Rental statistic 15.03.2023: 113.763 DEC ↗

CardBCXFoilDEC
Chaos Agent1yes0.977
Gargoya Devil14no0.257
Life Sapper1yes0.807
Supply Runner1yes2.120
Life Sapper1yes0.726
Radiated Scorcher1yes0.140
Uraeus10no0.990
Blood Maker1yes0.100
Gargoya Lion100no0.272
Djinn Biljka1yes4.720
Kelya Frendul1yes9.767
Delwyn Dragonscale360no4.451
Radiated Scorcher1yes0.126
Radiated Scorcher1yes0.126
Pelacor Deceiver1yes0.100
Pelacor Bandit1yes0.100
Gargoya Lion1yes0.100
Supply Runner1yes0.514
Antoid Platoon1yes0.150
Gargoya Lion60no0.162
Djinn Apprentice1yes0.473
Blood Maker30no0.100
Diemonshark1yes2.770
Gargoya Devil14no0.249
Exploding Rats14no0.165
Radiated Scorcher1yes0.120
Gargoya Devil1yes0.319
Gargoya Lion60no0.131
Dhampir Stalker1yes0.531
Gargoya Scrapper1yes0.124
Pelacor Bandit1yes0.094
Mycelic Infantry1yes0.728
Djinn Oshannus3no1.973
Riftwing1yes0.148
Exploding Rats14no0.191
Uraeus4no0.717
Harklaw3no1.367
Harklaw3no1.412
Pelacor Conjurer30no0.100
Diemonshark1yes2.410
Djinn Oshannus3no2.194
Silent Sha-vi1yes0.343
Uraeus4no0.773
Blood Maker30no0.100
Ever-Hungry Skull30no0.100
Venari Heatsmith1yes0.100
Gargoya Lion60no0.137
Soul Strangler1yes0.799
Tarsa1yes3.226
Venari Crystalsmith1yes0.177
Gargoya Lion1yes0.100
Vampire Bat1yes0.100
Merdhampir220no1.014
Lava Launcher4no0.426
Celestial Harpy1yes1.560
Pelacor Conjurer1yes0.094
Dhampir Stalker1yes0.594
Pelacor Bandit30no0.100
General Sloan1yes4.633
Pelacor Bandit30no0.100
Cruel Sethropod1yes0.104
Dhampir Stalker1yes0.449
Gargoya Devil1yes0.455
Ever-Hungry Skull1yes0.100
Scavo Chemist1yes0.100
Lava Launcher1yes1.270
Gargoya Devil14no0.265
Carrion Shade1yes0.121
Pelacor Conjurer1yes0.099
Hill Giant1yes0.118
Lyanna Natura2550no9.451
Goblin Tower1yes0.338
Venari Heatsmith100no0.182
Vampire Bat30no0.100
Pelacor Arbalest1yes1.600
Gargoya Scrapper1yes0.100
Gargoya Scrapper1yes0.100
Molten Ash Golem1yes0.400
Venari Scout1yes0.100
Vampire Bat1yes0.100
Pelacor Deceiver1yes0.100
Regal Peryton1yes1.136
Pelacor Bandit30no0.100
Merdhampir1yes0.096
Twilight Basilisk1yes0.100
Kelya Frendul1yes13.048
Silvershield Assassin750no3.496
Pelacor Bandit30no0.100
Pelacor Mercenary100no0.234
Djinn Biljka3no1.970
Pelacor Conjurer30no0.100
Vampire Bat30no0.100
Venari Heatsmith1yes0.100
Pelacor Conjurer1yes0.100
Flying Squid1yes0.122
Chaos Agent1yes0.977
Chaos Agent1yes0.977
Pelacor Conjurer30no0.100
Disintegrator1yes0.370
Molten Ash Golem1yes0.400
Venari Wavesmith1yes0.173
Chaos Agent1yes1.158
Scavo Hireling1yes0.458
Gargoya Devil14no0.249
Time Mage1yes1.558
Chaos Knight1yes0.133
Angelic Mandarin1yes0.979
Merdhampir1yes0.100
Nerissa Tridawn1yes7.239
Scavo Hireling1yes0.587
Gargoya Devil14no0.231
Blood Maker1yes0.100
Djinn Oshannus3no1.960
Portal Spinner1yes0.410
Djinn Chwala4no0.369
Vampire Bat1yes0.100
Gargoya Devil14no0.255
Sunkai Harvester1yes0.100
Venari Scout1yes0.100
Pelacor Conjurer30no0.100
Shadow Snitch1yes0.110
Shadow Snitch1yes0.110
Molten Ash Golem1yes0.409

Total: 113.763 DEC0
0
0.000
3 comments