What will happen when you put notes with a Chopin etude above the piano keys at the Fryderyk Museum in Warsaw? / Co się stanie jak położysz nuty z etiudą Chopina nad klawiszami fortepianu w Muzeum Fryderyka w Warszawie?

chopi1.jpg

The Fryderyk Chopin Museum in Warsaw has many interesting nooks and crannies. On the lower floors of the museum, in addition to the great temporary exhibition "I can see the music", about which I wrote yesterday there is also a room where we can listen to various works by Chopin, divided into categories - waltzes, nocturnes, ballades, polonaises, etc. There is also a small concert hall and an antique piano with surprising interactive features.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ma dużo ciekawych zakamarków. Na niższych piętrach muzeum oprócz świetnej wystawy czasowej "Widzę muzykę", o której pisałam wczoraj znajduje się też sala w której możemy posłuchać różnych utworów Chopina w podziale na kategorie - walce, nokturny, ballady, polonezy itd. Jest też salka koncertowa i zabytkowy fortepian z zaskakującymi interaktywnymi funkcjami.

chopi4.jpg

We can also see the sheet music of a Chopin piece and a drawing showing a concert hall filled with listeners. When I looked at it, I moved for a moment to the times in which Chopin lived and imagined what it would be like to be in such a room and listen to a Chopin concert live, when Chopin himself was playing his pieces. I know it didn't happen often, because Chopin hated making public appearances, but it would be amazing to hear a piece played by its author. In modern times, you could listen to Chopin's works live, for example in the Royal Łazienki Park in Warsaw. Unfortunately, they have been suspended for the duration of the pandemic and are now taking place online.

Możemy tam też zobaczyć zapis nutowy utworu Chopina i rysunek przedstawiający salę koncertową wypełnioną słuchaczami. Gdy na niego patrzyłam przeniosłam się na chwilę do czasów w których żył Chopin i wyobraziłam sobie jakby to było znaleźć się na takiej sali i słuchać koncertu chopinowskiego na żywo, gdy Chopin sam grał swoje utwory. Wiem, że nie zdarzało się to często, bo Chopin nie znosił publicznych wystąpień, ale byłoby to niezwykle usłyszeć utwór grany przez jego autora. We współczesnych czasach można było posłuchać utworów Chopina na żywo np. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Niestety na czas pandemii zostały zaweieszone i teraz odbywaja się online.

chopi19.jpg

chopi20.jpg

Coming back to the topic of the piano that I mentioned in the title of this post. Chopin's three etudes were placed on a special platform next to the piano, incl. Etude in A minor, Op. 25 no.11.

Wracając do tematu fortepianu, o którym wspomniałam w tytule tego posta. Przy fortepianie na specjalnym podwyższeniu były umieszczone trzy etiudy Chopina, m.in. Etiuda a-moll op. 25 nr 11.

chopi3.jpg

You could choose one of these etudes and put it on special glass located above the piano keyboard.

Można było wybrać którąś z tych etiud i położyć ją na specjalnym pulpicie znajdującym się nad klawiaturą fortepianiu. Bardzo pomysłowe.

chopi2.jpg

A moment later, you could hear the selected etude and see it played by some pianist on a special display. Very creative.

Chwilę później można było usłyszeć wybraną etiudę i zobaczyć na specjalnym wyświetlaczu jak jest grana przez jakiegoś pianistę.

chopi6.jpg

On the other hand, in the next room there is a small concert hall, where concerts with Chopin's music are sometimes held. I wonder if also during a pandemic. Maybe one day I will go there and listen to a concert like that live.

Za to w pomieszczeniu obok mieści się salka koncertowa, w której odbywają się czasem koncerty z muzyką Chopina. Ciekawe, czy również w czasie pandemii. Może kiedyś się tam wybiorę i posłucham takiego koncertu na żywo.

chopi11.jpg

chopi8a.jpg

chopi12.jpg

And this is a comfortable armchair on which you can sit and read about musicians who were inspired by Chopin's work while creating their own music. He was, among others Edvarg Grieg, who is called "Chopin of the North".

A to wygodny fotel na którym można sobie usiąść i poczytać o muzykach, którzy inspirowali się twórczością Chopina tworząc własne utwory. Był nim m.in. Edvarg Grieg, którego nazywa się "Chopinem Północy".

chopi14.jpg

chopi17.jpg

Another interesting room in the museum was one with different categories of Chopin's works to listen to. When I entered the museum, in addition to the admission ticket, I also received disposable gloves and had to wear them when touching various equipment. They were a bit too big, as you can see in one of the photos below, so selecting songs on the screens was a bit difficult. There were also QR codes next to each music screen and we could listen to music from the museum on our phone.

Innym ciekawym pomieszczeniem w muzeum była taka sala z różnymi kategoriami utworów Chopina do posłuchania. Gdy wchodziłam do muzeum oprócz biletu wstępu otrzymałam też jednorazowe rękawiczki i przy dotykaniu różnych sprzętów musiałam mieć je założone. Były trochę za duże co możecie zobaczyć na jednym z poniższych zdjęć, więc wybieranie piosenek na ekranach było przez to nieco utrudnione. Przy każdym ekranie z muzyką znajdowały się też kody QR i mogliśmy posłuchać muzyki z muzeum w swoim telefonie.

chopi28a.jpg

chopi31a.jpg

chopi30a.jpg

chopi25.jpg

chopi24.jpg

In this museum corner there are some valuable items related to Chopin. Including a cast of the composer's hand and an invitation to his concert.

W tym muzealnym kąciku znajduje się jeszcze trochę cennych przedmiotów związanych z Chopinem. M.in. odlew dłoni kompozytora i zaproszenie na jego koncert.

chopi15.jpg

chopi18.jpg

chopi21.jpg

chopi32a.jpg

chopi23.jpg0
0
0.000
10 comments
avatar

Wow what a great museum! They really did a great job there

0
0
0.000
avatar

Yes, I really liked it. It's great that there are many creative solutions there, thanks to which visiting this place is not boring even for a moment :)

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Muszę sobie zapisać, żeby przy następnej wizycie w Warszawie zajrzeć do Muzeum Chopina.

0
0
0.000
avatar

Super, polecam, wybierając się tam nie sądziłam, że to jest aż tak fajne muzeum ;)

0
0
0.000
avatar

Pracując dla Akademii Muzycznej w Katowicach skanowałem kiedyś oryginały nut Chopina, materiały warte miliony pln trzymałem w ręce - dziwne doznanie ;)

0
0
0.000