မကွေးမြို့၊ ကံ့ကော်တစ်ထောင်ဘုရားမှ နဂါးရုံဘုရား #myanmar #hivelist #p ...

avatar

မကွေးမြို့၊ ကံ့ကော်တစ်ထောင်ဘုရားမှ နဂါးရုံဘုရား

#myanmar #hivelist #photography #trafficinsider #palnet #neoxian #proofofbrain #creativecoin #travel #tample #archon #photo


Posted via D.Buzz0
0
0.000
5 comments
avatar

It say "Dragon Temple" but I see a Snake.

Google Translated:

"Magway City The Dragon Temple from the Kengko Thousand Pagoda"

Posted via D.Buzz

0
0
0.000