"Where to focus?" (857 words to a photo #20)

in Team Ukraine4 months ago (edited)

Кожного дня людина стикається із складним вибором, про який 95% людей навіть не здогадуються. ”Куди спрямувати свою увагу?” Люди народжуються, живуть, вмирають і лише на мить задумуються над тим, навіщо вони народили?, навіщо жили?, чому навчились за життя?, та який спадок залишили після себе?.

Every day a person is faced with a difficult choice that 95% of people do not even guess. "Where to focus?" People are born, live, die and only for a moment think about why they were born?, Why did they live?, Why did they learn during their lives?, and what legacy did they leave behind?

IMG_20190826_112309_Snapseedывфыв.jpg

Не можу сказати, чому мене понесло написати свою думку про ці речі. Можливо це пишу не я а кофеїн, що зараз циркулює в моєму організмові, можливо це результат вільного часу, який я відчував на протязі всього минулого тижня. Якщо вже почав, треба продовжувати. І дати відповіді на питання з першого абзацу статті. В першу чергу, відповіді для самого себе. Щоб самому зрозуміти, на які справи я витрачаю свій ЧАС та УВАГУ.

I can't say why I want to write my opinion on these things. Maybe it's not me who writes it, it's the caffeine that's circulating in my body now, maybe it's the result of don't have free time I've been felt all week. If to have already started, to need to continue. And answer the questions in the first paragraph of the article. First of all, the answers for yourself. To understand for myself what things I spend my TIME and ATTENTION on.

Навіщо я народився? Незважаючи на те, що це саме просте питання з всього списку, думаю, що ніхто не знає на нього відповіді. Мені дійсно хочеться вірити, що в народженні кожної людини є який високий сенс. Що кожна людина народжується, для того, щоб виконати якусь певну місію. Але, дуже часто здається що люди народжуються не для якихось речей, а внаслідок банального тваринного інстинкту батьків біля 9 місяців тому… Особисто я хочу вірити, що я народився щоб розвиватись та творити. Хотів ще добавити декілька слів, але ці 2 простих слова вже включають в себе зміст багатьох слів, таких, як пізнавати, змінювати, жити… Думаю, що це філософське питання має скільки відповідей, скільки існує людей. В кожного своя.

Why was I born? Despite the fact that this is one of the simplest questions from the whole list, I think no one knows the answer to it. I really want to believe that there is a high meaning in the birth of every person. That each person is born in order to fulfill a certain mission. But, very often it seems that people are not born for some things, but due to the banal animal instinct of their parents about 9 months ago… Personally, I want to believe that I was born to develop and create. I wanted to add a few more words, but these 2 simple words already include the meaning of many words, such as to know, to change, to live… I think this philosophical question has as many answers as there are people. Everyone has their own.

Навіщо я живу? На мою думку, це саме складне питання, з тих що я сьогодні поставив перед собою. Його складність полягає в тому, що в залежності від бажань відповідь на це питання постійно змінюється. Невже сенс життя в задоволенні бажань? Адже все, що ми робимо так чи інакше направлено на задоволення тих чи інших потреб, що сформувались внаслідок наших бажань. Якщо дійсно сенс життя, в задоволенні потреб, то люди нічим не відрізняються від будь яких інших організмів, що живуть на планеті Земля. Можливо, різниця людини від інших тварин в том, що ми здатні відчувати більш “високі” емоції такі як кохання, співчуття, благородність. Хоча, кожне із цих відчуттів також присутнє у деяких видів тварин. Можливо різниця в тому, що люди більше хочуть розвиватись? (тут також все відносно, якщо порівнювати людей, що зранку нишпорять по смітникам в пошуках цінностей еквівалентних 0,100 горілки і деяких тварин, що живуть у багатьох людей, то деякі тварини проявляють значно більше бажання розвиватись ніж ці люди. Наприклад мій папуга, за добу нашої відсутності вдома вигадав спосіб, як відкрити клітку, щоб вибратись з неволі”. Люди, що шукають “еквівалентні цінності” навіть не розуміють, що вони значно в кращій ситуації, адже вони вільні робити що завгодно...

