A wonderful White Hall in the Palace in Wilanow / Sala biała w Pałacu w Wilanowie

in Haveyoubeenhere3 months ago (edited)

sb1a.jpg

The white hall is the largest and most impressive room in the Wilanow Palace. It was designed with panache. There are many huge paintings here, including the most famous portrait of Stanislaw Kostka Potocki, above a black piano. In addition, there are a lot of dignified chandeliers and beautiful decorations referring to ancient times, with Greek columns.

Sala biała jest największą i najbardziej okazałą salą w Pałacu w Wilanowie. Została zaprojektowana z rozmachem. Znajduje się tu wiele ogromnych obrazów, w tym najbardziej znany, zawieszony nad czarnym fortepianem portret Stanisława Kostki Potockiego. Poza tym dużo tu dostojnych żyrandoli i przepięknych zdobień nawiązujących do czasów antycznych, z greckimi kolumnami.

sb2a.jpg

The palace windows overlook one of the gardens and here for the first time I had the opportunity to see this naturally beautiful place. It is true from behind the glass, but you could already see the charm of this well-kept and designed in a baroque style garden.

Pałacowe okna wychodzą na jeden z ogrodów i tu po raz pierwszy miałam możliwość zobaczyć to piękne przyrodniczo miejsce. Co prawda zza szyby, ale już widać było urok tego zadbanego i zaprojektowanego w stylu barokowym ogrodu.

sb3a.jpg

sb15a.jpg

sb4a.jpg

The portrait of Stanisław Kostka Potocki on horseback was painted by Jacques-Louis David. It is one of the most valuable Polish works of art. I was surprised when I took a closer look at this painting. See, it shows a dog attacking a horse, trying to bite its leg. What kind of dramaturgy, and at the same time Stanislaw Kostka Potocki poses for the painter and, relaxed, holds his hat off. What contrast of emotions in the same painting.

Portret Stanisława Kostki Potockiego na koniu został namalowany przez Jacques'a-Louisa Davida. To jeden z najcenniejszych polskich dzieł sztuki. Zaskoczyło mnie, gdy przyjrzałam się bliżej temu obrazowi. Zobaczcie, ukazano na nim psa, który atakuje konia, próbuje ugryźć go w nogę. Jaka dramaturgia, a w tym samym czasie Stanisław Kostka Pontocki pozuje malarzowi i zrelaksowany trzyma zdjęty kapelusz. Jaki kontrast emocji na tym samym obrazie.

sb13a.jpg

kooa.jpg

sb5a.jpg

Around 1730, when King August II the Strong of the Wettin dynasty leased the Wilanow estate, a representative White Hall was established. This palace interior has witnessed many important celebrations.
Source: Plaque in the White Hall.

Około 1730 r., kiedy posiadłość wilanowską dzierżawił król August II Mocny z dynastii Wettynów, powstała reprezentacyjna Sala Biała. To pałacowe wnętrze było świadkiem wielu ważnych uroczystości.
Źródło: Tabliczka w Sali Białej.

sb6a.jpg

sb7a.jpg

To take this photo, I lay down on the black and white marble floor for a moment. It's nice to be in a museum to be able to see the room you visit from a different perspective. Especially when there are beautiful chandeliers or paintings on the ceiling.

Żeby zrobić to zdjęcie położyłam się na moment na biało-czarnej, marmurowej podłodze. Fajnie jest będąc w muzeum móc spojrzeć na odwiedzaną salę z innej perspektywy. Szczególnie, gdy na suficie znajdują się przepiękne żyrandole albo malowidła.

sb8a.jpg

There are pictures of successive owners of the palace (including King Jan III Sobieski) or people associated with him.
Source: Plaque in the White Hall.

Zgromadzone są tu wizerunki kolejnych właścicieli pałacu (w tym króla Jana III Sobieskiego) lub osób z nim związanych.
Źródło: Tabliczka w Sali Białej.

sb9a.jpg

sb10a.jpg

sb11a.jpg

It is a portrait of King Jan III Sobieski, and above it there is a small balcony and strong maroon curtains, just like in the theater. Maybe the plays staged in the white room were watched from there? Interesting...

To portret króla Jana III Sobieskiego, a nad nim znajduje się mały balkonik i mocne bordowe zasłony, jak w teatrze. Może oglądano stamtąd sztuki teatralne wystawiane w sali białej? Ciekawe...

sb12a.jpg

Sort:  

Wow! interesting paintings. Is there someone living here?

Hi @gerel, I'm glad you liked it :) No, nobody lives there at the moment. The palace is only for sightseeing.

Oh! like a museum? because we also have here in the Philippines,though I haven't visit there yet because and of the pandemic.😊
Have a nice day @katiefreespirit , I'll be looking forward for your next blogs.

Yes, now there is a museum in the palace. I hope you can see this museum in the Philippines soon if you like and that the pandemic will be gone soon 😊 Thanks 😊I wish you a nice day too 🌻

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1228.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Hi @choogirl, thanks for appreciating my post 😊🌼

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!