สะหนามบิน ที่มีแต่สะหนามจรีงๆ ไม่เห็นเคื่องบินชักล่ำ

in #thai3 months ago

IMG20210706125241.jpg

IMG20210706125206.jpg

IMG20210706125211.jpg

IMG20210706125246.jpg

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน พิดไพจากโควิดกะทบเสดถะกิดมากมาย อย่างเช่นนี้เลยค่ะ เลื่องของการบิน เมื่อไม่มีการเดี่นทางมากมายเหมือนแต่ก่อน สะพาบของสะหนามบินก่อจะเป็นแบบนี้ละค่ะ นานๆมีหนื่งไฟ สะหนามบินก่อจะเหลือแต่สะหนามแบบนี้ละค่ะ เมื่อวันก่อนมีโอกาดเดี่นทาง ชื่งทังวันนั้นก่อมีแต่ ไฟที่เราเดี่นทางนั้นและ เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างเลยทำให้การเดี่นทางไปมาหาสู่กันมันอยุ่งยากมากๆ มากชะจนจะเดี่นทางทังที่ต้องได้กองข้อมูลตามข้อกำหนดของสายการบินเลยและ, วันนี้เรานั้นเอาสะหนามบินมาให้ดู เพราะว่ามันก่อมีแต่สะหนามบินจรีงๆนั้นและ เพราะไม่มีเรือบินสักล่ำ จนจะกลายเป็นสะหนามบินร่างไปแล้วจรีงๆ ทำให้เราเองนั้นคิดว่านี้ไม่ใส่ สะหยามบินแต่เหมือนเป็นลานอะไรชักอย่างที่มีทำมะชาติโดยรอบนั้นแสนสวยงาม, เนื่องจากที่ตั้งของสะหนามบินอยู่ทีาหลวงพะบาง และที่นี้ก่อขื้นชื้อว่าเป็นมอละดกโลกเพราะที่นี้เป็นเมืองเก่าแก่และมีทัดสะนียะกาพที่สวยงามมากๆ รอบๆตัวเมืองจรีงอ้อมรอบด้วยขุนเขา กูผาป่าไม้ที่เขียวชะอุ้ม เลยทำให้คิดว่า ตัวอาคานของการบินเปียบเหมือนโรงแรมห้าดาวไปเลย ยี่งช่วงนี้เป็นหน้าฝน อากาศก่อจะดีมากๆค่ะ เมืองๆนี้ยังคงรอค่อยให้ทุกคนได้มาสัมผัสสะเหมีน่ะค่ะ หมดโควิดเมื่อไห่ร ทุกอย่างกลับมาปกกะติปุบ ก่อย่าลืมหาเวลามาเที่ยวกันน่ะค่ะ สำหรับวันนี้ ลาไปแล้วค่ะ สวัสดีบ่ายๆ
Thank you for supporting up-vote and follow me @ chanmaly

Sort:  

Congratulations @chanmaly! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 550 posts.
Your next target is to reach 600 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP