avatar

๐“‘๐“พ๐“ฐ๐“ช๐“ฟ๐“ฒ

๐“ฆ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ ๐“˜ ๐”€๐“ช๐“ท๐“ท๐“ช ๐“ซ๐“ฎ
๐“œ๐“ธ๐“ฝ๐“ฒ๐“ฟ๐“ช๐“ฝ๐“ฎ๐“ญ ๐“ฒ๐“ญ๐“ฎ๐“ช ๐“ฐ๐“ฎ๐“ท๐“ฎ๐“ป๐“ช๐“ฝ๐“ธ๐“ป ๐“ช๐“ท๐“ญ "๐“ญ๐“ฎ๐“ผ๐“ฌ๐“ป๐“ฒ๐“น๐“ฝ๐“ฒ๐“ธ๐“ท" ๐“บ๐“พ๐“ฎ๐“ฎ๐“ท