Rental statistic 30.01.2023: 242.462 DEC ↘

avatar

CardBCXFoilDEC
Kelya Frendul1yes16.497
Goblin Psychic1yes0.300
Pelacor Bandit30no0.100
Gargoya Devil14no0.346
Djinn Renova10no1.043
Vampire Bat1yes0.081
Diemonshark1yes4.132
Gargoya Scrapper1yes0.121
Djinn Biljka1yes4.086
Sunkai Harvester1yes0.100
Molten Ogre360no1.499
Pelacor Deceiver100no0.478
Dhampir Stalker1yes0.608
Diemonshark1yes4.591
Djinn Biljka3no2.645
Gargoya Devil14no0.354
Stitch Leech1yes0.131
Ever-Hungry Skull30no0.100
Silvershield Knight165no4.696
Dhampir Stalker1yes0.547
Pelacor Deceiver100no0.467
Silent Sha-vi1yes0.393
Silent Sha-vi1yes0.393
Pelacor Bandit30no0.100
Pelacor Bandit30no0.100
Venari Heatsmith100no0.465
Pelacor Deceiver1yes0.100
Merdhampir1yes0.090
Time Mage1yes5.173
Merdhampir220no1.375
Creeping Ooze0no2.921
Djinn Oshannus3no3.183
Pelacor Deceiver400no2.245
Venari Bonesmith25no0.485
Exploding Rats14no0.239
Xenith Archer5no3.322
Hardy Stonefish1yes0.194
Gargoya Lion61no0.264
Uraeus1no0.167
Gargoya Devil14no0.737
Angelic Mandarin1yes7.123
Nerissa Tridawn1yes7.681
Life Sapper1yes2.535
Life Sapper1yes2.535
Lava Launcher1yes3.167
Hardy Stonefish1yes0.229
Ever-Hungry Skull1yes0.100
Temple Priest1yes0.175
Mushroom Seer3900no10.122
Radiated Scorcher1yes0.152
Blood Maker1yes0.090
Celestial Harpy1yes2.021
Uraeus1no0.130
Flying Squid1yes0.266
Regal Peryton1yes3.925
Venari Heatsmith1yes0.049
Venari Bonesmith25no0.479
Flying Squid1yes0.259
Gargoya Lion1yes0.096
Regal Peryton1yes3.714
Cursed Windeku1yes3.720
Venari Heatsmith60no0.320
Malric Inferno750no1.618
Radiated Scorcher1yes0.118
Exploding Rats1yes0.131
Pelacor Conjurer1yes0.094
Pelacor Conjurer1yes0.094
Uraeus1no0.160
Lava Launcher1yes3.175
Pelacor Arbalest14no2.739
Time Mage1yes2.439
Hill Giant1yes0.188
Xenith Archer1yes4.411
Vampire Bat30no0.095
Venari Seedsmith40no0.830
Gargoya Devil1yes0.729
Gargoya Devil14no0.327
Tarsa1yes13.746
Vampire Bat1yes0.082
Djinn Apprentice1yes0.751
Pelacor Conjurer1yes0.099
Hardy Stonefish1yes0.186
Tusk the Wide1yes4.226
Djinn Biljka3no3.468
Gargoya Devil1no0.087
Uraeus1no0.116
Uraeus4no1.774
Uraeus4no1.774
Uraeus4no1.774
Ever-Hungry Skull30no0.100
Djinn Oshannus3no3.671
Pelacor Conjurer30no0.098
Antoid Platoon1yes0.261
Pelacor Conjurer30no0.098
Uraeus4no2.009
Disintegrator1yes1.155
Pelacor Bandit121no0.198
Riftwing1yes0.451
Venari Wavesmith1yes0.444
Gargoya Lion60no0.251
Xenith Archer1yes4.746
Pelacor Bandit30no0.100
Angelic Mandarin1yes1.540
Tusk the Wide1yes4.635
Venari Scout1yes0.100
Pelacor Bandit1yes0.089
Djinn Oshannus3no3.645
Scavo Hireling1yes0.567
Scavo Hireling1yes0.567
Twilight Basilisk1yes0.087
Twilight Basilisk5no0.100
Gargoya Scrapper1yes0.121
Uraeus4no2.038
Pelacor Bandit1yes0.089
Cruel Sethropod1yes0.203
Harklaw3no2.448
Gargoya Scrapper1yes0.134
Pelacor Mercenary1yes0.094
Pelacor Bandit1yes0.100
Pelacor Deceiver60no0.248
Venari Bonesmith25no0.599
Blood Maker60no0.246
Supply Runner1yes0.924
Gargoya Devil1no0.100
Supply Runner1yes0.924
Tenyii Striker1yes4.946
Harklaw3no1.939
Hill Giant1yes0.222
Pelacor Deceiver1yes0.100
Molten Ash Golem1yes0.441
Venari Bonesmith1yes0.332
Gargoya Lion1yes0.100
Gargoya Lion1yes0.100
Chaos Knight1yes0.183
Gargoya Lion1yes0.100
Scavo Hireling1yes0.548
Mycelic Morphoid1yes0.124
Pelacor Conjurer1yes0.094
Scavo Chemist1yes0.158
Pelacor Conjurer1yes0.094
Venari Seedsmith1no0.035
Mycelic Morphoid1yes0.113
Gargoya Lion60no0.272
Pelacor Bandit1yes0.094
Venari Crystalsmith1yes0.240
Vampiric Blossom1yes0.228
Gargoya Lion1yes0.100
Exploding Rats1yes0.369
Blood Maker30no0.100
Gargoya Devil1yes0.381
Delwyn Dragonscale360no18.220
Molten Ash Golem1yes0.434
Uraeus4no1.204
Carrion Shade1yes0.165
Uraeus4no1.302
Carrion Shade1yes0.165
Pelacor Conjurer30no0.103
Gargoya Devil14no0.451
Blood Maker30no0.098
Gargoya Devil1no0.099
Pelacor Mercenary100no0.486
Riftwing1yes0.266
Gargoya Devil14no0.480
Kelya Frendul1yes14.641
Djinn Apprentice1yes0.768

Total: 242.462 DEC0
0
0.000
3 comments