My first Baby Shower/ Min första Baby Shower

My first Baby Shower!

Nowdays Baby Shower is becoming more and more popular in Sweden. Just about a few years back when I got my kids there was no concept of gender revealing or babyshower parties in Sweden. 2 years ago when my friend got pregnant and told me and our combined friends about the news they thought it would be wonderful to surprise the parents with a baby shower, because they don´t have any family here in Sweden. So we decided to make their day best and give them a surprise baby shower at my place. Although me and my husband are not celebrating before the baby's birth but instead afterward. But we knew our friend would like to have a proper baby shower so we planned it anyway.

Min första Baby Shower!
Numera blir Baby Shower fester mer och mer populärt i Sverige. För bara några år sedan när jag fick barn fanns det inget koncept med könsavslöjande eller babyshower fester i Sverige. För 2 år sedan när min vän blev gravid och meddela mig och vår gemensamma vän tyckte de att det var kul att överraska föräldrarna med en babyshower, eftersom de har ingen här i Sverige att fira sin lycka med. Så vi bestämde oss för att göra deras dag bäst och ge dem en överraskande babyshower hos mig. Fast jag och min man firar inte innan barnets födsel utan istället efteråt. Lite vi visste att vår vän skulle vilja ha en ordentlig babyshower så vi planerade det ändå.

I am a person who appreciates handmade things because it reflects the love in it. That's why I also love to give away things that I have made by myself. Since the day my friend told me that she was expecting I started making things for the baby.
The best thing about baby things is that you can't have enough things, so I was not bother about if the parents already brought this thing which I was making and besides these special things could not be found anywhere because I made them.

Jag är en person som uppskattar handgjorda saker eftersom det speglar kärleken i det. Därför älskar jag också att ge bort saker som jag har gjort själv. Sedan dagen min vän berättade för mig att hon väntade barn, började jag göra saker till barnet. Det bästa med bebissaker är att man inte kan få tillräckligt med saker, så jag brydde mig inte om om föräldrarna redan hade köpt grejen som jag tänkte göra och förutom det kan dessa speciella saker inte hittas någonstans eftersom jag hade gjort de själv.

Crochet blanket
First of all I started making this crochet blanket which I knew will take time, because I don't get so much time to crochet. This blanket was for use in the summer.

IMG_20200301_210603 (1).jpg

Virkad filt
Först och främst började jag göra den här virkade filten som jag visste skulle ta tid, för jag hinner inte virka så mycket. Denna filt var för användning på sommaren.

Baby round cushion
You don´t usually find these kinds of round cushions in Sweden, so I made them myself. I knew it is a very useful thing to have in the stroller or in the bed to support the baby. And I knew my friend would like to have this. I also crocheted little booties that I always make for little babies.

Baby rund kudde
Oftast hittar man inte sådana här runda kuddar i Sverige, så jag gjorde dem själv. Jag visste att det är en väldigt användbar sak att ha i vagnen eller i sängen för att stödja barnet. Och jag visste att min vän skulle vilja ha det här. Jag virkade även små tossor som jag brukar alltid göra till små bebisar.

Baby blanket
I made a baby blanket, on one side I took normal cotton fabric and for the other side I took fleece fabric to get it more warm in the cold weather and comfortable in summers.

Bebis filt
Jag gjorde en babyfilt, på ena sidan tog jag vanligt bomullstyg och till andra sidan tog jag fleecetyg för att få det varmare i kallt väder och skönt på somrarna

IMG_20200302_200734.jpg
På bilden, runda kuddar, filt och tossor.

Dipercake
I made a diaper cake for the first time. First I was nervous and searched a lot about it. U can make a cake very easily but you can also buy a packet with all the usable stuff and you don't have to search for things. This was really cute.

Blöjtårta
Jag gjorde en blöjtårta för första gången. Först var jag var nervös och sökte mycket om det. Du kan göra en blöjtårta väldigt enkelt men du kan också köpa ett paket med alla användbara saker och du behöver inte leta efter varje sak separat. Det här blev riktigt gulligt.

IMG_20200307_230742.jpg
Min blöjtårta

IMG_20200307_111213 (1).jpg
Det blev även en hel del kläder och annat.

IMG_20200307_230706.jpg
Korg med lite hygienartiklar och småsaker.

That day I was so happy to make my friend happy. She didn't have any idea that we were planning something. And the theme was pink because we asked her the gender of the baby. Another friend of ours came to my house the day before the party and helped me set up my drawing room with balloons, set up the room and pack everything.

When the day came my friend and her husband arrived at our place and they saw all the things and decorations, and they were shocked. She was crying of happiness. She told me that if she had a sister she would have done the same for her. It makes me happy to see someone happy. All my hardwork with the things I was making for her was so appreciated and that made me happy.

Den dagen var jag så glad över att göra min vän glad. Hon hade ingen aning om att vi planerade något. Och temat var rosa eftersom vi frågade henne om bebisens kön. Vår gemensamma vän kom hem till oss dagen innan festen och hjälpte mig att sätta upp pynten och ballonger, ställa i ordning rummet och packa allt.
På Baby Shower dagen kom min vän och hennes man till oss och när de såg alla saker och dekoration blev de chockade. Hon grät av lycka och sa till mig, att om hon haft en syster så skulle hon ha gjort detsamma för henne. Det gör mig glad att se någon glad. Flera månaders hårda arbete med sakerna jag gjorde åt henne var så uppskattat och det gjorde mig glad.

IMG_20200308_133339.jpg

These kind of gender reveals and baby shower party is fun to have. But in the end all that matters is that the baby and mom are healthy. If its a boy or girl doesnt matter at all, when you get your child in your hands all you think is that thank god everything went perfectly good. I love kids a lot and I pray that everyone gets this happiness in their lives.

Den här typen av gender revealing och babyshowerfest är kul att ha. Men i slutändan är det som man är tacksam för är att barnet och mamman är friska. Då spelar det ingen roll om det är en pojke eller flicka, när du håller ditt barn i dina händer ska du vara tacksam för att allt gick bra. Jag älskar barn otroligt mycket och jag ber till Gud att alla ska få denna lycka i sina liv.

Keep Smiling & Keep Shining

Alla bilder ovan är mina och jag har tagit de med OnePlus 7Pro.0
0
0.000
5 comments
avatar

Well done for the handmade gifts you prepared! It is much nicer and has a special personal touch as we make them with our hearts! We don't have these gender reveals parties here, but I am glad to see that you made happy your fiend.

0
0
0.000
avatar

Thanks for your comment and u r right its always special to make something with your own hands 😊

0
0
0.000
avatar

Congratulations @nazneen-ansari! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Update For Regular Content Creators - New Yearly Author Badge
PUD - PUH - PUM - It's all about Power Up!
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congratulations @nazneen-ansari! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Be ready for the first Hive Power Up Month of the year 2023!
Update For Regular Content Creators - New Yearly Author Badge
PUD - PUH - PUM - It's all about Power Up!
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congratulations @nazneen-ansari! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 1 badge.
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Be ready for the first Hive Power Up Month of the year 2023!
Update For Regular Content Creators - New Yearly Author Badge
PUD - PUH - PUM - It's all about Power Up!
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000