Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 – Finals [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022 – Финале

avatar
(Edited)

DSCF1585-rot_cr_tn.jpg


If the first day of the tournament is always marked by the opening ceremony, the second day is much more interesting: Then begins the unfolding of the trophy race!


‘Lim-Lux’ and ’Bonebreakers’ qualified for the first semifinals, and the audience was anxiously waiting for who will win the remaining two places. In the third quarterfinal we had a clash between the teams with great ambitions that we met yesterday: ‘Joga bonito’ and ‘Little Zurich’. It was an extremely exciting match between two schools: ‘dying in beauty’ against ‘experience & counterstrikes’…

Ако први дан турнира увек протиче у знаку свечаности отварања, други дан је ипак много занимљивији: Тад почиње расплет трке за трофеје!


За прво полуфинале квалификовали су се ‘Лим-Лукс’ и ‘Костоломци’, а публика је напето ишчекивала ко ће изборити преостала два места. У трећем четвртфиналу састали су се тимови с великим амбицијама које смо упознали претходног дана: ‘Жога бонито’ и ‘Мали Цирих’. Био је то изузетно узбудљив меч две школе: ‘умирање у лепоти’ против ‘искуство и контре’…

DSCF1592-rot_cr_tn.jpg

DSCF1600_tn.jpg

DSCF1594_tn.jpg

DSCF1595_tn.jpg

DSCF1599_cr-corr_tn.jpg

DSCF1600_tn.jpg

DSCF1607_tn.jpg

DSCF1604_cr-corr_tn.jpg

DSCF1608_cr-corr_tn.jpg

DSCF1603_cr-corr_tn.jpg


It was also a very tough match with a lot of sacrifice and sharpness, which fortunately never went beyond the scope of sports competition.

Био је то и врло тврд меч са пуно пожртвовања и оштрине, која срећом ниједног тренутка није излазила ван оквира спортског надметања.

DSCF1601-corr_tn.JPG

DSCF1609_cr-corr_tn.jpg

DSCF1621_tn.jpg

DSCF1610_tn.jpg

DSCF1611_tn.jpg


The ‘Brazilians’ did everything to equalize until the end, but the ‘Swiss’ skillfully defended themselves and managed to reach the semifinals with a minimal victory.

‘Бразилци’ су до краја чинили све да изједначе, али су се ‘Швајцарци’ умешно бранили и успели да минималном победом прођу у полуфинале.

DSCF1614_tn.jpg

DSCF1618_tn.jpg

DSCF1619_tn.jpg

DSCF1623_tn.jpg

DSCF1624_tn.jpg


The audience was looking forward to their home favorites…

Публика је с нестрпљењем чекала домаће љубимце…

DSCF1613_cr_tn.jpg

DSCF1629_tn.jpg

DSCF1670_tn.jpg

DSCF1655_tn.jpg


…because they had the most difficult possible task: until the semifinals, the fifteen-time champion of this tournament was on their way, the fantastic team ‘Fitness & Gym 300’ reinforced by the famous goal scorer Boža. Captain of ‘Veterans’ Miloš Jovanović - Pele received the last instructions before the match:

…јер су они имали најтежи могући задатак: до полуфинала на путу им се нашао петнаестоструки шампион овог турнира, фантастична екипа ‘Теретана 300’ појачана чувеним голгетером Божом. Капитен ‘Ветерана’ Милош Јовановић – Пеле добио је последња упутства пред меч:

DSCF1598_tn.jpg


In the first half, the ‘Veterans’ were holding their ground heroically, played at the equal level and trailed only one goal, which provided hope for the second half…

У првом полувремену, ‘Ветерани’ су се јуначки држали, равноправно играли и имали само један гол заостатка, што је пружало наду за друго полувреме.

DSCF1638_cr_tn.jpg

DSCF1639_tn.jpg

DSCF1640-corr_cr_tn.jpg

DSCF1641_tn.jpg

DSCF1643-corr_cr_tn.jpg

DSCF1645_cr_tn.jpg

DSCF1646-rot_tn.jpg

DSCF1649_tn.jpg


However, in the second half, ‘Fitness & Gym 300’ pushes pedal to the metal and won the game without any major problems.