Why do I live? In my opinion, this is the most difficult question I have asked myself today. Its complexity is that, depending on the desires, the answer to this question is constantly changing. Maybe, the meaning of life is in the satisfaction of desires? After all, everything we do in one way or another is aimed at satisfying certain needs that have formed as a result of our desires. If the meaning of life is really in meeting needs, then people are no different from any other organisms living on planet Earth. Perhaps the difference between humans and other animals is that we are able to experience higher emotions such as love, compassion, nobility. Although, each of these sensations is also present in some species of animals. Maybe the difference is that people want to develop more? (Here, too, everything is relative, if we compare people who rummage in the garbage in the morning in search of values​​ equivalent to 0.100 vodka and some animals that live in many people, some animals show much more desire to develop than these people. For example, my parrot, during the day we were away from home, came up with a way to open the cage to get out of captivity. People looking for “equivalent values​” don't even realize that they are in a much better situation, because they are free to do anything.

Можна ще довго розмірковувати на тему Навіщо жити?, але об'єм статті не резиновый, та і час людей, що читають ці літери обмежений. Тим більш, що моя відповідь точно не підійде 99% інших людей, адже в кожного своє світосприйняття і своя відповідь. Особисто для себе, я знайшов відповідь в слові “розвиток”. Щодня я прокидаюсь, щоб розвиватись. Поки що, мені достатньо цієї відповіді, але я не впевнений, що вона залишиться незмінною на протязі всього мого життя.

I will think for a long time on the topic Why live?, but the volume of the article is not rubber, and the time of people reading these letters is limited. Especially since my answer is definitely not suitable for 99% of other people, because everyone has their own worldview and their own answer. Personally for myself, I found the answer in the word "development". Every day I wake up I developing. So far, I have enough of this answer, but I'm not sure it will stay the same for the rest of my life.

Чому навчився за життя? З цим питанням набагато простіше. Кожний день приносить нам новий досвід. Тільки ми вибираємо, який досвід ми буде отримувати. наш вибір втілюється за рахунок направлення нашої уваги на ті чи інші дії, що ми виконуємо щодня. Особисто для себе я зробив таке правило, що найкращий досвід приходить після закріплення знань на практиці. Без практики, будь-які знання являються майже нічим. Ще раз повторю, що УВАГА - це ключ до пізнання. Ось, чому я почав цю розповідь саме зі слів про увагу.

Why did I learn during my life? It is much easier with this question. Every day brings us a new experience. Only we choose what experience we will get. Our choice is realized by directing our attention to certain actions that we perform every day. Personally, I have made a rule for myself that the best experience comes after consolidating knowledge in practice. Without practice, any knowledge is almost nothing value. I will repeat once again that ATTENTION is the key to cognition. That's why I started this story with words about attention.

Який спадок я вже залишив після себе? Незважаючи на мої 32 роки я вже тричі був на межі смерті, тому це питання вже неодноразово виникало в моїй свідомості. Я дуже щасливий, що вже посадив велику кількість дерев та кущів (дякую батькам за виховання і можливості провести юність в сільській місцевості), маю прекрасного сина, в якому відчуваю частинку себе; та, майже, назбирав коштів на свій будинок. (Будинок - основна пріоритетна ціль на даний момент. Радує те, що я вже маю уявлення та чіткий план дій по його реалізації. В наступному році на 100% придбаю його, навіть, якщо буду змушений 30-25% вартості брати в рамках кредитування. Дохід від активів, якими я не збираюсь жертвувати повинен практично повністю перекрити відсотки по кредитуванню). Достатньо важливу роль в моєму житті відіграє можливість розвиватись, як автор. На даний момент, я активно займаюсь систематизацією та збереженням своїх публікацій, що вже встих опублікувати на HIVE та його предкові.

What legacy have I left behind? Despite my 32 years, I have been on the verge of death three times, so this question has repeatedly arisen in my mind. I am very happy that I have already planted a large number of trees and shrubs (thank my parents for the upbringing and the opportunity to spend my youth in the countryside), I have a wonderful son in whom I feel the part myself; and almost raised money for his house (The house is the main priority at the moment. I am glad that I already have an idea and a clear plan of action for its implementation. Next year I will buy him 100%, even if I will need to take 30-25% of the cost as part of lending. Income from assets that I am not going to sacrifice should almost completely cover the interest on lending). The opportunity to develop as an author (blogger) plays a rather important role in my life. At the moment, I am actively involved in the systematization and preservation of my publications, which I have already managed to publish on HIVE and its ancestor.

