## ရာသီစာသီးနှံ #myanmar #hivelist #photography #proofofbrain #creativ ...

avatar


0
0
0.000
3 comments
avatar

ဘယ်သွားရိုက်ထားတာလဲ။
စေျးသည်တွေက သူရို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပြီး ကလော်တုတ်ခံရမှဖြင့် ဟုတ်ပေ့။
!LOL

0
0
0.000
avatar

Apparently adding herbs to your garbage can makes it smell better.
But I don't have thyme for that rubbish.

Credit: reddit
@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ
(4/4)

0
0
0.000
avatar

၃၄လမ်း ညဈေးလေ

0
0
0.000