A walk back from the mountains

avatar

Hello everyone!

After the recent posts from Warsaw, today there will be something related to the mountains and nature, because it is good sometimes to take a break from the city noise and faster life. Some time ago on the blog I made a photo report of my first trip to the mountains. The time has come to finish it and a short presentation of what it was like to return from the Karkonosze to Szklarska Poręba, where I had an overnight stay. So I invite you to read the short description and look at the photos.

Witam wszystkich!

Po ostatnich postach z Warszawy dziś będzie coś związanego z górami i naturą, ponieważ dobrze jest czasem odpocząć od miejskiego zgiełku i szybszego życia. Jakiś czas temu na blogu zrobiłem foto relację z mojego pierwszego wyjścia w góry. Przyszedł czas na jej dokończenie i krótkie przedstawienie jak wyglądał powrót z Karkonoszy do Szklarskiej Poręby w której miałem nocleg. Zatem zapraszam do czytania krótkiego opisu i oglądania zdjęć.

IMGP3334x.jpg

The previous report ended with admiring Śnieżne Kotły. After watching and photographing them, I leave the building of the RTON Śnieżne Kotły relay station behind me and set off on my way back.

Poprzednia relacja skończyła się na podziwianiu Śnieżnych Kotłów. Po ich obejrzeniu i sfotografowaniu zostawiam za sobą budynek stacji przekaźnikowej RTON Śnieżne Kotły i ruszam w drogę powrotną.

IMGP3401.jpg

For the way back, I choose a different route from the one I got here. With this change, the path also changed to a rocky one. So there is a new challenge ahead of me.

Na drogę powrotną wybieram inną trasę od tej, którą tutaj dotarłem. Wraz z tą zmianą zmieniła się też ścieżka na kamienistą. Czyli jest nowe wyzwanie przede mną.

IMGP3397.jpg

Thanks to the change of route, I was able to see more places in the Giant Mountains during this one trip. For me, who liked taking photos, it was a good decision.

Dzięki zmianie trasy podczas tej jednej wycieczki mogłem zobaczyć więcej miejsc w Karkonoszach. Dla mnie lubiącego robić zdjęcia była to dobra decyzja.

IMGP3398.jpg

The views were different. Compared to the first route, in my opinion, there were fewer tourist attractions, but more nature.

Widoki były różne. W porównaniu z pierwszą trasą w mojej ocenie było mniej atrakcji turystycznych, za to więcej natury.

IMGP3402.jpg

For me it was a more interesting route, although it was more difficult to walk on these stones. When descending, you had to be careful not to slip.

Dla mnie była to ciekawsza trasa, chociaż trudniej się szło po tych kamieniach. Przy schodzeniu trzeba było uważać aby się nie poślizgnąć.

IMGP3405.jpg

Here, on the opposite mountain, you can see the peak of Szrenica with the shelter, and at the bottom another shelter to which I was going for a short rest.

Tutaj na przeciwległej górze widać szczyt Szrenicy wraz ze schroniskiem, na dole kolejne schronisko do którego szedłem na krótki odpoczynek.

IMGP3407.jpg

However, here is a close-up on the Pod Łabskim Szczytem Shelter, which is the closest destination when returning from the mountains.

Natomiast tutaj jest zbliżenie na Schronisko Pod Łabskim Szczytem, czyli najbliższy cel podczas powrotu z gór.

IMGP3408.jpg

Walking down such a path can also make you very tired, so a short rest at the shelter was necessary for me.

Schodzenie w dół taką ścieżką też potrafi mocno zmęczyć, dlatego krótki odpoczynek przy schronisku był dla mnie potrzebny.

IMGP3410.jpg

Here we have a tourist attraction called Kukułcze Skały where you can sit at the table, eat something or rest if necessary. I didn't have one, so after taking the picture, I moved on.

Tutaj mamy atrakcję turystyczną zwaną Kukułcze Skały przy której można usiąść przy stoliku coś zjeść lub odpocząć w razie takiej potrzeby. Ja takiej nie miałem, więc po zrobieniu zdjęcia ruszyłem dalej.

IMGP3412_1.jpg

Further on, somewhere at the end of descending from the mountains, I pass a small stream.
This is the end of my humble story about my first mountain hike.

Dalej gdzieś pod koniec schodzenia z gór mijam taki mały strumyk.
To już koniec mojej skromnej opowieści o mojej pierwszej wycieczce po górach.

Thanks and regards

Dzięki i pozdrawiam

All photos are my own.
Camera: Pentax K-5II
Editing: Capture One


0
0
0.000
8 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @rsphotos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 200 upvotes.
Your next target is to reach 300 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Views are gorgeous! The stone path adds character to the hike. Great shot of the mountains.

0
0
0.000
avatar

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1660.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

pięknie, @klub-wloczykijow tam był i przeszedł z Śnieżki głównym grzbietem aż po Szrenicę. Jedyne takie miejsce w PL poza Tatrami, gzie można iść 20km niezalesionym grzbietem

!ALIVE

0
0
0.000