Напевно, це найкраща моя публікація на Вулику за весь час мого блогерства. Як після цього можна недооцінювати ефект ноотропних препаратів? :) (нагадаю, зранку випив 200 мг кофеїну, після 14 денного періоду відновлення кофеїнових рецепторів). Наостанок, раджу не брати близько до душі слова з цієї статті. Це моя історія, у Вас своя, можливо набагато краща. Не потрібно з головою зануритися в філософські питання, щоб відчувати задоволення від життя. Комусь потрібен сенс, комусь ні. Кожний має великий скарб в вигляді свободи, яку може реалізовувати кожний момент свого життя. А якщо, ви досі знаходитесь в нав'язані суспільством клітці - ви точно можете з неї вибратись. Ви ж розумніші за мого папугу!?

This is probably my best post on Hive in my blogging. How then can the effect of nootropic drugs be underestimated? :) (recall, drank 200 mg of caffeine in the morning, after a 14-day recovery period of caffeine receptors). Finally, I advise you not strong to take the words from this article to heart. This is my story, you have your own, maybe much better. You do not need to dive headlong into philosophical questions to enjoy life. Some need meaning, some don't. Everyone has a great treasure in the form of freedom, which can be realized at any moment of his life. And if you are still in a cage imposed by society - you can definitely get out of it. Because you smarter than my parrot!?

Слідкуйте за своєю увагою, щоб вона була акцентована завжди на тому, що дійсно важливо для Вас...

Make sure YOU are always focused on what is really important to you ...

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора.
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

Хороший пост і зороші питання. Правильної чи однозначної відповіді на ці питання нема, і ми шукаємо їх все життя. А може сенс і є у пошуку відповіді, а не в самій відповіді? Звучить як синонім до слова "розвиток" 🙂

А що означає "почав систематизувати та зберігати" пости? Зберігати десь іще? А як систематизувати? Це було і залишається слабкою стороною хайва і стіма, пошук своїх постів

  1. Дякую, що прочитали, знаю, що було не легко.

А може сенс і є у пошуку відповіді, а не в самій відповіді?

  • все можливо :)

А що означає "почав систематизувати та зберігати" пости?

  • Гугл exele таблиця. (Копія із посиланнями на свої пости). Кращого варіанту не знаю.

Я, коли мені треба знайти якийсь свій старий допис, шукаю з допомогою гугла. Знаходить набагато краще, ніж шукати прямо тут.

Це, якщо пмаяташ назву, або про що писав. Не думаю, що років через 10 буду памятати все, що писав :)

Щось із цього завжди пам'ятаю, або назву, або якийсь текст. Якщо звузити до пошуку по сайту, то шанси знайти дуже великі.
Але згодна, в таблиці 100% швидше і краще.

У мене колись була ідея додавати якийсь тег, свій власний, щоб потім знайти. але ні, так не працює і не шукає. Тримати власний "каталог" в футері поста також некомільфо, зроміздко, і з часом приїдається всім..

Я після цього вже й сама задумалась, чи то не завести на гугл диску якусь таку таблицю...

!BEER

:) думаю, гіше не буде, якщо спробувати.

Прочитавши Ваш пост, розумію, що більшість після 30 задумуються про сенс і про власну реалізацію. На жаль, в 30 я зрозуміла, що обрала не той фах, і задумуюсь про зміну. Лиш питання, що обрати. Де я буду корисна і зможу приносити користь людству чи світу. В гонитві за грошима, які забезпечують наше існування і кращі умови життя, часто ловиш себе на думці, чи достатньо даємо уваги дітям, чи не відбивається на здоров'ї наше недосипання. А пошук себе - це як етап розвитку.

Дякую за увагу. Бажаю знайти себе в цьому світі! Це дійсно дуже важливий етап життя/розвитку.