej też siadały ptaki 😉

łaz16.jpg

Due to the lack of sun, the sundial in front of the palace was useless, but it was still impressive.

Ze względu na brak słońca znajdujący się przed pałacem zegar słoneczny z był nieużyteczny, ale i tak robił fajne wrażenie.

łaz19.jpg

łaz25.jpg

łazkr1.jpg

łaz24.jpg

łazk5.jpg

łazk6.jpg

Later, I walked along the park alleys, admiring the autumn nature.

Później przez dłuższy czas spacerowałam sobie parkowymi alejkami.

łaz20.jpg

łaz21.jpg

łaz15.jpg

łaz23.jpg0
0
0.000
12 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Wow, an amazing place with, nice nature it's very calming, and the statue and the structure tell the story.

0
0
0.000
avatar

Love the photo of the palace reflection and the colorful trees. The leaves floating on the river also created an effect.🙂

0
0
0.000
avatar

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Daily Travel Digest #1710.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 20000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 21000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 9
Hive Power Up Day - December 1st 2022
HiveBuzz World Cup Contest - Check your ranking
0
0
0.000
avatar

Congratulations @katiefreespirit! You received a personal badge!

You successfully registered for the HiveBuzz World Cup 2022 Contest.

We hope you will enjoy this event and will have fun. Good luck!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 10
Hive Power Up Day - December 1st 2022
0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 11
Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
0
0
0.000