The garden of the Hesperides at the Orangery by the King Jan III Sobieski's Palace at Wilanow / Ogród przy Oranżerii w Wilanowie, nazywany ogrodem Hesperyd

in Haveyoubeenhere2 months ago (edited)

og1.JPG

The garden at the Orangery is another exotic garden in Wilanow. Full of handsome exotic palm trees, growing in huge wooden pots, arranged in a row, one next to the other. There are also lots of flower rugs, huge flower pots and a pond with a fountain.

Ogród przy Oranżerii to kolejny egzotyczny ogród w Wilanowie. Pełen dorodnych egzotycznych palm, rosnących w ogromnych drewnianych donicach, ustawionych w rzędzie, jedna obok drugiej. Znajduje się tu także wiele kwiatowych dywanów, ogromne donice wypełnione kwiatami i staw z fontanną.

og6.JPG

og10.JPG

In the photo above you can see what the entrance to the garden looks like. After crossing it, I noticed numerous groups of women sitting on benches or resting directly on the grass. On that day, when I was visiting the royal estate in Wilanów, it was very warm and sunny, the weather was like in the summer.

Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć jak wygląda wejście do ogrodu. Po jego przekroczeniu zauważyłam liczne grupki kobiet siedzących na ławeczkach, albo wypoczywających bezpośrednio na trawie. Tego dnia, gdy zwiedzałam królewską posiadłość w Wilanowie było bardzo ciepło i słonecznie, pogoda jak podczas lata.

og0.JPG

This building behind the palm trees is the Orangery. The place where these exotic palm trees are kept in winter. You can see that the windows in the Orangery are huge. As a result, light from the outside can easily reach the plants inside.

Ten budynek za palmami to właśnie Oranżeria. Miejsce, w którym zimą przechowywane są te egzotyczne palmy. Możecie zauważyć, że okna w oranżerii są ogromne. Dzięki temu światło z zewnątrz może bez problemu docierać do roślin znajdujących się w środku.

og2.JPG

Citrus plants were appreciated for their beautifully fragrant white flowers and juicy berries with aromatic fruit cover in shades of gold. The trees, covered with eternal greenery, made a great impression on citrus lovers of that time also because they “crossed the time barrier”, as they could bloom and bear fruit at the same time. The golden color of the fruits had a symbolic meaning - they were called "golden apples of the Hesperides" (the first book guide on the cultivation of citrus, published in 1646 by Giovanni Battista Ferrari, was entitled Hesperides). This was a reference to the ancient Greek myth about the guardians of a miraculous orchard somewhere on the western edge of the world. Along with the hundred-headed dragon Ladon, they guarded the golden apples that the goddess Hera once received as a wedding gift from Gaia.
Source:wilanow-palac

Rośliny cytrusowe ceniono za ich pięknie pachnące białe kwiaty i soczyste jagody z aromatyczną okrywą owocową w odcieniach złota. Okryte wieczną zielenią drzewa robiły ogromne wrażenie na ówczesnych miłośnikach cytrusów również dlatego, że „przekraczały barierę czasu”, mogą bowiem kwitnąć i owocować równocześnie. Złocisty kolor owoców miał znaczenie symboliczne - nazywano je „złotymi jabłkami Hesperyd” (pierwszy książkowy poradnik o uprawie cytrusów, opublikowany w 1646 r. przez Giovanniego Battistę Ferrari, nosił tytuł Hesperydy). Nawiązywano w ten sposób do antycznego mitu greckiego o strażniczkach cudownego sadu, leżącego gdzieś na zachodnim krańcu świata. Wraz ze stugłowym smokiem Ladonem strzegły one złotych jabłek, które bogini Hera otrzymała niegdyś w prezencie ślubnym od Gai.

Źródło: wilanow-palac

og3.JPG

Unfortunately, despite the fact that I saw blooming bananas in the previous palace garden, I did not notice any fruit.

Niestety mimo, że w poprzednim ogrodzie pałacowym widziałam kwitnące banany, w tym ogrodzie nie zauważyłam żadnych owoców.

og4.JPG

og7.JPG

This garden is a perfect place to rest and commune with nature. I saw many couples walking in garden alleys, mothers with children, and single people sitting on benches and enjoying the charms of this floral space.

Ten ogród to doskonałe miejsce do odpoczynku i obcowania z przyrodą. Widziałam wiele par spacerujących w ogrodowych alejkach, mamy z dziećmi i samotne osoby, siedzące na ławeczkach i korzystające z uroków tej zielonej przestrzeni.

og8.JPG

og9.JPG

og11.JPG

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!