Trliste Contest / I Visited Nemrut Caldera and Lake - More than 100 photos (Nemrut Kaldera ve Gölünü Ziyaret Ettim- 100'den fazla fotoğraf)

avatar
(Edited)

image

I think it is a great luck to live in the city where the world's second largest crater lake is located. In previous years, I used to go 5-6 times during the year, I have already had the opportunity to go 4 times. I made my first visit this year in the first week of May.

Dünyanın en büyük 2.krater gölünün olduğu şehirde yaşamak büyük şans sanırım. Önceki yıllarda, sene boyunca 5-6 kez giderdim, şimdiden 4 kez gitme fırsatı buldum. Bu yılki ilk ziyaretimi mayıs ayının ilk haftasında yapmıştım.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

To reach the caldera, it is necessary to climb the mountain first. After climbing the mountain, this time it is necessary to descend to the place where the lakes are. The altitude of Tatvan district center is around 1650 meters. The summit of the mountain we climbed is about 2600 meters, in the area where the lakes are located, the altitude shows around 2200 meters. I was able to take the measurements because I had a GPS app on my phone.

Kalderaya ulaşmak için öncelikle dağı tırmanmak gerekiyor. Dağı tırmandıktan sonra, bu kez de göllerin olduğu yere doğru iniş yapmak gerekiyor. Tatvan ilçe merkezinin rakımı 1650 metre civarı. Tırmandığımız dağın zirvesi yaklaşık 2600 metre, göllerin olduğu alanda rakım 2200 metre civarını gösteriyor. Telefonumda GPS uygulaması olduğu için ölçümleri yapabildim.

image

image

image

There is still snow on the roadsides. We left the soft drinks we brought with us in a bucket. We covered the bucket with snow. Thus, our soft drinks got very cold.

Yol kenarlarında halen kar duruyor. Beraberimizde getirdiğimiz meşrubatları bir kovaya bıraktık. Kovanın üzerini de kar ile kapladık. Böylece meşrubatlarımız iyice soğumuş oldu.

image

image

image

image

image

image

image

Since one of my friends opened a business in the area close to the Nemrut Crater Lake road route, I think I will visit this place a lot. On my first visit this year, I could not go as far as the lakes because the roads were covered with snow. We had climbed from the periphery of the mountain to the top of the mountain by car. Now the roads are open, there are no problems except for minor bumps on the road. While very few people visit here on weekdays, on weekends, between 3,000 and 10,000 people visit, depending on the weather.

Arkadaşlarımından biri Nemrut Krater Gölü yolu güzergahına yakın bölgede iş yeri açtığı için burayı bol bol ziyaret edeceğimi düşünüyorum. Bu yıl ki ilk ziyaretimde yollar karla kaplı olduğu için göllerin olduğu bölgeye kadar gidememiştim. Araba ile dağın çevresinden zirvesine kadar tırmanmıştık. Şimdi ise yollar açık, yoldaki ufak tefek bozukluklar dışında hiçbir sorun yok. Hafta içi burayı çok az kişi ziyaret ederken, hafta sonları ise hava durumuna göre 3,000- 10,000 kişi arasında ziyaret gerçekleştiriliyor.

image

image

image

image

image

image

image

image


image

image

image

This place actually deserves so much more. Necessary work is not done by the authorities. In the region where the lakes are located, there is no telephone or internet connection. It seems that the phone and internet will continue to fail. It has positive aspects but more disadvantages.

Burası aslında çok daha fazlasını hakkediyor. Yetkililer tarafından gerekli çalışmalar yapılmıyor. Göllerin olduğu bölgede telefon, internet hiçbir şekilde çekmiyor. Görünen o ki, telefon ve internet çekmemeye devam edecek. Bunun olumlu yönleri var ancak dezavantajı daha fazla.

image

image

image

image

image

image

image

image

Let's say you went there, something urgent happened. No one will be able to reach you. Let's say you went by car, your car tire burst. Imagine that you do not have a spare tire, no equipment to change a tire... While dealing with tires, it is very possible to think about whether the bear is near. There are very few bears in the area. While the baby bears approach people, the mother/father bears are content to watch what is going on from afar. If you stay there at night, if there is meat etc. in your car, when you wake up in the morning, you can see your car ruined. If you do not take the necessary precautions, many things can happen to you. If things go well, beauties that you will never see in your life will be waiting for you.

