The orthodox church of st. Maria Magdalena and an exhibition of photos on its fence / Cerkiew św. Marii Magdaleny i wystawa zdjęć na jej ogrodzeniu

avatar
(Edited)

20220118_133520.jpg

20220118_133934.jpg

In Warsaw, in the Praga North district, right next to Metro Wileńska and Wileński Railway Station there is the Orthodox Church of St. Mary Magdalene. I would often walk by it when I came to this district, and this time I decided to go inside the church. At the entrance gate to the church there was a man asking for money. A blonde-haired woman came up to him, threw some financial support into his container and said - do you know that there will be a war?

Na warszawskiej Pradze Północ, tuż przy Metro Wileńska i Dworcu Wileńskim znajduje się cerkiew św. Marii Magdaleny. Często przechodziłam obok niej, gdy przyjeżdżałam do tej dzielnicy, a tym razem postanowiłam wejść do środka. Przy bramie wejściowej do kościoła stał mężczyzna, który prosił o pieniądze. Podeszła do niego blondwłosa kobieta, wrzuciła mu do pojemnika jakieś wsparcie finansowe i powiedziała - a wie pan, że będzie wojna?

20220118_133927.jpg

She probably meant the possible war between Russia and Ukraine in the near future. You hear that a powerful conflict will break out there at any moment. We will see how the situation develops, but I imagined what it was like before, before various wars. Probably such talks were also taking place, maybe even at the same church, because the church was founded in 1869, so it has had several wars behind it.

Zapewne miała na myśli możliwą w najbliższym czasie wojnę Rosji z Ukrainą. Słyszy się, że lada chwila wybuchnie tam potężny konflikt. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, ale wyobraziłam sobie jak to było dawniej, przed różnymi wojnami. Pewnie tez się toczyły takie rozmowy, może nawet pod tym samym kościołem bo cerkiew powstała w 1869, czyli ma za sobą kilka wojen.

20220118_133828.jpg

20220118_133756.jpg

It was difficult to take a good picture of the church because it is surrounded by a lot of trees. Due to the winter, they have no leaves and numerous branches cover the beautiful yellow building.

Trudno było zrobić dobre zdjęcie cerkwi, bo otacza go dużo drzew. Z racji zimy nie mają liści i liczne gałęzie zasłaniają piękny, żółty budynek.

20220118_134238.jpg

As I was walking past the orthodox church's fence, I saw a photo exhibition. I encourage you to watch them. Some of the shots are amazing. I especially like the photo of a cross dipped in water and photos of people. Some people's faces show great emotions. The photo below is also in my lead of the best photos, the snow froze this man on his eyebrows, lashes and hair. This creates an amazing visual effect.

Gdy przechodziłam obok ogrodzenia cerwki zobaczyłam wystawę zdjęć. Zachęcam was do ich obejrzenia. Niektóre kadry są niesamowite. podoba mi się zwłaszcza zdjęcie krzyża maczanego w wodzie i zdjęcia z ludźmi. Na twarzach niektórych ludzi widać duże emocje. Zdjęcie poniżej tez jest w mojej czołówce najlepszych fot, nieźle śnieg zamarzł temu człowiekowi na brwiach, rzęsach i włosach. Tworzy to niesamowity efekt wizualny.

20220118_133808.jpg

20220118_133920.jpg

Unfortunately, I cannot show you the beautiful interior of the church, because on the front door there were pictures of a crossed-out mobile phone and a camera, as well as an inscription saying that photos cannot be taken in the church. Pity 🥺

Niestety nie mogę pokazać wam pięknego wnętrza kościoła, bo na drzwiach wejściowych widniał zdjęć przekreślonego telefonu komórkowego i aparatu oraz napis informujący, że w cerkwi nie można robić zdjęć. Szkoda...

cer4a.jpg

It remains to be satisfied with the photos from the outside of the church and the bonus in the form of photos from the outdoor exhibition hanging on the church's fence.

Pozostaje zadowolić się zdjęciami z zewnątrz oraz bonusem w postaci zdjęć z plenerowej wystawy zawieszonej na ogrodzeniu kościoła.

20220118_133943.jpg

cerk2.jpg

20220118_133526.jpg

20220118_133729.jpg

20220118_133705.jpg

20220118_133743.jpg

20220118_133652.jpg

20220118_133739.jpg

20220118_133746.jpg

20220118_133720.jpg

20220118_133711.jpg

20220118_133716.jpg

20220118_133819.jpg

20220118_133800.jpg

20220118_133813.jpg0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1452.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000