Homemade quinoa with yellow zucchini, tomato and onion - vege dish / Kasza quinoa z żółtą cukinią, pomidorem i cebulą

qui1a.jpg

Today I have the magic of colors on my plate and a vegan dish - boiled quinoa with fried yellow zucchini, tomato, onion and spices. The dish is very healthy, because quinoa has great nutritional value.

It is a rich source of wholesome protein, healthy fatty acids, as well as many vitamins and minerals. It also has antioxidant properties and a potential anti-cancer effect.
Source: poradnikzdrowie

Dzisiaj u mnie magia kolorów na talerzu i wegańskie danie - gotowana kasza quinoa z podsmażoną żółtą cukinią, pomidorem i cebulą oraz przyprawami. Danie bardzo zdrowe, gdyż kasza quinoa ma duże walory odżywcze.

Jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, zdrowych kwasów tłuszczowych, a także wielu witamin i składników mineralnych. Ma także właściwości antyoksydacyjne oraz potencjalne działanie antynowotworowe.
Źródło: poradnikzdrowie

qui2a.jpg

Ingredients:

bio quinoa
yellow zucchini
tomato
onion
spices: oregano, cumin, wild garlic

Składniki:

kasza quinoa bio
żółta cukinia
pomidor
cebula
przyprawy: oregano, kumin, czosnek niedźwiedzi

qui3a.jpg

I haven't eaten quinoa for a long time. I prepare it in such a way that I pour a certain amount of quinowa into twice as much water and cook it for about 15 minutes. In the meantime, I stir the quinoa and check how it looks, because sometimes it can cook a little faster or a little slower.

Już dawno nie jadłam kaszy quinoa. Przygotowuję ją w ten sposób, że zalewam jakąś ilość kaszy quinowa dwa razy większą ilością wody i gotuję przez ok. 15 minut. W międzyczasie mieszam kaszę quinoa i sprawdzam jak wygląda, bo czasami może się ugotować trochę szybciej, albo trochę wolniej.

qui5a.jpg

While the quionoa is cooking, I cut the vegetables into small pieces. This is the first time a yellow zucchini has appeared in my kitchen. I usually buy a green one, but when I saw a yellow zucchini at the fruit and vegetable market, I decided to try it. The first difference between these zucchini varieties, the yellow zucchini has a less hard skin and it was nicer to cut it.

W tym czasie, gdy gotuje się kasza quinoa, kroję warzywa na małe kawałki. Pirwszy raz w mojej kuchni pojawiła się żółta cukinia. Zazwyczaj kupuję zieloną, ale jak zobaczyłam na targu żółtą cukinię to postanowiłam ją spróbować. Pierwsza różnica pomiędzy tymi odmianami cukinii, żółta cukinia ma mniej twardą skórkę i fajnie mi się ją kroiło.

qui6a.jpg

I also cut an onion and a tomato. And then I started frying vegetables in the pan. First I fry the onions and zucchini, and then I added the tomato.

Pokroiłam też cebulę i pomidora. A następnie zaczęłam smażyć warzywa na patelni. Najpierw usmażyłam cebulę i cukinię, a na koniec dodałam pomidora.

qui7a.jpg

Later I added spices: oregano, wild garlic and cumin. Cumin gives this dish an oriental aroma.

Później dodałam przyprawy: oregano, czosnek niedźwiedzi i kumin. Kumin nadaje tej potrawie orientalnego aromatu.

qui8a.jpg

qui11a.jpg

When the vegetables were fried, but I waited for the quinoa to be cooked, I approached my faithful kitchen fan - my cat. This time the red cat accompanied me. The cat demanded to be petted. Thanks to him, the waiting time for the quinoa to be cooked passed quickly.

Gdy usmażyły się warzywa, ale czekałam aż ugotuje się kasza podeszłam do mojego wiernego kuchennego kibica - mojego kota. Tym razem towarzyszył mi rudy. Kot domagał się głaskania. Dzięki niemu czas oczekiwania aż ugotuje się kasza szybko minął.

qui18a.jpg

Put the cooked Quinoa into a frying pan and mix it with vegetables and oil from the pan, so that the flavors blend together.

Ugotowaną kaszę quinoa przełożyłam na patelnię i wymieszałam z warzywami i z olejem z patelni, tak żeby smaki się ze sobą połączyły.

qui14a.jpg

The dish came out delicious. Yellow zucchini has a more delicate taste than green zucchini, I liked it very much. Sometimes I add avocado pieces and grated cheese to this dish, but unfortunately I didn't have it at home now. But this version with only vegetables also tasted great.

Danie wyszło pyszne. Żółta cukinia ma delikatniejszy smak od zielonej, bardzo mi smakowała. Czasami dodaję do tej potrawy kawałki awokado i starty żółty ser, ale niestety teraz nie miałam go w domu. Ale taka wersja z samymi warzywami też świetnie smakowała.

qui17a.jpg

Enjoy your meal!

Smacznego!

Sort:  

Hi katiefreespirit,

This post has been upvoted by the Curie community curation project and associated vote trail as exceptional content (human curated and reviewed). Have a great day :)

Visit curiehive.com or join the Curie Discord community to learn more.

Thanks a lot @curie 😊🌷