ဒါလေးတွေကို နာမည် ဘယ်လိုခေါ် ကျွန်တော်တို့ ရှိမှာတော့....

ဒါလေးတွေကို နာမည် ဘယ်လိုခေါ် ကျွန်တော်တို့ ရှိမှာတော့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီး လို့ခေါ်တယ်

@kaungsett8388
16.3.20230
0
0.000
7 comments
avatar

I've never seen this here.
Very strange thing. It looks like some kind of strange plant. Maybe a fungus. 🤔🤷

Posted via D.Buzz

0
0
0.000
avatar

Congratulations @kaungsett8388! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 4250 upvotes.
Your next target is to reach 4500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - March 15, 2023
HiveBuzz rewards participants in the Afri-Tunes Anniversary event
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000