Caffeine 7 days later

in hive-165469 •  2 months ago  (edited)

Українська мова, English translation at the end of the article

18.05.2020 Доба перша.

Почну із своєї цитати товаришу: “ПИЗДЕЦ, такой ломки не было даже когда бросал курить... Прошло около 26 часов. Дожить бы до утра. Надеюсь завтра будет проще.” Це найбільш точне висловлювання що передає мої відчуття на протязі дня. Найгіршими для мене були 20-28 години після останньої дози кофеїну. Тепер більш детально. З самого початку дня я помітив, що не можу концентрувати увагу навіть на одній справі, страшенно хотілось спати не допомагала навіть 15 хвилина дрімота, хоча вночі спав ідеально - глибокий сон більше 2 годин (18 годин без кофеїну). На фоні виконання завдань на роботі стан швидко погіршився: наростав головний біль, з'явилася нудота, все більше хотілось спати, з'явився озноб (20-22 години після відміни). З 22 по 26 години був пік “ломки” всі симптоми наростали, з'явилася роздратованість, значно посилилась нудота. На 27 годині відміни після незначного фізичного навантаження (підйом на 6-й поверх) була одноразова блювота, що принесла тимчасове покращення. Стан почав трохи покращуватись з 28 години після прийому теплого душу.

19.05.2020 Друга доба.

Зранку прокинувся зовсім іншою людиною. Таке відчуття ніби і не було вчорашнього кошмарного дня. Дві важливі речі. Перша - ніяких ліків не вживав, хоча так хотілось випити знеболююче від головного болю, але експеримент на першому місці. Друга - сон в ніч з 18 на 19 був відмінний (думаю, саме він покращив самопочуття). Гарне самопочуття триває до кінця дня. Єдине, на що можна скаржитись - швидка втомлюваність від фізичних навантажень, та відсутність можливості чітко фокусувати увагу на чомусь одному.

20.05.2020 Третя доба.

День почався, як завжди о 5:00. Першим подарунком долі був страшенний біль в горлі. На щоденній ранковій прогулянці я думав, як би було гарно випити чаю з медом. Мене мучило питання, що робити пити чай з медом, щоб вилікувати горло, чи продовжити свій процес відвикання. Я знайшов третій варіант - відвар ромашки з медом замість чаю з медом. Я згадав, що дуже давно купував пакетуванні квітки ромашки. Це був прекрасний вихід, адже ромашка не містить кофеїну. Вже в обід я вже забув про біль горлі. На третю добу помітив цікаву деталь - незважаючи на те, що працездатність не найкраща (відсотків 70-80 оптимальної) вона зберігається майже до самого сну. Це приємно мене здивувало.

21.05.2020 Четверта доба.

Біль в горлі закінчився ще вчора. З ранку ніякого дискомфорту в самопочутті не спостерігав. Трішки не розрахував навантаження на м'язи, тому цілий день ходив з крепатурою верхнього плечового поясу. Помітив цікаву річ. На фоні великого фізичного навантаження зранку та великої кількості стресових подій на протязі дня моя працездатність (бажання щось робити і сама робота) збереглась аж до самого відходу до сну, майже на одному рівні. Для порівняння, з періодом вживання кави, працездатність тривала до 6 годин вечора, потім наступало своєрідне гальмування. Із невеликих змін в харчуванні хочу відмітити збільшення кількості рідини та 3 разове вживання відвару ромашки з медом.

22.05.2020 Пята доба.

День розпочався з пробіжки. Після неї колосальний прилив бажання щось робити. Подобається те, як я зараз можу концентрувати увагу, ефект аналогічний вживанню кофеїну, можливо і кращий. Побачу в динаміці, запис роблю зранку, тому дослідити довго тривалість гарної концентрації уваги поки немає можливості. Працездатність трималась на протязі всього дня. День видався дуже насиченим та фізично виснажливим (17500 кроків згідно Mi fit). Також доведеться змінити звичний режим сну і відпочинку із ідеального 8 годинного до 7,5 зі зміщенням часу засинання на одну годину пізніше. Від того буде цікавішим спостерігати зміни працездатності.

23.05.2020 Шоста доба.