Oraya gittiniz, acil bir şey oldu diyelim. Hiçkimse size ulaşamayacak. Araba ile gittiniz diyelim, arabanızın lastiği patladı. Yedek lastiğinizin, lastik değiştirecek ekipmanınızın olmadığını düşünün... Lastikle uğraşırken , ayı yakında mıdır gibi düşüncelere dalmanız çok olası. Bölgede çok az sayıda olsa da ayı var. Yavru ayılar insanlara yaklaşırken anne/baba ayılar çok uzaktan olup bitenleri izlemekle yetiniyor. Geceleyin orda konaklarsanız, arabanızın içinde et vb besin varsa sabah uyandığınızda, arabanızın pert olmuş halini görebilirsiniz. Gerekli önlemleri almadığınız takdirde başınıza bir çok olay gelabilir. İşler yolunda giderse hayatınız boyunca göremeyeceğiniz güzellikler sizi bekliyor olacak.

image

image

image

image

As you go down, the number and frequency of wild poplars increases. Wild poplars have a different appearance in each season. Especially in autumn, there are photographers who come just to capture the riot of colors scattered by the mountain poplars.

Aşağıya doğru indikçe yabani kavakların sayısı ve sıklığı artıyor. Her mevsimde yabani kavaklar farklı bir görüntüye sahip oluyor. Özellikle sonbaharda, sadece dağ kavaklarının etrafa saçtığı renk cümbüşünü çekmek için gelen fotoğrafçılar var.

image

image

image

When we descended a little further, we approached the area where the steam rooms are. Since we have been there many times before, we did not choose to stop by there. There is a large and a small lake at the bottom.

Biraz daha aşağıya indiğimizde buhar odalarının olduğu alana yaklaştık. Daha önce defalarca oraya gittiğimiz için oraya uğramayı tercih etmedik. En aşağıda da büyük ve küçük göl bulunuyor.

image

image

image

image

After descending to the bottom, we rested for a while. Apart from soft drinks, we brought some food with us. One of our friends is pretty good at cooking. Me and a friend of mine collected the dry trees around. After our cook friend chopped the ingredients, we lit the fire.

En dip bölgeye indikten sonra biraz dinlendik. Meşrubatlar dışında yanımızda bir takım besin getirmiştik. Arkadaşlarımızdan biri yemek yapma konusunda oldukça iyi. Ben ve bir arkadaşım etraftaki kuru ağaçları topladık. Aşçı arkadaşımız malzemeleri doğradıktan sonra ateşimizi yaktık.


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

The food would take a long time to cook. So we decided to wander around.We chose to walk to go to the big lake. We continued walking on the cobblestones accompanied by wild poplars left and right. Of course, some side roads do not have cobblestones.

Yemeğin pişmesi bayağı uzun sürecekti. Bu yüzden dolaşmaya karar verdik.Büyük göle gitmek için yürümeyi tercih ettik. Arnavut kaldırımlar üzerinde, sağlu sollu yabani kavakların eşliğinde yürümeye devam ettik. Tabii bazı ara yollarda arnavut kaldırım yok.

image

image

image

image

image

image

image

After walking for about 5-6 minutes, we arrived at the big lake. Big lake, as the name suggests, is the largest lake in the caldera. Most of the people just visit this place.

Yaklaşık 5-6 dakika yürüdükten sonra büyük göle vardık. Büyük göl adından anlaşılacağı üzere kalderadaki en büyük göl. İnsanların çoğu sadece burayı ziyaret ediyor.

image

image

The setting sun creates a different view on the lake.

Batmak üzere olan güneş gölde farklı bir görüntü oluşturuyor.

image

There is an area for drinking tea in the big lake. There's an old uncle who takes care of this place. He says he's been here for over 40 years.

Büyük gölde çay içmek için bulunan bir alan bulunuyor. Burayla ilgilenen yaşlı bir amca var. 40 yıldan uzun süredir burada bulunduğunu söylüyor.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

It takes quite a while to go around the big lake. There are also small small full and peninsulas in the big lake. There are also people who spoil the beauty here by dumping garbage on the ground.

Büyük gölün etrafını gezmek bayağı zaman alıyor. Büyük gölde, küçük küçük tam , yarım adalar da yer alıyor. Buradaki güzelliği, yerlere çöp dökerek bozan insanlar da var.

image

Treasure hunters also visited here. They scraped a large area as they dug.

Defineciler buraya da uğramış. Büyük bir alanı kazadıkça kazımışlar.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Treasure hunters also visited here. They scraped a large area as they dug. The forest area is quite shallow, we have difficulty in passing. A bear, snake, etc. can appear at any time.

Ormanlık alan oldukça sığ, geçmekte zorlanıyoruz. Her an bir ayı, yılan vs karşımıza çıkabilir.

image

image

Wild poplars are everywhere. Poplars in some areas have been damaged by the avalanche effect.

Yabani kavaklar her yerde. Bazı alanlardaki kavaklar çığın etkisi ile hasar görmüş durumda.

image

image

image

There are people who stay by the lake of Ilica. There's a little place on this side made of a shed. It is a place made of tree branches and twigs with completely natural methods. Those who wish can sit here and drink tea, water or soda.

