Selfishness (300 words to a photo #32)

in Team Ukraine2 months ago

Всім доброго часу доби. Маю надію, що ви, як і я прекрасно відпочили вночі і тепер у вас продуктивний робочий день. Знову я берусь за свій виклик в 300 слів в стилі #freewrite. Якщо коротко описати стиль #freewrite, то він полягає в написанні тексту без коригування, або з мінімальними граматичними поправками (мій варіант). Темою для опису сьогодні буде це яскраве фото, що я зробив біля місяця тому на святкуванні дня народження сину.

Good morning to all. I hope that you, like me, had a good night's rest and now you have a productive working day. Again, I take up my 300-word #freewrite challenge. If we briefly describe the style of #freewrite, it consists in writing the text without correction, or with minimal grammatical corrections (my version). The theme for the description today will be a bright photo that I took about a month ago at the celebration of my son's birthday.

IMG_20200627_171105_Snapseed.jpg

Сьогодні вранці, шукаючи фото для цієї статті я зупинився на ньому через його насиченість різними кольорами. Можливо, насиченості різних кольорів навіть забагато. Головне, що це місце ніби магнітом притягувало всіх дітей. На фото дитячий майданчик в одному з кафе міста Черкаси. На мою суб'єктивну думку, це найкраще що в цьому закладі. Якщо абстрагуватись від розчарування дружини, яке виникло через те, що в останній момент ми дізнались про відсутність живої музики, яку нам обіцяли під час попереднього замовлення (кому горе, а кому і радісна звістка), то святкування пройшло гарно. Основним індикатором являлась радість сина, від гри на майданчику з іншими дітьми та аніматорами, які з'явилися зовсім випадково.

This morning, looking for a photo for this article, I stopped at it because of its saturation with different colors. Perhaps the saturation of different colors is even too much. The main thing is that this place seemed to attract all children with a magnet. The photo shows a playground in a cafe in Cherkasy. In my subjective opinion, this is the best thing in this institution. If we abstract from the disappointment of my wife, which arose due to the fact that at the last moment we learned about the lack of live music, which was promised to us during the pre-order (who is sad, and who is happy news), the celebration went well. The main indicator was the joy of the son, from playing on the playground with other children and animators, who appeared quite by accident.

Як вам кольоровий вибух на фото? Мені не дуже, в ньому практично відсутня реальність. Здається що це якийсь казковий світ, можливо саме тому дітям так і сподобалось гратись на ньому. Чому дорослі (як я з дружиною в цьому випадку) звикли вирішувати, що буде краще для дитини. На рахунок того, чому ми ставимо свої інтереси пріоритетними - все просто, ми егоїсти. Так, ми батьки, ми старші, в нас є значно більше досвіду в житті, але чи маємо ми право вирішувати все за дітей? Можливо і те, що ми намагаємось все вирішувати за дітей являється проявами нашого егоїзми, адже так ми намагаємось формувати дитину так, як би хотілось нам, забуваючи про її індивідуальність та бажання.

How do you like the color explosion in the photo? I'm not very, it has almost no reality. It seems that this is a fairy-tale world, maybe that's why the children liked to play in it. Why adults (like my wife and I in this case) used to decide what would be best for the child. At the expense of why we put our interests first - it's simple, we are selfish. Yes, we are parents, we are older, we have much more experience in life, but do we have the right to decide everything for children? It is possible that we try to solve everything for children is a manifestation of our selfishness, because this is how we try to shape the child as we would like, forgetting about his individuality and desire.

З іншої сторони, діти також егоїсти. Коли ми йдемо їм на поступки, внаслідок різних прийомів їх маніпуляції. Ми самі копаємо собі яму проблем, формуючи безумовний рефлекс маніпулювання нами. Ось такий парадокс вийшов в мене в рамках цієї статті. Дякую всім за той час, що ви приділили читаючи цю писанину :)

On the other hand, children are also selfish. When we make concessions to them, due to various methods of their manipulation. We dig ourselves a hole of problems, forming an unconditional reflex of manipulating us. This is the paradox that came to me in this article. Thank you all for the time you have spent reading this writing :)

image.png

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

image.png

    Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
    All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

image.png

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

image.png

AD

Ти вже вариш пиво? Щоб почати грати просто натисни на картинку. @cryptobrewmaster - перша криптогра на блокчейні, в яку можна грати без обов'язкових інвестицій!!!

Are you already brewing beer? To start playing just click on the picture. @cryptobrewmaster - the first blockchain cryptogame that can be played WITHOUT mandatory investment !!!

Bonus for start players @cryptobrewmaster

image.png
Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Sort:  

In twitter -