Међутим, у другом полувремену, ‘Теретана 300’ додаје гас и ипак добија утакмицу без већих проблема.

DSCF1651_cr_tn.jpg
‘Veterans’ attacking line / Нападачка линија ‘Ветерана’

DSCF1654_cr_tn.jpg


Now, the winners can celebrate entering the semifinals with beer, and the losers can drown their grief in… beer again!

Е сад, победници могу да прославе улазак у полуфинале пивом, а поражени могу да утопе тугу у… опет пиву!

DSCF1626_tn.jpg

DSCF1627_tn.jpg

DSCF1625_tn.jpg

DSCF1602-corr_tn.JPG


Maybe because of the beer, the photos of the next match will be a little blurry… And in that match, the talented guys from ‘Lim-Lux’ met the talented bonebreakers… I mean the talented guys from the ‘Bonebreakers’ team.

A very exciting match. Everything was bursting! A few minutes before the end, ‘Bonebreakers’ took the lead and the victory smiled broadly on them…

Можда ће због пива фотографије наредног меча бити мало мутније… А у том мечу састали су се талентовани момци из ‘Лим-Лукса’ и талентовани костоломци… хоћу рећи момци из екипе ‘Костоломци’.

Веома узбудљива утакмица. Све је прштало! Неколико минута пре краја, ‘Костоломци’ су дошли у вођство и победа им се широко осмехивала…

DSCF1669_tn.jpg

DSCF1668_tn.jpg

DSCF1664_cr_tn.jpg


But they relaxed too soon. With the hurricane finish, ‘Lim-Lux’ with three quick goals reverses the result and enters the grand final!

Али прерано су се опустили. Ураганским финишом ‘Лим-Лукс’ са три брза гола преокреће резултат и улази у велико финале!

DSCF1659_cr_tn.jpg

DSCF1661_tn.jpg

DSCF1666_tn.jpg

DSCF1667_tn.jpg


In the second semifinal, the reigning champions had to solve a Swiss conundrum. It was like opening a can without an opener. With one long-range shot, ‘Little Zurich’ took the lead, and then they completely focused on defense. An unprecedented siege of ‘Zurich’ has begun…

У другом полуфиналу, владајући шампиони су морали да решавају швајцарски ребус. Личило је то на отварање конзерве без отварача. Једним далекоментним шутом ‘Мали Цирих’ је повео, и онда се потпуно оријентисао на одбрану. Почела је невиђена опсада ‘Цириха’…

DSCF1683_tn.jpg

DSCF1672_tn.jpg

DSCF1687_tn.jpg

DSCF1682_tn.jpg

DSCF1689_tn.jpg

DSCF1675_tn.jpg

DSCF1676_tn.jpg

DSCF1677_tn.jpg

DSCF1678_tn.jpg

DSCF1680_tn.jpg


Finally, the excellent physical and tactical preparation, patience and perseverance of the ‘Fitness & Gym 300’ come to the fore again.

И на крају поново долазе до изражаја изврсна физичка и тактичка припремљеност, стрпљење и упорност ‘Теретане 300’.

DSCF1681_tn.jpg

DSCF1684_tn.jpg

DSCF1673_tn.jpg

DSCF1679_tn.jpg

DSCF1685_tn.jpg


The break until the final was used to refill the glasses…

Пауза до финала искоришћена је за допуну чаша…

DSCF1707-rot_tn.jpg


…agreement on tactics for the finals…

…договор око тактике за финале…

DSCF1697_tn.jpg


…and group photos of the finalists!

…и заједничке фотографије финалиста!

DSCF1694_cr_tn.jpg
Lim-Lux / Лим-Лукс

DSCF1706-rot_tn.jpg
‘Fitness & Gym 300’ / ‘Теретана 300’

DSCF1700_cr_tn.jpg
Finalists together / Финалисти заједно


Fanfazele solemnly announces the finals!

Фанфазеле свечано најављују финале!

DSCF1691_tn.jpg


The honorary starting kick is taken by the future member of the Serbian national team…

Почасни почетни ударац изводи будући репрезентативац Србије…

DSCF1709_cr_tn.jpg

DSCF1692_tn.jpg


…and the game is finally on!

