Suillus luteus harvest in the middle of the week - so many butterflies have not been harvested in such a short time

The mushroom picking trip in the middle of the week did not look promising. Information from friends and from the inhabitants of the town we were going to was rather pessimistic. Something grows, but not much, so we couldn't count on a big harvest.

Wyjazd na grzyby w środku tygodnia nie zapowiadał się obiecująco. Informacje od znajomych i od mieszkańców miejscowości do której się wybieraliśmy były raczej pesymistyczne. Coś rośnie, ale niewiele, więc na duże zbiory nie mogliśmy liczyć.

So we came to the village, of course, the first point of the visit is the local shop and the former village administrator, from whom we inquire about the occurrence of mushrooms. He showed us a basket from the morning harvest - a few young boletus, red-capped scaber stalk, Suillus luteus.

Przyjechaliśmy więc do wioski, oczywiście pierwszym punktem kaki odwiedzamy, jest miejscowy sklepik i dawny sołtys, u którego zasięgamy informacji na temat występowania grzybów. Pokazał nam koszyk z porannego zbioru - kilka młodych borowików szlachetnych, kozaków, maślaków.

Well, we buy water for the road and go to our proven spots. Unfortunately our fears were confirmed, the edible mushrooms were like medicine.

Cóż, kupujemy wodę na drogę i wyruszamy w nasze sprawdzone miejscówki. Niestety nasze obawy się potwierdziły, jadalnych grzybów było jak na lekarstwo.

So we decided to deviate from the routes known to us, it was a little better there. We found some Suillus luteus, boletus mushrooms, even the noble boletus.

Postanowiliśmy więc zboczyć ze znanych nam szlaków, tam było trochę lepiej. Znaleźliśmy trochę maślaków, podgrzybków, trafiły się nawet borowiki szlachetne.

Finally, we decided to take a look at the place where butterflies have always grown. Bingo, we were not disappointed. Within 45 minutes we collected about 5 kg of healthy young butterflies. We left a lot in the forest because they were too young.

Na koniec postanowiliśmy zajrzeć w miejsce, gdzie zawsze rosły maślaki. Bingo, nie zawiedliśmy się. W przeciągu 45 minut uzbieraliśmy około 5 kg zdrowych młodych maślaków. Wiele pozostawiliśmy w lesie, bo były zbyt młode.

Unfortunately, after such an abundant harvest, it is time for laborious processing, which took us half a night.

Niestety po tak obfitych zbiorach przychodzi czas na mozolną obróbkę, która zajęła nam pół nocy.

It was worth it, we have supplies for a few dishes, and today ribs with Suillus luteus.

Warto było, mamy zapasy na kilka potraw, a dzisiaj żeberka z maślaczkami.

😉 Enjoy

ornament_fungi2.png
© copyright marianomariano0
0
0.000
4 comments
avatar

Photo #2 is the best. So lovely find! But cleaning them is... er.... thats rather a heroizm, I'd say.

0
0
0.000