The Zachęta National Art Gallery and a magical exhibition of fabric paintings - Re-enhanting the World / Wystawa w Zachęcie. Przeczarowując świat

zach1aaaaa.jpg

When one sunny day in May I was approaching the Zachęta National Art Gallery, I started to notice more and more interestingly dressed people discussing artistic topics. Many people wore clothes in bright, expressive colors. There was a building right next to it, from the outside looking classic, with numerous decorations, and inside it I planned to see the exhibition that was recently talked about in Warsaw.

Gdy pewnego słonecznego majowego dnia zbliżałam się do galerii sztuki "Zachęta" zaczęłam dostrzegać coraz więcej ciekawie ubranych ludzi dyskutujących na tematy artystyczne. Wiele osób miało odzież w wyrazistych, ekspresyjnych barwach. Tuż obok znajdował się budynek, z zewnątrz wyglądający klasycznie, z licznymi zdobieniami, a w jego wnętrzu planowałam zobaczyć wystawę o której ostatnio było głośno w Warszawie.

zach2a.jpg

Huge Ionic columns can be seen in front of the building, as well as the Latin motto "Artibus", which means "To the fine arts" (source: Wikipedia), and interesting bas-reliefs with ancient figures. The building looks very elegant and going inside I felt a bit like entering a palace.

Z przodu budynku można zobaczyć ogromne jońskie kolumny, łacińskie motto "Artibus", które oznacza "Sztukom pięknym" (źródło: Wikipedia), a także ciekawe płaskorzeźby z antycznymi postaciami. Budynek prezentuje się bardzo elegancko.

zach5aaaaaaa.jpg

On that day, clouds illuminated by the sun created a cool background for the upper part of the building 😉

Tego dnia chmury podświetlone słońcem stworzyły fajne tło dla górnej części gmachu budynku 😉

zach5aaa.jpg

zach3a.jpg

It's even nicer inside. Snow-white walls, marble stairs. Numerous Ionic columns carved on the walls, as well as numerous arches. From the ceiling hung what looked like a modern sculpture made of several different-sized circles. The black balustrade and lamps in the hallway contrasted with the white surroundings.

Wewnątrz jest jeszcze ładniej. Śnieżnobiałe ściany, marmurowe schody. Liczne jońskie kolumny wyrzeźbione na ścianach, a także liczne łuki. Przy suficie wisiało coś co wyglądało jak nowoczesna rzeźba stworzona z kilku różnej wielkości kół. Z białym kontrastowała czarna balustrada i lampy na korytarzu.

z3a.jpg

There was a lot of light in the building, partly thanks to such a large window on the ceiling.

W budynku było dużo światła, m.in. dzięki takiemu oknu na suficie.

z7a.jpg

I also noticed the peculiar lamps. With round curtain rods. They looked a bit like antique street lamps.

Zwróciłam też uwagę na osobliwe lampy. Z okrągłymi karniszami. Wyglądały trochę jak zabytkowe uliczne latarnie.

z6.jpg

z8.jpg

You can also go into one of the side alleys and find a neon sign with the inscription "and Europe will be sunned". On the other side of the inscription there is a mirror. I've seen a lot of people taking photos of this sign.

Można też wejść w którąś z bocznych alejek i znaleźć tam taki neon z napisem "and Europe will be sunned"-"Europa będzie zszokowana". Z drugiej strony napisu znajduje się lustro. Widziałam, że wiele osób fotografowało się przy tym napisie.

20230518_173044.jpg

Time for an artistic main course 😉 I was heading to an exhibition where paintings were made of fabric. It was a very popular exhibition. At the entrance there was a queue of people willing to see the works of Małgorzata Mirgi-Tas. There was one such painting in the lobby. The main theme was people. Immortalized in various situations. And also animals and symbols. Such a patchwork looked very effective.

Pora na artystyczne danie główne 😉 Zmierzałam na wystawę na której obrazy były stworzone z materiału. To bardzo popularna wystawa. Przy wejściu zrobiła się kolejka chętnych do zobaczenia dzieł Małgorzaty Mirgi-Tas. W holu można było zobaczyć jeden z takich obrazów. Tematem głównym byli ludzie. Uwiecznieni w różnych sytuacjach. A także zwierzęta i symbole. Taki patchwork prezentował się bardzo efektownie.

z5a.jpg

In the main room with the fabric paintings, there was a sign that said that a maximum of 50 people could be in the room at a time. The room was huge and still filled with a lot of people. A nice idea was to put the pouf in the middle of the room. You could sit on them and watch your favorite fabrics. If you came to the exhibition with someone, you could sit on pouffes and discuss with them. About people shown on fabrics in an interesting way.