Ilıca gölünün kenarında konaklayanlar var. Bu tarafta, barakadan yapılmış küçük bir yer var. Tamamen doğal yöntemlerle ağaç dallarından , çılı çırpıdan yapılmış bir yer. Dileyen burada oturabilir, çay, su veya gazoz içebilir.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

The water of Ilıca lake is warmer than the big lake. People start swimming in this lake starting from July.

Ilıca gölü , büyük göle nazaran suyu daha ılık. Bu gölde temmuz ayından itibaren insanlar yüzmeye başlıyor.

image

image

image

Hot water gushes out from under the water in a small area on the edge of Ilıca Lake. This indicates that the nemrut volcano has not yet extinguished. In addition, there are steam rooms towards the Ahlat district of the mountain. This concludes that the volcanic mountain does not go out and will become active after events such as earthquakes.

Ilıca gölünün kenarında küçük bir alanda, su altından sıcak su fışkırıyor. Bu nemrut yanardağının henüz sönmediğini gösterir. Ayrıca dağın Ahlat ilçesi yönüne doğru buhar odaları bulunuyor. Bu da volkanik dağın sönmediğini, deprem gibi olaylar sonrasında aktif hale geleceği sonucunu çıkarır.

image

It was close to 19:00 and it was time to return. The worst part of the return is leaving the area of extraordinary beauty. Leaving is a little difficult. One wants to spend the night here and to wake up in the morning.

Saat 19:00'a yaklaştı ve dönüş vakti geldi. Dönüşün en kötü tarafı, olağanüstü güzelliklerin olduğu alandan ayrılmak. Ayrılmak biraz zor geliyor. İnsan geceyi de burada geçirmek, sabahlamak istiyor.

image

image

image

image

image

image

image

In autumn, winter and spring, this place receives so much precipitation that it is impossible not to spoil the roads. As a solution, the roads are made of cobblestone. We can say that it is a very bad choice for your vehicles. It is not a problem for off-road vehicles, but it does a lot of damage to the tires of normal cars, the front of the car.

Sonbahar, kış ve ilkbaharda burası o kadar çok yağış alıyor ki yolların bozulmaması imkansız. Çözüm olarak yollar arnavut kaldırımı ile yapılmış. Araçların için oldukça kötü bir tercih olmuş diyebiliriz. Arazi araçları için pek sorun değil ama normal arabaların lastiğine, arabanın ön düzenine çok fazla zarar veriyor.

image

image

image

image

image

Many vehicles stop on the way or turn around. Some of them become couples/lovers, they photograph the place and immortalize the moment. Some just stop to look around. Some are also trying to collect mushrooms.

Giderken veya dönerken yolda çok sayıda araç durmuş oluyor. Bunlardan bazıları çift/sevgili oluyor, orayı fotoğraflayıp anı ölümsüzleştiriyorlar. Bazıları öylesine etrafı seyretmek için durmuş oluyor . Bazıları da mantar toplamaya çalışıyor.

image

image

image

On the way back, just as we were approaching the summit, one of our crazy friends in the group offered to go to the other side of the caldera. There were so many reasons not to go there. It was getting dark, the road was worse than the other side, it was a desolate and unfamiliar place. In fact, the most important was the fuel of the car. There was not enough fuel in the car, and if it ran out of fuel, it would be midnight before we got home. We decided to take all the risks and go.

Dönüş yolunda tam zirveye yaklaşmışken, gruptaki çılgın arkadaşımızdan biri kalderanın öteki tarafına gitme teklifinde bulundu. Oraya gitmemek için çok fazla neden vardı. Hava kararmak üzereydi, yol diğer tarafa göre kötüydü, ıssız ve bilmediğimiz bir yerdi. Aslında en önemlisi arabanın yakıtıydı. Arabada yeterince yakıt yoktu ve yakıt bitmesi halinde eve dönmemiz gece yarısını bulacaktı. Tüm riskleri alıp gitmeye karar verdik.

image

image

image

image

My phone doesn't take good enough pictures when it gets dark. That's why the photos are not clear. The road is a stabilized road as it seems. The road is so narrow that in case of an oncoming vehicle, both parties may experience the deepest stress.

Telefonum, akşam karardığında yeterince iyi fotoğraf çekmiyor. Bu yüzden fotoğraflar net değil. Yol göründüğü gibi stabilize bir yol. Yol o kadar dar ki, karşıdan bir araç gelmesi halinde, her iki taraf da stresi en derininden yaşayabilir.

image

image

The left side of the road is covered with wild poplar trees. The road was getting longer and longer and never ending. After going a little further, we came across a tourist group of 4 people. I didn't take pictures of it because it wouldn't be welcome. They had two caravans and they were chatting outside by making a fire.

