"NOW" (300 words to a photo #17)

in QUAClast year
Ця стаття являється втіленням моїх суб'єктивних відчуттів про ЧАС. Більшість менторів, психологів, філософів вважають час найціннішим ресурсом кожної людини. Але, як виміряти цінність часу? Чому для одних людей час пролітає швидко для інших він тягнеться, як каторга? Дуже багато питань на які я не знайшов відповіді для себе. Колись я публікував схожу статтю присвячену порівнянню часу та грошей, де намагався знайти відповідь, що ж цінніше? Наведу два протилежних приклади, абсолютно протилежного сприйняття часу.

This article is the embodiment of my subjective feelings about TIME. Most mentors, psychologists, philosophers consider time to be the most valuable resource of every person. But how to measure the value of time? Why for some people time flies fast for others it lasts like hard labor? There are many questions to which I have not found answers for myself. I once published a similar article on the comparison of time and money, where I tried to find the answer, what is more valuable? I will give two opposite examples, absolutely opposite perception of time.

IMG_20190824_160736_Snapseed.jpg

Обидва приклади з мого життя. Перший приклад. В студентські роки (досі не можу відійти від згадок студентського життя, що я вчора розбудив в свої пам'яті), я курив, і курив багато. На перших курсах заняття були розкидані в різних корпусах і майже весь час перерви витрачався на дорогу. Вже не пам'ятаю, яка була лекція, але прекрасно пам'ятаю як сидів і дивився на годинник в очікуванні того, коли ж вона закінчиться. Все через те, що поспішаючи на неї я не встиг отримати чергову дозу нікотину, у вигляді викуреної сигарети, та десь посередині лекції дуже захотів до туалету. Це були найдовші 40 хвилин мого життя.

Both examples from my life. The first example. During my student years (I still can't get away from the memories of student life that I woke up in my memory yesterday), I smoked, and smoked a lot. In the first years, classes were scattered in different buildings, and almost all the time spent on the road. I no longer remember what the lecture was, but I remember very well how I sat and looked at my watch waiting for it to end. All because in a hurry for it I did not have time to get another dose of nicotine, in the form of a smoked cigarette, and somewhere in the middle of the lecture I really wanted to go to the toilet. It were the longest 40 minutes of my life.

Другий приклад. В той момент коли я зайнятий написанням чогось дуже важливого для мене я не помічаю, як летить час. Коли я починав писати свою книгу я міг легко сидіти понад 2-х годин на одному місці і обдумувати текст. В такі моменти я забував про все. Я не спішив додому після закінчення робочого часу, я навіть забував, що не хочу їсти.

The second example. At a time when I'm busy writing something very important to me, I don't notice how time flies. When I started writing my book, I could easily sit in one place for more than 2 hours and ponder the text. At such moments I forgot about everything. I didn't hurry home after work, I even forgot I didn't want to eat.

Як в моїх прикладах, так і в багатьох інших джерелах ці факти широко описані в рамках базової психології людини. Зацікавленість і домінанта бажань формують реальність моменту зараз. Якщо подумати, що час це рівномірний перехід одного моменту “зараз” в інший момент “зараз”, то не важливо скільки у нас є часу, все одно ми маємо тільки “зараз”. Ця розповідь своєрідне нагадування самому собі про цінність моменту “зараз”. Від того, як я буду сприймати момент “зараз” буде залежати наскільки я буду задоволений своїм життям. Будь-які дії в моменті “зараз” мають величезний вплив в наступний момент “зараз”.

Both in my examples and in many other sources, these facts are widely described within the framework of basic human psychology. Interest and the dominance of desires form the reality of the moment "now". If we think that time is a smooth transition from one moment "now" to another moment "now", it does not matter how much time we have, we still have only "now". This story is a kind of reminder to oneself of the value of the moment "now". How satisfied I am with my life will depend on how I perceive the moment "now". Any action in the moment "now" has a huge impact in the next moment "now".

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster як witnesses)Поддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster как witnesses
mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png@cryptobrewmaster

Sort:  

Amazing very beautiful and interesting post Thank you brother! already shared

Thanks!!!

In twitter -