W głównej sali z pracami wisiała kartka z napisem, że jednocześnie w pokoju może przebywać maksymalnie 50 osób. Pokój był ogromny, a i tak wypełniało go sporo ludzi. Fajnym pomysłem było postawienie puf na środku sali. Można było na nich usiąść i w spokoju poobserwować ulubione tkaniny. Jeśli przyszło się na wystawę z kimś, można było siedząc na pufach podyskutować sobie o nich. O ludziach ukazanych na tkaninach w ciekawy sposób.

galz3.jpg

Some visitors spoke very loudly about the artworks. One such person said that she generally does not like fabrics, but these works delighted her...I think that it's very important to commune with different types of art, even those that are not entirely ours. Sometimes we can be pleasantly surprised when we like something that seems not our cup of tea.

Niektórzy zwiedzający bardzo głośno wypowiadali się o dziełach. Jedna z takich osób powiedziała, że generalnie nie przepada za tkaninami, ale te prace ją zachwyciły. Myślę, że warto obcować z różnymi rodzajami sztuki, nawet takimi, które nie są do końca nasze. Czasem możemy się miło zaskoczyć, gdy coś wydawałoby się nie z naszej bajki spodoba nam się.

galz4.jpg

galz1.jpg

I liked the most the works where you could see a group of people doing something together. For example, as in the picture below. A few people are sitting on a bench, drinking something from a cup, spending time together. Or even lower down, several men are collecting potatoes in sacks. In addition to people, on the fabrics you can also see animals - dogs, horses, birds and elements of nature - flowers, trees.

Mi najbardziej podobały się prace na których było widać jak grupka ludzi zajmuje się czymś wspólnie. Na przykład tak jak na obrazku poniżej. Kilka osób siedzi na ławce, pije coś z kubka, spędza razem czas. Albo jeszcze niżej kilku mężczyzn zbiera ziemniaki do worków. Oprócz ludzi na tkaninach widać też zwierzęta - psy, konie, ptaki oraz elementy przyrody - kwiaty, drzewa.

galz2.jpg

z9.jpg

z22.jpg

z10.jpg

z12.jpg

z14.jpg

z17.jpg

z11.jpg15 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Greetings and blessings, I find this gallery and its internal design spectacular. In the same way, the lamps that look like old streetlights caught my attention, as well as the paintings in this gallery, I lost myself all day contemplating their works.

0
0
0.000
avatar

Hi @armasdiaze 😊 I was just as impressed by this gallery as you. I go there for various exhibitions from time to time and it's always a cool experience for me and I spend a lot of time there. Greetings, have a nice week 😊

0
0
0.000
avatar

The gallery has a great architectural design, I would spend many hours observing each area of this great work of architecture, I liked the design of the stairs it looks like a kind of grandstand, the details of the railings are really charming, the lamps are great and add elegance to the place.

Happy and blessed day!

0
0
0.000
avatar

Yes, thanks to the fact that the gallery is located in such a wonderful building, in addition to admiring the works of art, you can pay attention to the architecture of this place. I was delighted with it, I like coming there.

Thanks, have a nice weekend! 😊

0
0
0.000
avatar

Creative museums such as your featured art gallery are certainly stimulating environments for the senses. These immersive experiences of architecture, design, and artworks are soul-enriching! 👍😊

This is the first time I've heard about fabric paintings. During your actual observations there, do you have an idea what makes them special and basically different from other mediums of art @katiefreespirit?

0
0
0.000
avatar

Yes, such places are very soul-enriching 😊 It's worth treating yourself to such a feast for the senses from time to time. When it comes to fabric paintings. They are definitely different from traditional paintings because of the texture, the colors are distributed differently, there are no blurs. Thanks to the composition of various fragments of fabrics, patchwork works are created in the paintings. I really like patchworks, they are boho style. There are a lot of these differences. I think it is worth going to traditional exhibitions with painted paintings and exhibitions with fabric paintings, both are an interesting experience.

0
0
0.000
avatar

Awesome! Looks like fabric paintings and creative patchworks are excellent channels for adventurous artists searching for a distinctive medium to play with. Thank you for opening our eyes to this special artistic world! 😊

0
0
0.000
avatar

Congratulations @katiefreespirit! We are delighted to inform you that your outstanding publication was specially selected to be part of our Curated Content Catalog and was awarded GOLD MARK in Architecture Anthology™ 31. More power!

AA CURATION BANNER - GOLD MARK.jpg

Thank you for subscribing to Architecture+Design, an OCD incubated community on the Hive Blockchain.

0
0
0.000
avatar

Wow! What a great appreciation of my post! Thank you very much dear @aplusd 😊🌸😊 Such awards are a very pleasant experience.

0
0
0.000
avatar

You are most welcome dear @katiefreespirit. We always enjoy your inspiring, educational, and entertaining posts, and we are delighted and grateful for your incredible contributions. Keep shining! 😀

0
0
0.000