Yolun sol tarafı yabani kavak ağaçları ile kaplı. Yol uzadıkça uzuyordu ve bir türlü bitmiyordu. Biraz daha gittikten sonra 4 kişilik bir turist kafilesine rastladık. Hoş karşılanmaz diye fotoğraflarını çekmedim. İki adet karavanları vardı, dışarda ateş yakıp sohbet ediyorlardı.

image

image

image

image

image

image

image

image

After passing the tourist group, we felt that our path was shortened. Tourists usually stay in the best places in such places. This side of the caldera is extraordinarily beautiful compared to the other side. It's really great to see green, blue and white in the same frame. Clean lake water, quiet, calm place. It is very difficult to find a better place to rest and renew.

Turist kafilesini geçtikten sonra yolumuzun boyunun kısaldığını hissettik. Turistler genelde bu tür yerlerde en iyi yerlerde konaklarlar. Kalderanın bu tarafı diğer tarafa göre olağanüstü güzellikte. Yeşili, maviyi, beyazı aynı karede görmek gerçekten harika. Tertemiz bir göl suyu, sessiz, sakin bir yer. Dinlenmek için, yenilenmek için daha iyisini bulmak çok zor.

image

After watching the surroundings for about 10 minutes, we decided to turn around. When we returned, we did not encounter any problems, except that the underside of the car touched the stones.

Yaklaşık 10 dakika etrafı izledikten sonra dönmeye karar verdik. Döndüğümüzde, arabanın alt tarafının taşları değmesi dışında herhangi bir sorun ile karşılaşmadık.

If you haven't been to the Nemrut caldera and karater lake yet, I suggest you make all your preparations and visit it as soon as possible.

Nemrut kaldera ve karater gölüne henüz uğramadıysanız bir an önce tüm hazırlıklarınızı yapıp ziyaret etmenizi öneririm.

Many thanks to everyone who participated in the competition. I would like to invite @oneplanet to this beautiful contest prepared by @trliste

Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkürler. @trliste'nin hazırlamış olduğu bu güzel yarışmaya @oneplanet'i davet etmek istiyorum.0
0
0.000
11 comments
avatar

Thanks for participating in the contest! Your photos and story were interesting. I especially like the photos of the lake with the steam coming up from the water. I've never seen anything like that before. It looks very relaxing. I hope I can go there someday. Thanks again for sharing your trip with us! Good luck in the contest!


Yarışmaya katıldığın için teşekkürler. 🙂 Fotoğraflar ve yazı oldukça ilgi çekici. Özellikle su altından çıkan sıcak su ve gölün fotoğraflarını çok beğendim. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok dinlendirici bir yere benziyor. Gezini bizimle paylaştığın için tekrar teşekkürler! Yarışmada bol şans!

0
0
0.000
avatar

I'm glad you like it. Then come here as soon as possible.
Thanks a lot for your hard work.

0
0
0.000
avatar

hiç bu kadar çok fotoğraflı bir yazı okumamıştım sanırım burada.
yüklemesi bile emek istiyor, ellerinize sağlık 🙂

benim de gitmek istediğim yerlerden biri olduğu için dikkatimi çekti, umarım yakından da görebilirim bir gün ☘
yarışmada bol şanslar

0
0
0.000
avatar

Beğenmene sevindim.
İki hafta önce yeni zelandalı bir çift gelmişti buraya. Senin de Türkiye'den buraya gelmen lazım :) En kısa sürede burayı ziyaret etmeni tavsiye ederim.

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

That's a very interesting trip and the fact it's so remote I imagine would be so serene, and offer very different views throughout the year. Lucky you as you say to live so close!!!

From a travel curator's point of view, perhaps you can consider cutting down your photos, 100 is way too many for readers to scroll through especially since many are just a repeat of the same scenery. And if readers have a bad internet connection the photos takes ages to load, reducing their user experience. It's much better to focus on quality over quantity, and choose a handful of good photos, otherwise it may give the impression that you just upload all your images and didn't bother to select them.

0
0
0.000
avatar

Thanks so much for sharing your thoughts. I wanted to share every moment. Actually, there were around 200 photos, I chose the most beautiful ones.

0
0
0.000
avatar

Personally I think think 10 to 15 is the maximum for a travel post oherwise it becomes a photography posts.

I cringe every time I see people post multiple photos of the same scene, it's just unnecessary. But do whatever you feel comfortable with your post. 🙃

0
0
0.000
avatar

Your thoughts are very important to me. I will be very careful in my next posts.

0
0
0.000
avatar

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1598.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Davetini kabul ediyorum @tht ve bugün yarışma içeriğimi paylaşacağım :)

0
0
0.000