Ранок почався із відхиленням вв 40 хвилин, було дуже важко встати. Через те, що я знаходжусь в гостях, багато речей із мого ранкового ритуалу недоступні (турніки, холодний душ, вчасний відхід до сну). Вчора я ліг спати десь на годину пізніше чим звичайно, це значно відобразилось на самопочутті. Вчора я ніби літав, сьогодні зранку відмічається своєрідна важкість в голові, щось схоже на початок головного болю. Буду намагатись поставити себе на ноги чаєм з трав (без кофеїну). Після повернення додому відчувалась втома. Розуміючи, що сил майже не залишилось вирішив обіграти ситуацію. Відкинув всю рутину на потім і зайнявся дійсно важливими речами. Як наслідок виконав все заплановане, з іншої сторони залишилась велика кількість дрібниць, з якими змушена була справлятись моя жінка.

24.05.2020 Доба сьома

Самопочуття прекрасне. 7 день був настільки насиченим, що лише зараз я маю час підвести підсумки своєї відмови від вживання нікотину та записати суб’єктивні відчуття за 7-му добу. З моменту пробудження до 17:00 я виконав велику кількість фізично виснажливих дій знаходячись в емоційному напруженні (був день тата, мама була на роботі). Можливо через це я відчував виражену втому за декілька годин до сну. Хоча, ніч пройшла прекрасно і вранці я прокинувся самостійно за 6 хвилин до будильника о 4.54.

Аналізуючи своє самопочуття я зрозумів, що основні прояви відміни вживання нікотину уже позаду. Тому не бачу сенсу продовжувати записувати свої відчуття на протязі ще 7 днів. Незважаючи на те, що я перестану записувати відчуття я обов’язково продовжу своє кофеїнове голодування на протязі хоча б ще одного тижня.

18.05.2020 The first day.

I'll start with my quote to a friend: “FUCKER ... How to live until the morning?” This is the most accurate statement that conveys my feelings throughout the day. The worst for me were 20-28 hours after the last dose of caffeine. Now in more detail. From the very beginning of the day I noticed that I could not concentrate even on one thing, I really wanted to sleep, not even 15 minutes of sleep helped, although I slept perfectly at night - deep sleep for more than 2 hours (18 hours without caffeine). Against the background of tasks at work, the condition deteriorated rapidly: headache increased, nausea appeared, more and more I wanted to sleep, there was chills (20-22 hours after cancellation). From 22 to 26 o'clock there was a peak of "break", all the symptoms increased, there was irritation, nausea significantly increased. At 27 hours of cancellation after minor exercise (climbing to the 6th floor) there was a single vomiting, which brought a temporary improvement. The condition began to improve slightly from 28 hours after taking a warm shower.

19.05.2020 The second day.

In the morning I woke up a completely different person. It was as if there was no nightmare yesterday. Two important things. The first - I did not take any medication, although I wanted to drink a painkiller for the first day, but the experiment the most important. The second - sleep on the night of 18 to 19 was excellent (I think it was he who improved his health). Feeling good lasts until the end of the day. The only thing you can complain about is rapid fatigue from exercise, and the inability to clearly focus on one thing.

20.05.2020 The third day.

The day started, as usual at 5:00. The first gift of fate was a terrible sore throat. On a daily morning walk, I thought about how good it would be to drink tea with honey. I was tormented by the question of what to do to drink tea with honey to cure a sore throat, or to continue my weaning process. I found a third option - a decoction of chamomile with honey instead of tea with honey. I remembered that I had been buying packaged chamomile flowers for a long time. It was a great way out, because chamomile does not contain caffeine. Already at lunch I forgot about the sore throat. On the third day I noticed an interesting detail - despite the fact that the performance is not the best (70-80 percent optimal), it persists almost until sleep. This pleasantly surprised me.

21.05.2020 Fourth day.

The sore throat ended yesterday. In the morning I did not observe any discomfort. I didn't calculate the load on the muscles a bit, so I walked all day with a crepitation of the upper shoulder girdle. I noticed an interesting thing. Against the background of heavy physical activity in the morning and a large number of stressful events during the day, my ability to work (the desire to do something and the work itself) was maintained until I went to sleep, almost at the same level. For comparison, with the period of coffee consumption, the working capacity lasted until 6 o'clock in the evening, then there was a kind of inhibition. From small changes in a diet I want to note increase in quantity of liquid and 3 times use of broth of a camomile with honey.

