Arkadia Park, a wonderful green oasis in the middle of the city, in Warsaw with many willows and ponds

avatar
(Edited)

ar1.jpg

I was in Warsaw's Mokotów district today. I had some things to do there, so I took my bike with me. At one point I went down a high hill into a beautiful park. It's called Arkadia and I really liked it, I want to show it to you in this post. It was a bit like entering another world. At one point I was riding a bicycle path in the center of Warsaw, passing people in suits, and a moment later I was riding slowly along paths, surrounded by greenery and lush trees, passing people who were resting, sitting on benches or lying on blankets. Completely different energy, no rush, being in the here and now. Breathing calm.

Byłam dzisiaj na warszawskim Mokotowie. Miałam tam kilka spraw do załatwienia, zabrałam ze sobą rower. W pewnym momencie zjechałam z wysokiej górki do pięknego parku. Nazywa się Arkadia i bardzo mi się spodobał, chcę go wam pokazać w tym poście. To było trochę jak wejście do innego świata. W jednym momencie jechałam drogą rowerową, w centrum Warszawy mijając ludzi w garniturach, a chwilę później jeździłam sobie wolno ścieżkami, w otoczeniu zieleni, dorodnych drzew, mijając ludzi, którzy odpoczywali siedząc na ławkach, albo leżąc na kocu. Zupełnie inna energia, brak pośpiechu, bycie w tu i teraz. Oddychanie spokojem.

ark7.jpg

I really enjoyed the park. There were many ducks and coots swimming in the ponds. I saw a sign saying that due to the duck breeding season, dogs should not be walked without a leash. Today it was very hot and and outside the park, surrounded by concrete you could almost melt in the heat, but here I felt pleasantly cool from the water from the ponds and the lush greenery. It's a pity that you can't swim in such park ponds, because it would be perfect to be able to jump into the water today and refresh yourself this way 😉

Park bardzo mi się spodobał. W stawach pływało dużo kaczek i łysek. Widziałam tabliczkę z informacją, że ze względu na okres lęgowy kaczek nie należy spacerować z psami bez smyczy. Dzisiaj było bardzo gorąco i poza parkiem, w otoczeniu betonu można było niemal topić się w upale, a tutaj czułam przyjemny chłód od wody ze stawów oraz bujnej zieleni. Szkoda tylko, że w takich parkowych stawach nie można się kąpać, bo idealnie by było móc wskoczyć dzisiaj do wody i orzeźwić się w ten sposób 😉

ark9.jpg

ark0.jpg

ar45.jpg

More or less in the middle of one of the ponds I saw stones on which you can walk from one side to the other side of the pond. When I was walking along them, I looked at the water and saw something cool, on one side the water was very clear, and on the other, the sky was reflected in the water.

Mniej więcej po środku jednego ze stawów zobaczyłam kamienie po których można przejść z jedną na drugą stronę stawu. Gdy po nich szłam spojrzałam na wodę i zobaczyłam coś fajnego, z jednej strony woda była bardzo przejrzysta, a z drugiej w wodzie odbijało się niebo.

ar689.jpg

ar888.jpg

arjk7.jpg

These are the ducks I saw there. One of them had an interesting wing, partly blue. They weren't concerned about my presence. They cleaned their wings, swam or rested in the shade.

A to kaczki, które tam widziałam. Jedna z nich miała ciekawe skrzydełko, częściowo niebieskie. Nie przejmowały się moją obecnością. Czyściły sobie skrzydełka, pływały, albo odpoczywały w cieniu.

ark908.jpg

ark79.jpg

ark908i.jpg

ark90.jpg

ark9090.jpg

There was an abundance of willows in this park. I haven't seen such a large number of these trees in one place for a long time. A moment of being in such an environment and I felt revived and in a good mood. It's great that I accidentally went there today 😊

W tym parku był urodzaj wierzb. Dawno nie widziałam tak dużej ilości tych drzew w jednym miejscu. Chwila przebywania w takim otoczeniu i poczułam, że odżywam, łapię dobry nastrój. Fajnie, że przypadkowo się tam dzisiaj znalazłam 😊

ark11.jpg

wie4a.jpg

ark00y.jpg

ark88v.jpg

ark888g.jpg0
0
0.000
11 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 3750 replies.
Your next target is to reach 4000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - September 15, 2023
The countdown to HiveFest⁸ is two weeks away - Join us and get your exclusive badge!
0
0
0.000
avatar

This post has been manually curated by @bhattg from Indiaunited community. Join us on our Discord Server.

Do you know that you can earn a passive income by delegating to @indiaunited. We share more than 100 % of the curation rewards with the delegators in the form of IUC tokens. HP delegators and IUC token holders also get upto 20% additional vote weight.

Here are some handy links for delegations: 100HP, 250HP, 500HP, 1000HP.

image.png

100% of the rewards from this comment goes to the curator for their manual curation efforts. Please encourage the curator @bhattg by upvoting this comment and support the community by voting the posts made by @indiaunited.

0
0
0.000
avatar

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #1997.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000