Vranje, Serbia (Part III – Museum House of Bora Stanković) [eng/срп] Врање, Србија (III део – Музеј кућа Боре Станковића)

avatar

DSCF0802_tn.jpg


There is one old street in Vranje that contains more history than entire countries have…


It is the Street of Grandma Zlata, which is named after grandmother of Bora Stanković, on his father’s side, who lived there. At the very entrance to the street, there is the restaurant ‘Čaršija’, on the wall of which there is a mural in honor of Grandma Zlata.

Има у Врању једна стара улица која садржи више историје него што је имају читаве државе…


То је Баба Златина улица, која је именована по баби Боре Станковића са очеве стране, која је ту живела. На самом улазу у улицу налази се ресторан ‘Чаршија’, на чијем је зиду осликан мурал у част Баба Злате.

DSCF0860-Baba Zlatina_tn.jpg


DSCF0774-corr_tn.jpg


Here, at number nine, lived and worked her most famous grandson, the great Serbian writer Bora Stanković. He lost his parents early, so Baba Zlata raised him instead of them.

Ту, на броју девет, живео је и радио њен најпознатији унук, великан српске књижевности Бора Станковић. Рано је остао без родитеља, па га је Баба Злата подигла уместо њих…

DSCF0775_tn.jpg

DSCF0776_tn.jpg

DSCF0780-corr-rot_tn.jpg


The first part of the story about this house referred to his life and work, to the most famous works in which he extraordinarily well preserved the spirit of the past with great psychological descriptions of personalities and moral dilemmas arising from social relations in Serbia just liberated from Ottoman occupation. You can read more about his life at this link.

Први део приче о овој кући, односио се на његов живот и рад, на најпознатија дела у којима је изванредно очувао дух протеклих времена уз сјајне психолошке описе личности и моралних дилема проистеклих из друштвених односа у Србији тек ослобођеној османске окупације. Више о његовом животу можете прочитати на овом линку.

DSCF0782_tn.jpg

DSCF0786_tn.jpg

DSCF0798_cr-corr_tn.jpg
An art, if it does not arouse noble feelings in you, is not an art
– Bora Stanković


The second part of the story about his house-museum, refers to the architecture and life of that time. The house was characteristic of this area, a roof on four waters with a porch and a doxat (a kind of of protruding balcony), surrounded by a wall with a well inside, summer kitchen, and trees were planted to give freshness on hot summer days.

Други део приче о његовој кући-музеју, односи се на архитектуру и живот оног времена. Кућа је била карактеристична за ове крајеве, кров на четири воде са тремом и доксатом, ограђена зидом унутар кога је био бунар, летња кухиња и било је засађено дрвеће које је даровало свежину за врелих летњих дана.

DSCF0785_tn.jpg

DSCF0783_tn.jpg
Students under the porch / Ученици испод трема

DSCF0784_tn.jpg
Draw well / Бунар

DSCF0778_tn.jpg

DSCF0800_tn.jpg
White mulberry in the yard / Бели дуд у дворишту


The third element of the Museum House is the ethno element – in the house you can see personal belongings of Bora Stanković and his grandmother Zlata, his manuscripts, but also furniture and clothing characteristic of the period:

Трећи елемент поставке Музеја куће јесте етно елемент – у кући се могу видети лични предмети Боре Станковића и његове баба Злате, његови рукописи, али и намештај и одећа карактеристични за период:

DSCF0787_tn.jpg

DSCF0788_tn.jpg

DSCF0789_tn.jpg

DSCF0790_tn.jpg

DSCF0791_tn.jpg

DSCF0792_tn.jpg
Bora’s genealogy and books / Борин родослов и књиге

DSCF0793_tn.jpg

DSCF0794_tn.jpg

DSCF0795_tn.jpg

DSCF0796_tn.jpg

DSCF0797_tn.jpg
A small doxat / Мали доксат

DSCF0804_tn.jpg
Summer kitchen / Летња кухиња

DSCF0805_tn.jpg
Summer kitchen / Летња кухиња

DSCF0806-cor_tn.jpg
Summer kitchen / Летња кухиња


It is a rule for all time that it is a blessing to have a good neighbor. Bora’s neighbor had a doxat ideal for serenades for young beauties on summer evenings… and for posing in front of the camera!

Правило је за сва времена да је благослов имати доброг комшију. Борин комшија имао је доксат идеалан за серенаде младим лепотицама у летње вечери… и за позирање пред камерама!

DSCF0807-rot_tn.jpg

DSCF0810_tn.jpg

DSCF0811_tn.jpg

DSCF0812-rot_tn.jpgBut that is not all that Street of Baba Zlata contains. Just twenty meters away, another important part of Serbian history awaits us…

Али није то све што садржи Баба Златина улица. Само двадесетак метара даље, чека нас још један важан део српске историје…Do not hesitate, come with us!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Не оклевајте, пођите с нама!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективом Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

Vranje, Serbia (Part II – Holy Trinity Cathedral) [eng/срп] Врање, Србија (II део – Саборна Црква Свете Тројице)

Vranje, Serbia (Part I – High School ) [eng/срп] Врање, Србија (I део – Гимназија)

Into the Sun [eng/срп] Ка Сунцу

Caves of Eastern Serbia 2020

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

Montenegro Adventure 2018

Day One (Part I) Maglič Castle

Day One (Part II) Church of the Holy Apostles Peter and Paul

Day One (Part III) Morača Monastery

Day One (Part IV) The Destination: Krašići at the Adriatic Sea

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 106 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
13

0
0
0.000