22.05.2020 Fifth day.

The day started with a run. After her, a huge surge of desire to do something. I like the way I can focus now, the effect is similar to caffeine, maybe better. I'll see in the dynamics, I make a recording in the morning, so it is not yet possible to explore the long duration of good concentration. Working capacity was maintained throughout the day. The day seemed very busy and physically exhausting (17,500 steps according to Mi fit). I will also have to change my usual sleep and rest from an ideal 8 hours to 7.5 with a shift in sleep time by one hour later. This will make it more interesting to observe changes in performance

23.05.2020 Sixth day.

The morning started with a deviation of 40 minutes, it was very difficult to get up. Due to the fact that I am a guest, many things from my morning ritual are not available (horizontal bars, cold shower, timely bedtime). Yesterday I went to bed about an hour later than usual, it significantly affected my health. Yesterday I seemed to be flying, this morning there is a kind of heaviness in the head, something like the beginning of a headache. I will try to put myself on my feet with herbal tea (without caffeine). After returning home, I felt tired and had a slight headache. Realizing that I had almost no strength left, I decided to change the situation. I threw away all the routine for later and did really important things. As a result, I did everything planned, on the other hand, there were a lot of little things that my wife had to deal with.

24.05.2020 The seventh day

Feeling great. The 7th day was so busy that only now I have time to summarize my nicotine withdrawal and record the subjective feelings for the 7th day. From the moment I woke up until 17:00 I performed a lot of physically exhausting actions being in emotional tension (it was Dad's day, Mom was at work). Maybe that's why I felt very tired a few hours before bedtime. Although, the night went great and in the morning I woke up on my own 6 minutes before the alarm clock at 4.54.

Analyzing my state of health, I realized that the main manifestations of excellent nicotine use are behind us. Therefore, I do not see the point in continuing to record my feelings for another 7 days. Although I will stop recording the sensations, I will definitely continue my caffeine fast for at least another week.


pixabay.com

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Coffee is poison and a drug - world income from the sale of coffee is at the same level as income from drugs, prostitution, and weapons!

Я спрыгнул. Теперь только крепкий чай, на крайняк таблетки с кофеином.

Дуже цікавий досвід, теж намагався свого часу відмовитись від кави, допоки не вирішив ознайомитися з науковими дослідженнями щодо користі або навпаки шкоди від вживання кави. З тієї інформації, яку вдалося знайти, виявилося, що каву вживати корисніше, аніж її не вживати.
Крім того, кава може позитивно впливати на продуктивність та розумову діяльність.
Так що можливо є сенс залишити місце каві у своєму житті ))

  ·  2 months ago (edited)

Я не збирався від неї выдмовитись, навпаки. Бачили мою першу частину розповіді - https://peakd.com/hive-165469/@cranium/caffeine,

Я витримую 21 день, щоб мої рецептори, на які впливає кава максимально відновились, а потім буду використовувати її не на постійній основі, а як ноотропний препарат перед насиченними подіями. Мінус кави в тому, що дуже складно розрахувати дозу кофеїну, що вживаю. З чаями значно простіше.

Ні, першу частину не читав.
Тепер усе зрозуміло, так тримати ))

Дякую!!!

Curated for #naturalmedicine (by @porters) - join our community here.
By the sound of your results you must be happy you stuck it out! I'm a little confused for you mentioned nicotine withdrawal yet yo are having a caffeine fast - did I miss something?

We encourage content about health & wellness - body, mind, soul and earth. We are an inclusive community with two basic rules: Proof of Heart (kindness prevails) & Proof of Brain (original content). Read more here.

Our website also rewards with its own Lotus token & we'd love you to join our community in Discord. Delegate to @naturalmedicine & be supported with upvotes, reblog, tips, writing inspiration challenges for a chance to win HIVE and more. Click here to join the #naturalmedicine curation trail!

We'd love you to enter our Smokin’ The Tobacco: Poison or Medicine? Challenge, which you can read about here. Win 25 HIVE and 200 LOTUS!

Thanks!!!

Рад помочь.gif

  ·  2 months ago (edited)

Ооо как все запущено... :) Молодець так тримати!

Спасибо!!!

Рад помочь.gif

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 10/20)

Thank you so much!!!

Thank you so mush!!!.gif