Even an experienced mushroom picker may have doubts - Freckled dapperling

At first glance, most mushroom pickers would say that it is parasol mushroom, only still young, undeveloped. And it actually looks almost identical with a slight difference.

Na pierwszy rzut oka, większość grzybiarzy powiedziałaby że to czubajka kania, tylko jeszcze młoda, nierozwinięta. I rzeczywiście wygląda niemal identycznie z małą różnicą.

The Freckled dapperling is characteristic for its hat with distinct, brown, strongly pointed scales in the shape of a cone. The hat can reach up to 15 cm in diameter when unfolded.

Czubajeczka ostrołuskowa bowiem ma charakterystycznie ozdobiony kapelusz wyraźnymi, brązowymi, mocno zaostrzonymi łuskami w kształcie stożka. Kapelusz może po rozwinięciu osiągnąć do 15 cm średnicy.

Initially, the cap is spherical, bell-shaped, but opens with age and is flat.

Na początku kapelusz ma kulisty, dzwonkowaty kształt, ale z wiekiem się otwiera i jest płaski.

The blades of this mushroom are quite tightly spaced, narrow, white in color.

Blaszki tego grzyba są dość ciasno rozmieszczone, wąskie w białym kolorze.

The leg can also be quite long, reaching 15 cm in height and up to 2 cm in thickness.

Nóżka może być również dość długa i osiągnąć 15 cm wysokości i do 2 cm grubości.

It has a cylindrical shape, slightly brown in color, sometimes covered with scales. It is hard and fleshy, empty inside. It has a collar.

Ma walcowaty kształt, lekko brązowy kolor, czasami pokryta łuskami. Jest twarda i mięsista, w środku pusta. Posiada kołnierz.

The flesh of this species of mushroom is white in color with a very unpleasant smell and taste. Therefore, although the fungus is not poisonous, it is not suitable for culinary purposes.

Miąższ tego gatunku grzyba ma biały kolor o bardzo nieprzyjemnym zapachu i smaku. Dlatego też grzyb choć nie jest trujący nie nadaje się do celów kulinarnych.

The fungus is quite common and is found in all forests. This specimen grew among the leaves along the park path. These fungi can be found in summer and grow until autumn.

Grzyb jest dość pospolity i występuje we wszystkich lasach. Ten egzemplarz rósł wśród liści przy parkowej dróżce. Grzyby te można spotkać latem i rosną do jesieni.

Comparison of the edible parasol mushroom and Freckled dapperling

Porównanie jadalnej czubajki kani i czubajeczki ostrołuskowej

On the left, an edible Parasol mushroom, and on the right, Freckled dapperling

Po lewej jadalna Czubajka Kania, a po prawej Czubajeczka ostrołuskowa

😉 Enjoy

ornament_fungi2.png
© copyright marianomariano0
0
0.000
2 comments
avatar

Nice explanation.

0
0
0.000
avatar

I think that's enough. If this mushroom were poisonous, I would give a more detailed lecture 😉

0
0
0.000