Tunnel to Order / Tunel na objednávku

in #cesky2 months ago

This article is originally written in Czech. Then I used Google Translater. I then removed some weak points in the translation. But I'm afraid a lot of weirdness still remains in it.

On some occasions, @sk1920 mentioned that he wanted to see photos of Prague's most famous tunnel. And which one is it? There are hundreds of tunnels in Prague. So it is said that Žižkovský ...

Well, we have the first problem. In Prague, a building has an official name and, as a result, it is somehow called a people. Which tunnel is actually Žižkov´s tunnel? So I'll stick to the assignment. I will present the official Žižkov´s tunnel for pedestrians and cyclists. And I'm not just going to show a photo, I'm going to write a whole article ... But I'm almost sure this tunnel @sk1920 didn't mean it.

So first photos as evidence. This is really the Žižkov tunnel:
20210722_083041.jpg
From both sides:
20210722_081720.jpg

20210722_082407.jpg
The tunnel is 303 meters long and built into a bend. Elevation 28.89 m with an average climb of 8.1%
20210722_082856.jpg
It was built in 1951. First it was ceremoniously opened on April 21, 1951. The plan was not only fulfilled but also exceeded. Some commitment on May 1st ... And then it was closed and finished again by December. Whoever lived in the socialist bloc in the period of real socialism understands. Who did not live then he will not understand. And that's good.

Of course. In 1951, the "Cold War" raged. The whole tunnel was a large anti-aircraft cover. As evidenced by some details.
20210722_082223.jpg
Heavy, lead gates were supposed to fit into these notches ...

From the tunnel, one entered the other two objects connected with the war.
20210722_081847.jpg
Behind this door is a corridor, behind it another, firmer door. And behind them an anti-nuclear shelter for 1,200 chosen ones. Three-meter reinforced concrete walls, 50 meters of granite above the ceiling. Over a mile of corridors with complete equipment for weeks, maybe months. Generator, ventilation, air purifier ...
20210722_082129.jpg
But not everyone was lucky enough to get there. Behind this door is a morgue for radioactive casualties.

The bunker is still operational. The morgue is transformed into a scientific facility of the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. A particle accelerator is installed here. Smaller and less efficient than in the Swiss CERN (European Organization for Nuclear Research)

A car tunnel was to be built next to it. But the project was not implemented. Perhaps it started ... At the same time, the Letna tunnel was being built. The similarity of the inner shell is not accidental ... And that's all I can write about this tunnel.

I think @ sk1920 but he meant another tunnel. Under the tunnel described today, at a depth of 6 meters, three other tunnels run vertically. Two railway and one former railway. The former railway is also called Žižkovský tune, although the official name is the Old Vítkov Tunnel. It was built between 1870 and 1872. And today it has a bike path and a pedestrian path. We'll look into it next time.

kraki-a.png

Tenhle článek je v originále napsán česky. Pak jsem použil překladač Google. Nějaká slabá místa překladu jsem pak odstranil. Ale obávám se, že i tak zůstalo v textu mnoho podivností.

Při nějaké příležitosti se @sk1920 zmínil, že chce vidět fotografie nejslavnějšího pražského tunelu. A který že to je? V Praze jsou stovky tunelů. Tak prý ten Žižkovský...

No, máme tu první problém. V Praze má nějaká stavba oficiální jméno a vedlo toho se jí nějak říká mezi lidmi. Který tunel je vlastně žižkovský? Tak já se přidržím zadání. Představím oficiální Žižkovský tunel pro pěší a cyklisty. A neukážu jen fotografii, napíšu celý článek... Ale jsem si skoro jst, že tenhle tunel @sk1920 nemyslel.

Tak napřed fotografie jako důkaz. Toto je opravdu Žižkovský tunel:
20210722_083041.jpg
Z obou stran:
20210722_081720.jpg

20210722_082407.jpg
Tunel je dlouhý 303 metry a stavěný do zatáčky. Převýšení 28,89 m s průměrným stoupáním 8,1 %
20210722_082856.jpg
Postavili jej v roce 1951. Napřed byl slavnostně otevřen 21.4.1951. Plán byl nejen splněn, ale i překročen. Nějaký závazek k 1.Máji... No a pak byl zase do prosince uzavřen a doděláván. Kdo žil v socialistickém bloku v období reálného socialismu, tak chápe. Kdo tehdy nežil, nepochopí. A to je dobře.

Samozřejmě. V roce 1951 zuřila "studená válka". Celý tunel byl velkým protileteckým krytem. Jak dosvědčují některé detaily.
20210722_082223.jpg
Do těchto zářezů měla zapadat těžká, olověná vrata...

Z tunelu se vcházelo do dalších dvou objektů spojených s válkou.
20210722_081847.jpg
Za těmito dveřmi je chodbička, za ní další, pevnější dveře. A za nimi protiatomový kryt pro 1200 vyvolených. Třímetrové železobetonové stěny, 50 metrů žuly nad stropem. Přes kilometr chodeb s kopletním vybavením pro týdny, možná měsíce. Elektrocentrála, ventilace, čistička vzduchu...

20210722_082129.jpg
Ale ne všichni měli mít to štěstí se tam dostat. Za těmihle dveřmi je válečná márnice pro radioaktivní oběti.

Bunkr je stále v provozuschopném stavu. Márnice je přetvořena ve vědecké zařízení Ústavu jaderné fyziky Akedemie věd České republiky. Je tu instalován urychlovač částic. Menší a méně výkonny než ve Švýcarském CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum)

Měl být postaven hned vedle ještě tunel pro automobily. Ale projekt nebyl realizován. Snad se s ním začalo... Ve stejné době byl stavěn ještě Letenský tunel. Podobnost vnitřního pláště není náhodná... A to je tak všechno, co k tomuhle tunelu dokážu napsat.

Myslím si, že @sk1920 měl ale na mysli jiný tunel. Pod dnes popsaným tunelem v hloubce 6 metrů vedou kolmo tři další tunely. Dva železniční a jeden bývalý železniční. Ten bývalý železniční bývá také nazýván Žižkovský tune, i kdy oficiální název zbí Starý vítkovský tunel. Byl vybudován v letech 1870 - 1872. A dnes je v něm cyklostezka a cesta pro pěší. Do něj se podíváme příště.

kraki-a.png

Sort:  

!LUV

LUV

Connect

Trade


@krakonos, you've been given LUV from @zirky.

Check the LUV in your H-E wallet. Daily limits change soon, check @LUVshares for info. (1/3)

Nádhera

Dnes jsem tam zašel podruhé v životě.

To já tam byl už výckrát 😁

Hahaha here it is!

!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @sk1920 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

V tunelaření jsme mistři :)
Ty kryty by mě zajímaly.

!BEER
!LUV

@jjprac, sorry. :(

You can call the LUV bot a maximum of 4 times per day. To give more each day, check LUV Levels.

Občas se to určitě otevírá.

Tomu věřím.

!BEER