မကွေးမြို့၊ ကံ့ကော်တစ်ထောင်ဘုရား #myanmar #hivelist #photography #tra ...

avatar

မကွေးမြို့၊ ကံ့ကော်တစ်ထောင်ဘုရား

#myanmar #hivelist #photography #trafficinsider #proofofbrain #creativecoin #travel #tample #archon #photo #neoxian #photo


Posted via D.Buzz0
0
0.000
6 comments
avatar

ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်း။
!LOLZ
!MEME
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

ဘုရားလည်ရင်း ရိုက်လာတာ

0
0
0.000
avatar

Woww there are 1000 statues in there? This is great.
I really liked the detail of having umbrellas on the statues.
!LOLZ

Posted via D.Buzz

0
0
0.000