A magnificent Great Crimson Salon at the Wilanow Palace / Salon Wielki Karmazynowy w Pałacu w Wilanowie

gabi1.JPG

The Great Crimson Salon is a room in the Wilanow Palace that I liked the most. It has been adorned with many exquisite paintings and at the same time, many other elements of this room make it look special. I was delighted with the huge gilded shells by the ceiling, the statues of half-naked, handsome young men who looked as if they were supporting the ceiling, and the wonderful paintings on the ceiling.

Salon Wielki Karmazynowy to komnata w pałacu w Wilanowie, która spodobała mi się najbardziej. Została przystrojona wieloma znakomitymi obrazami, a zarazem wiele innych elementów tego pomieszczenia sprawia, że wygląda ono wyjątkowo. Byłam zachwycona ogromnymi złoconymi muszlami przy suficie, posągami półnagich, przystojnych młodzieńców, którzy wyglądają jakby podtrzymywali sufit, a także cudownymi malowidłami na suficie.

gabi0a.jpg

Below you can see a large, 4-meter painting showing Michal Kazimierz Radziwiłł's entry to Rome in 1680. He was an envoy of King Jan III. This image, besides being huge, is also very detailed and looks almost like a photo. You can see a fragment of Rome, a crowd of people, a lot of horses, and you can spot various exotic animals there, including camels or a monkey.

Poniżej możecie zobaczyć ogromny, 4-metrowy obraz na którym widać wjazd Michała Kazimierza Radziwiłła do do Rzymu w 1680 roku. Był on posłem króla Jana III. Ten obraz oprócz tego, że jest ogromny, jest również bardzo szczegółowy i wygląda niemal jak zdjęcie. Widać na nim fragment Rzymu, tłum ludzi, dużo koni, a także można tam wypatrzeć różne egzotyczne zwierzęta, m.in. wielbłądy, czy małpę.

gabi3a.JPG

gabi4a.jpg

The Great Crimson Salon features Italian, French, Flemish, and German paintings. The walls were given the color of Pompeian pink, often used in nineteenth-century museum interiors because they were a perfect background for the exhibited paintings. Among them we can find, among others works by Lucas Cranach, Jan Lievens, Eustache le Seur, and Angelika Kauffmann.
Source: Information plate in the museum.

W Salonie Wielkim Karmazynowym znajdują się dzieła malasrtwa włoskiego, francuskiego, flamandzkiego, i niemieckiego. Ściany otrzymały kolor różu pompejańskiego, chętnie stosowanego w XiX wiecznych wnętrzach muzealnych ponieważ stanowiły doskonałe tło dla eksponowanych obrazów. Wśród nich znajdziemy m.in. dzieła Lucasa Cranacha, Jana Lievensa, Eustache le Seura, czy Angeliki Kauffmann.
Źródło: Tabliczka informacyjna w muzeum.

gabi5a.jpg

gabi6a.jpg

gabi7a.jpg

In the room, there are also small porcelain figurines and ceramics in a wooden case. On the website of the palace, in the children's section, there is such a task related to this display case, but I think it stimulates the imagination nicely and is also suitable for adults:

Take a look at the dishes in the display cases. Look at their shapes, sizes, ornaments. Maybe thanks to them you can imagine an old Polish feast?
Source: palac-wilanow

W pomieszczeniu, w drewnianej gablocie znajdują się także małe porcelanowe figurki i ceramika. Na stronie internetowej pałacu, w dziale dla dzieci znajduje się takie zadanie związnae z tą gablotą, ale myślę, że fajnie pobudza wyobraźnię i nadaje się również dla dorosłych:

Przyjrzyj się naczyniom znajdującym się w gablotach. Popatrz na ich kształty, wielkość, ozdoby. Może dzięki nim wyobrazisz sobie staropolską ucztę?
Źródło: palac-wilanow

gabi8aa.jpg

gabi9a.jpg

I liked the following paintings by the Dutch painter Jan Lievens, who was a student of Rembrandt. The first is entitled "A man lighting a torch" and the second: "A young man with a pipe blowing on the embers." The first image probably refers to the allegory of fire, while the second one refers to the custom of smoking a pipe, popular at the time.
Based on information from: palac-wilanow

Spodobał mi się poniższe obrazy holenderskiego malarza Jana Lievensa, który był uczniem Rembrandta. Pierwszy ma tytuł "Mężczyzna zapalający żagiew", a drugi: "Młody mężczyzna z fajką dmuchający na żar". Pierwszy obraz nawiązuje prawdopodobnie do alegorii ognia, a drugi do popularnego w tamtych czasach zwyczaju palenia fajki.
Na podstawie informacji z: palac-wilanow

gabi14a.jpg

gabi15a.jpg

gabi10a.jpg

In this painting, I liked the depiction of a young man drinking wine, straight from the bottle, and a decoration on the head of a man painted on the left, with bunches of grapes on his hair.

Na tym obrazie spodobało mi się uwiecznienie młodzieńca pijącego zapewne wino, prosto z gwinta i ozdoba na głowie mężczyzny namalowanego po lewej stronie, ma na włosach kiście winogron.

gabi11a.jpg

gabi13a.jpg

gabi12a.jpg

Sort:  

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1230.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thanks for the mention @ybanezkim26 🤗🌺

Hi @katiefreespirit, your post has been upvoted by @bdcommunity courtesy of @rehan12!


Support us by voting as a Hive Witness and/or by delegating HIVE POWER.

20 HP50 HP100 HP200 HP300 HP500 HP1000 HP

JOIN US ON

Thanks @bdcommunity 😊

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!