Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)

avatar
(Edited)

Trojka iz bloka - hor.jpg
Source / Извор: Тројка из блока FB


Every spring, the season of humanitarian actions with sports spectacles begins in the Smederevo settlement of ‘Miloje Đak’. This time we have an action called ‘Three-pointer from the Block’…


So, what is the ‘Three-pointer from the Block’? Although the name is associated with basketball, it is a series of humanitarian actions that include various sports disciplines other than basketball – for example, darts or chess. The organizer of this action is the charity organization Serbs for Serbs, so it is best to leave the explanation to them:

“The Three-pointer from the Block project are sports and charity events that aims to raise funds for the needs of socially endangered families with many children. The project is implemented through sporting events of fast shooting basketball three-pointers in Serbia, Republika Srpska, Montenegro and around the world, which bring together young people, celebrities from the world of sports, culture and music, as well as a large number of sponsors and benefactors who financially support the goals.

The reason for the creation of the Three-pointer from the Block project is the fact that a large number of children from multi-member families live in difficult material conditions in which they lack the most basic living needs. From the very beginning of the work of the organization’s representatives in the field, it was reported that a large number of children and their families, mostly living in rural areas, do not even have basic conditions for maintaining personal hygiene. Despite the fact that the organization has made great efforts to build and equip dozens of bathrooms, houses, appliances, domestic animals, greenhouses and agricultural machinery for the needs of vulnerable families, the real situation on the ground indicates a much greater need to solve many social problems. which also calls for universal social mobilization.”

More info about the project at: www.trojkaizbloka.org


Let’s go back to the tournament now. It started with warming up the registered participants…

Сваког пролећа у смедеревском насељу ‘Милоје Ђак’ почиње сезона хуманитарних акција уз спортске спектакле. Овог пута имамо акцију под називом ‘Тројка из блока’…


Шта је ‘Тројка из блока’? Мада назив асоцира на кошарку, ради се о низу хуманитарних акција који обухватају разноврсне спортске дисциплине осим кошарке – на пример, пикадо или шах. Организатор ове акције је хуманитарна организација Срби за Србе, па је најбоље да њима препустимо објашњење:

„Пројекат Тројка из блока је спортско-хуманитарни догађај који за циљ има прикупљање средстава за потребе социјално угрожених вишедетних породица. Пројекат се спроводи кроз спортске манифестације брзог шутирања тројки у Србији, Републици Српској, Црној Гори и широм света на којима се окупљају млади људи, познате личности из света спорта, културе и музике, као и велики број спонзора и добротвора који финансијски подржавају реализацију предвиђених циљева.

Разлог настанка пројекта Тројка из блока је чињеница да велики број деце из вишечланих породица живи у тешким материјалним условима у којима оскудевају у најосновнијим животним потребама. Од самог почетка рада представника организације на терену, дошло се до информација да велики број деце и њихових породица, које махом живе у руралним срединама, немају чак ни елементарне услове за одржавање личне хигијене. И поред чињенице да је организација учинила велике напоре да се изгради и опреми неколико десетина купатила, кућа, беле технике, домаћих животиња, пластеника и пољопривредне механизације за потребе угрожених породица, реално стање на терену указује на много већу потребу за решавање бројних социјалних проблема, што уједно позива и на свеопшту друштвену мобилизацију.“

Више информација о пројекту: www.trojkaizbloka.org


Вратимо се сад турниру. Почело је загревањем пријављених учесника…

DSCF0468_tn.jpg

DSCF0470_tn.jpg

DSCF0488_tn.jpg

DSCF0486_tn.jpg

DSCF0467_tn.jpg


…and registration was possible until the final part of the competition, and several times. The registration point was marked with an orange flag where this beauty was waiting for all those interested:

…а пријављивање је било могуће све до финалног дела такмичења, и више пута. Место за пријаву било је обележено наранџастом заставом код ове лепотице:

DSCF0487_tn.jpg

DSCF0568_tn.jpg


Everyone was looking forward to the beginning, and in the audience we could see famous faces again:

Сви су нестрпљиво очекивали почетак, а у публици смо опет могли да видимо позната лица:

DSCF0493-rot_tn.JPG

DSCF0484_tn.jpg
Oh look, Wolf is here! / Гле, и Вук је ту!

DSCF0477_tn.jpg
Is he going to participate? / Хоће ли учествовати?

DSCF0479_cr_tn.jpg
He sure means business… / Делује врло озбиљно…

DSCF0498_tn.jpg
Heineken team… / Хајнекен екипа…

DSCF0494_tn.jpg
Dragan Marković / Драган Марковић

DSCF0490_tn.jpg
Merry participants / Добро расположени учесници

DSCF0501_tn.jpg
Here’s Vukan with mom and friends / Ево и Вукана с мамом и пријатељима

DSCF0489_tn.jpg
And here’s Paul with his mom / А ево и Павла с мамом


The beginning of the tournament was marked by a patriotic song…

Почетак турнира обележен је родољубивом песмом…

DSCF0503_tn.jpg

DSCF0504_tn.jpg

DSCF0505_tn.jpg


… аnd with a group photo of all participants and visitors:

…и заједничком фотографијом свих учесника и посетилаца:

DSCF0509_cr-sharp_tn.jpg


Finally, everything is ready to start. Ball boys are ready and participants eager to shoot their first balls…

Најзад је све спремно за почетак. Скупљачи лопти су на местима а учесници жељни да одапну прве лопте…

DSCF0522_tn.jpg

DSCF0524_tn.jpg


And we are off!

И крећемо!DSCF0531_tn.jpg

DSCF0532_tn.jpg

DSCF0537_tn.jpg

DSCF0526_tn.jpg

DSCF0604_tn.jpg

DSCF0533_tn.jpg

DSCF0538_tn.jpg


The typical journalistic cliché of a ‘tournament which is open for everyone aged 7 to 77’ could not be applied here because we have a strong suspicion that there were participants younger than 7. Older people were not polite to ask…

Типичан новинарски клише како је ‘турнир отворен за све од 7 до 77 година’ овде није било могуће применити јер је изгледа било и учесника млађих од 7 година. Старије није било учтиво питати…

DSCF0570_tn.jpg

DSCF0580_tn.jpg

DSCF0584_tn.jpg

DSCF0586_tn.jpg

DSCF0581_tn.jpg

DSCF0583_tn.jpg

DSCF0590-rot_tn.jpg

DSCF0592_tn.jpg

DSCF0596_tn.jpg

DSCF0535_tn.jpg

DSCF0588_tn.jpg

DSCF0589_tn.jpg

DSCF0601_tn.jpg


Due to the abundance of materials, we will have to take a break, as was the break made in the competition after the qualifying round.

Због обиља материјала мораћемо да направимо паузу, као што је начињена пауза и у такмичењу после квалификационог дела.


DSCF0466_tn.jpg


Stay tuned, we’ll be back as soon as we count points!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Останите с нама, вратићемо се чим пребројимо поене!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективом Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp0
0
0.000
2 comments
avatar

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 105 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
11

0
0
0.000