…и финале коначно креће!

DSCF1713_tn.jpg

DSCF1714_cr_tn.jpg

DSCF1715_tn.jpg

DSCF1716_cr_tn.jpg

DSCF1717_tn.jpg


Despite all the indisputable qualities of the young team of "Lim-Lux", which are not few, it turned out that they are not up to the champions yet.

Упркос свим неспорним квалитетима младе екипе ‘Лим-Лукс’, којих није мало, ипак се испоставило да још нису дорасли за шампионе.

DSCF1718_tn.jpg

DSCF1720_tn.jpg

DSCF1721_tn.jpg

DSCF1722_tn.jpg

DSCF1723_tn.jpg


It is not easy to play against a physically very strong team that mostly stays in the gym 😁 In principle, the scenario is repeated where the teams against the ‘Fitness & Gym 300’ hold on while they have the strength, and eventually give in…

Није лако играти против физички врло јаке екипе која углавном борави у теретани 😁 У принципу понавља се сценарио где се тимови против ‘Теретане 300’ држе док имају снаге, и на крају попуштају…

DSCF1724_tn.jpg

DSCF1726_tn.jpg

DSCF1727_tn.jpg


At the very end, the best scorer of the tournament, legendary Boža, sealed the fate of the match with a hat-trick by which he secured both cups for his team… again.

На самом крају, најбољи стрелац турнира, легендарни Божа запечатио је судбину утакмице хет-триком којим је својој екипи опет обезбедио оба пехара.

DSCF1728_tn.jpg

DSCF1731_tn.jpg

End of game and sports greeting / Крај и спортски поздрав


The end of the tournament is an opportunity for a torchlight spectacle, which is traditionally not to be missed!

Завршетак турнира прилика је за бакљаду, која се традиционално не пропушта!

DSCF1732_tn.jpg

DSCF1734_tn.jpg

DSCF1735_tn.jpg


This year, with gratitude and congratulations to the tournament organizers, there is a special greeting to Nikola Tesla, who provided alternating current for the evening matches 😁

Ове године уз захвалност и честитке организаторима турнира иде и посебан поздрав Николи Тесли који је обезбедио наизменичну струју за вечерње утакмице 😁

DSCF1658_tn.jpg

DSCF1740_tn.jpg


The trophy for the best scorer this year belongs to Božidar Simić from the winning team ‘Fitness & Gym 300’.

Трофеј најбољем стрелцу ове године припада Божидару Симићу из победничке екипе ‘Теретана 300’.

DSCF1743_tn.jpg

DSCF1750_tn.jpg

DSCF1780_tn.jpg


Cash prize for the finalists from ‘Lim-Lux’…

Новчана награда за финалисте из ‘Лим-Лукса’…

DSCF1751_tn.jpg


…and the winning trophy again in the hands of the captain of ‘Fitness & Gym 300’., Vladimir Vlahović.

…и победнички пехар поново у рукама капитена ‘Теретане 300’, Владимира Влаховића.

DSCF1753_tn.jpg

DSCF1770_tn.jpg

DSCF1760-rot_cr_tn.jpg

DSCF1759_tn.jpg

DSCF1768_cr_tn.jpg


The fans in large numbers like every year…

Навијача је било као и сваке године…

DSCF1778-corr_cr_tn.jpg


…and if they drank enough beer to make at least one such faulty chess table from the beer income…

…и ако су попили довољно пива да се од прихода направи макар и један овако фаличан шаховски сто…

Sahovski sto-DSCF1782_cr.jpg…then next year we may report from the chess memorial also!

See you next year!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS and Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.
…онда ћемо наредне године можда извештавати и са шаховског меморијала!

Видимо се идуће године!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективима Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS и објективима Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови


* * *

Tournaments 2022 [eng/срп] Турнири 2022.

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022.

Three-pointer from the Block 2022 (Finals) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Финале)

Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)


* * *

Tournament 2021 [eng/срп] Турнир 2021.

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020.

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019.

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019.

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp0
0
0.000
1 comments
avatar

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 111 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
15

0
0
0.000