avatar

Ⓢ Ⓐ Ⓢ Ⓗ Ⓐ

𝓣𝓻𝓪𝓿𝓮𝓵𝓮𝓻 | 𝓦𝓪𝓷𝓭𝓮𝓻𝓮𝓻 | 𝓔𝔁𝓹𝓵𝓸𝓻𝓮𝓻 | 𝓒𝓸𝓯𝓯𝓮𝓮 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓻 |