Hradiště Hill (Prague) / Kopec Hradiště (Praha) - Day 4 of 7 (5 photos)

in Photography Lovers2 months ago

When I woke up this morning, I looked out the window and saw dark clouds and rain. So I didn't expect to go out into the field today. At midday the situation has improved and so I went to a place called Hradiště.

Když jsem se dnes ráno probudil koukl jsem z okna a viděl temné mraky a déšť. Tak jsem nepočítal že dnes vyrazím do terénu. V poledne se situace zlepšila a tak jsem šel na místo zvané Hradiště.

_M4A6465.jpg

From the train station Nádraží Zbraslav it is necessary to overcome about 200 meters of elevation and it is possible to stop at several viewpoints. But my goal was an old alley in the middle of the forest.

Od zastávky vlaku Nádraží Zbraslav je nutné překonat cca 200 metrů převýšení a je možné se zastavit na několika vyhlídkách. Ale můj cíl byla stará alej uprostřed lesa.

_M4A6468.jpg

In addition, I wanted to explore another location. That's what I found, I did not expect a totally amazed me. So you will definitely see many photos from this place in the future in better conditions than they were today.

Navíc jsem chtěl prozkoumat ještě jednu lokalitu. To co jsem našel, jsem vůbec nečekal a naprosto mě to ohromilo. Takže rozhodně z tohoto místa v budoucnu uvidíte mnoho fotografií za lepších podmínek než byli dnes.

IMG_20210104_140049.jpg

_M4A6472.jpg

Then it started to rain again and it was necessary to go back home along the river. When I saw the tops of the hills in the clouds. Today was more in reconnaissance mode, but it was more than successful.

Pak začalo opět pršet a bylo třeba se vydat zpět domů podél řeky. Když jsem uviděl vrcholky kopců v mracích. Dnešní den se nesl spíše v průzkumném módu, ale byl více než úspěsný.

IMG_20210104_142943.jpg